English A A A A A
Illustrasjonsfoto akuttmedisin - Helsedirektoratet

Alle landets kommuner på helsenettet

I løpet av desember 2013 sluttføres arbeidet med å knytte alle landets kommuner til helsenettet.

Det betyr at de kan samhandle elektronisk, og sende pasientopplysninger sikrere og mer effektivt. Malvik kommune skal være fullelektronisk i kommunikasjonen via E-melding mot helseforetaket i månedsskiftet januar/februar 2014.

Fastlegene i Malvik har hatt en sentral rolle i utprøving og etablering av elektronisk kommunikasjon opp mot spesialisthelsetjenesten og sentrale myndigheter. Alle fastleger i Malvik har i flere år kunnet motta meldinger og sende henvisninger mellom spesialisthelsetjenesten St Olavs Hospital, private avtalespesialister og røntgeninstitusjoner. Legekontorene i kommunen har mulighet til elektronisk kommunikasjon med pasientene (timebestilling og reseptbestilling), og deltar ellers i Helsedirektoratets utprøving av kjernejournal (http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/gode-erfaringer-med-kjernejournal.aspx)

Malvik kommune har siden november 2012 samhandlet via E-melding med fastlegene i kommunen. Siden medio mai 2013 har Malvik sykehjem mottatt epikriser, labratorie-, røntgen- og prøvesvar på E-melding fra St.Olavs Hospital.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kristine Asmervik, Kommuneoverlege, tlf 928 12 335
Grethe Haglund, Fag- og utviklingskoordinator i Hjemmesykepleien, tlf 980 21 076

 

Forskning viser at når helsepersonell sender pasientopplysninger elektronisk kommuniserer de oftere og mer, de utveksler informasjon de ikke gjorde før og pasientenes legemiddellister blir mer korrekte.

Helsenettet er et sikkert bransjenett for helse- og omsorgssektoren, som drives av Norsk Helsenett. At alle kommuner nå er knyttet til helsenettet er en viktig milepel, sier adm dir Håkon Grimstad.

-Vi kan på en måte si at dette knytter Helse-Norge sammen. Dette har stor betydning for kvaliteten og sikkerheten i helse- og omsorgssektoren.

Trafikken i helsenettet har økt kraftig i løpet av 2013. Det sendes over 600 000 meldinger med pasientopplysninger daglig i helsenettet, og dette er en økning på 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennom helsenettet kan kommuner, sykehus og andre helseaktører utveksle pasientopplysninger elektronisk på en sikker og effektiv måte. Og ved at alle kommuner er tilknyttet er grunnlaget for elektronisk informasjonsutveksling lagt. -Nå er det viktig at vi synliggjør mulighetene som ligger i helsenettet, og motiverer til å ta det i bruk. Verdien av helsenettet blir større dess mer det blir brukt, sier Grimstad.

KS er opptatt av at informasjonsutvekslingen skal skje på en sikker måte i hele helsetjenesten. – Det er fortsatt en vei å gå før alle kommunene har tatt i bruk alle helsenettets tjenester og muligheter. Jeg oppfordrer kommunen til å  bruke mulighetene som ligger her i sitt arbeid med å innføre samhandlingsreformen, sier Trude Andresen, områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering.

En forskningsstudie ved NTNU som ble publisert i fjor, viser at når helsepersonell sender pasientopplysninger elektronisk kommuniserer de oftere og mer, de utveksler informasjon de ikke gjorde før og pasientenes legemiddellister blir mer korrekte. – Resultatene er entydige. E-meldingene bidrar til mer direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og fastlegen, og den direkte kontakten bedrer kvaliteten på informasjonen. Nødvendige avklaringer skjer raskere, og gir færre problemer, spesielt knyttet til medisinhåndtering, sier Klara Borgen, som var ansvarlig for studien ved NTNU. Borgen er i dag rådgiver i Trondheim kommune.

For ytterligere informasjon:                                                  

Håkon Grimstad i Norsk Helsenett, tlf 911 01 300
Trude Andresen i KS, tlf 917 38 972
Klara Borgen i Trondheim kommune, tlf 952 63 028