English A A A A A

Aktuelt

Digital kommunikasjon mellom hjem, barnehage og skole

Digital kommunikasjon mellom hjemmet, barnehagen og skolen

Barnehagene og skolene i kommunen bruker appen Edlevo for digital kommunikasjon med hjemmet.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

udir

UDIR Utdanningsdirektoratet

Mange tips for både foreldre og lærere

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd

Skolen har i samarbeid med elevråd og Fau utarbeidet ny handlingsplan mot mobbing med forebyggende tiltak.

ntnu2_40x40

Praksisskole for NTNU

Saksvik skole er en av 42 praksisskoler ved NTNU  Avdeling for lærer- og tolkeutdanning). Som praksisskole er det skolen som mottar studentene, og studentene skal ha hele skolen som sin studiearena. 7 av skolens lærere er tilknyttet NTNU som praksislærere og har hovedansvar for hver sin studentgruppe. Vi mottar dette skoleåret studenter fra 1., 2. og 3. studieår ved høgskolen. Studentenes praksis er en svært viktig del av lærerutdanningen, og vi har som mål at Saksvik skole skal være en praksisarena - der studentene kan knytte teori og praksis sammen - der studentene kan videreutvikle sin egen praksisteori i møte med elever og under veiledning av praksislærer - der studentene kan få best mulig innsikt i en lærers mange og ulike arbeidsoppgaver