English A A A A A

Bilde av jente som leker på gulvet

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Aktuelt

Årsplan - Vidhaugen barnehage 2021 forside

Årsplan Vidhaugen barnehage

Årsplan for Vidhaugen barnehage 2021.