English A A A A A

Illustrasjonsbilde av barn som leker

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Her kan du lese hele årsplanen til Vikhammer Vestre barnehage.

Aktuelt

Årsplan - Vikhammer Vestre 2021 - forside

Årsplan Vikhammer Vestre barnehage

Årsplan Vikhammer Vestre barnehage 2022.