English A A A A A

Illustrasjonsbilde av barn i aktivitet og Planetringen barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Aktuelt

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - barns medvirkning

Årsplan Planetringen barnehage

Årsplan for Planetringen barnehage 2021 til 2023.