Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - fasade

Årsplan Vikhammeråsen barnehage

Årsplan for Vikhammeråsen barnehage 2021.

Her kan du laste ned årsplanen.

Informasjon om barnehagen

Vikhammeråsen barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen ett til seks år. Det er 12 ansatte ved barnehagen. Barn og personalet er delt inn i tre avdelinger.

Åpningstiden er fra klokken 07.15 til 16.45.

Barnehagen er samlokalisert med Vikhammeråsen grendaskole, og har vært drevet siden åpning i 1984.

Vi har et unikt utemiljø med stort skogsareal. Barnehagen er omgitt av fine nærområder med skog, lekeplasser, barnehager, jorder og bondegårder. Butikker, post, bibliotek og sjøen ligger i gangavstand.

Her finner du barnehagens nettside.

Her kan du lese årsrute for barnehage, SFO og skole.

På barnehagens egen nettside finner du oppdatert informasjon.

Primærkontakt

Å ha en primærkontakt - en fast voksen - gir sikkerhet og trygghet for barnet og barnets foreldre. Primærkontakten har hovedansvaret for kontakten med barnet og hjemmet. Da er alle barn sikre på at de blir sett og hørt i barnehagehverdagen. Når vi blir godt kjent med foreldrene er det lettere å forstå barna og deres væremåte, og det blir lettere å nå alle barn. Primærkontakten kjenner barnet best, og kan formidle på en god måte hvordan barnet har det i barnehagen. Denne måten å jobbe på styrker kvaliteten på barn-voksen relasjonen.

Småbarn

Barnehagen har én småbarnsavdeling, Blomsterenga, for barn i alderen 1-3år. De er med på alle fellesaktiviteter og arrangementer - på småbarnas premisser. Hovedfokuset er sosialt samspill mellom barn, og språkutvikling.

Storbarn

Storbarnsavdelingene Furutoppen og Maurtua veksler på å være ute og inne annenhver uke. Inne i Skogstua har vi kjøkken, toalett, et lite lekeareal og egne garderobeplasser til alle barna. I gapahuken har vi ildsted med muligheter for tilbereding av mat, og benker og bord tilrettelagt for måltider.

Utemiljø

Vi har et stort uteområde med mye skog og ulendt terreng. Dette gjør at barna daglig ferdes i et fysisk miljø som gir grovmotorisk stimulering og allsidige utfordringer for alle utviklingsnivå. Barnehagen har et variert utvalg av lekeapparater, og en garasje med uteleker, sykler og akematter. Uteaktivitet gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og erfaringer. Utelek i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysisk aktivitet blir en naturlig og lystbetont del av hverdagen. Uteaktivitet gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i naturen, og får et eieforhold til den og lærer å ta vare på ”sin” natur.

Uteaktivitet bidrar til nye sosiale relasjoner på tvers av etablerte vennskap, avdelinger og aldersgrupper.

Intern vurdering

Evaluering av innholdet i barnehagen skjer både blant personalgruppa og sammen med barna. Dette i form av barnesamtaler, foreldresamtaler, samlingsstund, personalmøter og planleggingsdager. Vi reflekterer over oss selv og aktiviteter som vi gjennomfører, og vurderer barnehagens pedagogiske arbeid. Etter en månedsperiode reflekteres dette skriftlig og blir dokumentert til foreldrene.

Styringsdokument

Sentralt planverk

Organisasjonens planer

Malvik kommunes visjon - Åpen – Nyskapende – Samhandlende.

Malvik kommunes samarbeidsplan, en overgang mellom barnehage og skole.

Kommuneplanens samfunnsdel mål fem: Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring.

Utviklingsplan for virksomhet barnehage.

Enhetens planer

Årsplan

Månedsplan

Ukestruktur

Prosjekt

REKOM- Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage. Dette er et prosjekt som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Dette i tett samarbeid mellom barnehagene og UH- sektoren. Barnehagene i Malvik er i region med Trondheim, og samarbeidspartnere er DMMH og NTNU Nord. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Vikhammeråsen barnehage har valgt Ledelse av pedagogiske prosesser som satsningsområde.

Pedagogisk innhold

Tilbakemeldingskultur

Barna på Vikhammeråsen barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet gjennom konstruktive tilbakemeldinger. Hvordan vi snakker med barna påvirker barnas adferd, og positive tilbakemeldinger fører til positiv danning og et godt miljø i barnehagen. Alle barn skal oppleve ros og annerkjennelse. Dette skaper glede og gir mestringsfølelse. Vi jobber for å skape trygge barn som skal føle at deres tilstedeværelse er verdsatt i barnehagen. 

Hvordan de ansatte gir hverandre tilbakemelding påvirker barnas sosiale utvikling og miljøet i barnehagen. Vi ønsker å være gode forbilder gjennom språk, handling og væremåte. Barna skal oppleve ansatte som roser og anerkjenner hverandre i fellesskap. Vi ønsker å ha stort fokus på hvordan vi kommuniserer og samhandler med barn, og vil gi glede til å ta fatt på livet.

Lek og læring

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen (Jfr. Rammeplanen). Vi legger vekt på samarbeid mellom avdelingene, og mellom barnehagen og skolen. De små lærer av de store og motsatt.

Fysisk aktivitet både ute og inne er viktig for oss. Vi ønsker å ha rikelig med materialer tilgjengelige for barna, slik at de selv kan velge aktiviteter. I tillegg til et stort uteområde, har vi også en gymsal som blir brukt aktivt. Vi ønsker å være gode voksne som støtter barnet i deres nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst. Vi skal ha delaktige og engasjerte voksne som er gode rollemodeller. Vi skal eksperimentere, utforske og undre oss sammen med barna. Den frie leken har stor læringsverdi for barna, og vi skal skape tid og rom for lek på barnas premisser.

I barnehagens formål og innhold  legger vi stor vekt på lek, vennskap, humor, fysisk aktivitet og kommunikasjon/samhandling barn/barn, voksen/barn og voksen/voksen.

Omsorg

Vi ønsker å skape en trygg barnehage for alle barn gjennom systemrettet pedagogisk arbeid. Primærkontaktsystemet ligger i bunnen for all pedagogisk virksomhet i vår barnehage. Alle barn har en fast voksen som sikrer at de blir sett og hørt hver dag. Dette gjør at vi blir godt kjent med foreldrene, som igjen fører til at vi lettere forstår barna og deres reaksjonsmåter.

Personalet ønsker å skape en god læringsarena, utvikle sosial kompetanse, skape et godt klima og være gode rollemodeller.

Danning

Danning er et nøkkelord når vi reflekterer over følgende spørsmål: Hvordan skaper vi en god framtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid? Kort fortalt er danningsperspektivet forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet og fornuft. Danningsbegrepet utfordrer alle, gjennom omsorg, lek og læring, og dette skjer i samspill med omgivelsene.

Kommunikasjon og språk

Språk og sosiale ferdigheter går ofte hånd i hånd og er et viktig satsingsområde i barnehagen.

I vårt arbeid med språk bruker vi ulike verktøy:

 • Kari Lamer "Du og jeg og vi to".
 • språkløyper
 • alle med
 • mitt Valg
 • kor, sang og musikk
 • de hverdagslige samtalene

Språk i et danningsperspektiv

Vi jobber for å implementere språklig bevissthet i vår daglige samspill med barna på deres premisser og nivå. Vi samtaler om det hverdagslige i alle rutinesituasjoner; språk og samhandling blir derfor en naturlig del av for eksempel leken i sandkassa, rundt matbordet, i garderoben eller en fellestur til nærområdet. Vi jobber aktivt med ord og begreper i her-og-nå situasjoner, språkutviklende samtaler, fortellinger, synger, dikter og rimer.

Vennskap og fellesskap

Vi jobber for å fremme vennskap og fellesskap, og skal ha aktive og tydelige voksne som i størst mulig grad bruker sin tid sammen med barna.

De voksne skal være gode rollemodeller i samspill, og det skal være et tett samarbeid med barnas hjem.

Sosial kompetanse og mobbing

Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås med andre. Vi skal ha jevnlig kompetanseheving for ansatte i hvordan jobbe med sosial kompetanse og relasjonsbygging. Dette barnehageåret har vi valgt å fokusere på dette området gjennom REKOM prosjektet. Vi jobber med barnas holdninger, og bruker sosial kompetanse som en ressurs mot mobbing.

Dette innebærer at vi øver på

 • empati og rolletaking
 • prososial adferd
 • selvhevdelse
 • selvkontroll
 • lek, glede og humor

Verktøy

Vi benytter oss av læringsverktøyet MITT VALG, der vi jobber med barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjoner får barna bygge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Her kan du lese mer om MITT VALG.

Her kan du lese mer om Malvik kommunens strategiplan mot mobbing.

Barns rett til medvirkning i barnehagen

Barna skal ha rett til å medvirke sin hverdag i barnehagen tilpasset alder og forutsetninger. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Ansatte må observere barns ulike uttrykk og behov, da med tanke på de yngste barna og barn som kommuniserer på annen måte gjennom verbalt.

Våre tiltak for å oppnå barns medvirkning i barnehagen

Vi veileder til selvstendighet og mestring i alle hverdagsaktiviteter. Vi skal være åpne for barnas tanker og meninger gjennom samtaler i løpet av dagen. Vi observerer, kommuniserer og registrerer hva  barna sier og gjør i hverdagen. Barnas forslag blir tatt med på avdelingsmøter, planer, arbeid og innhold i hverdagen. Arbeider med barns språkutvikling.

Samarbeid med andre

Vikhammeråsen grendaskole

Gjennom hele året har vi ulike fellesaktiviteter.

NTNU og DMMH

Kompetanseheving av ansatte.

Ungdoms- og videregående skoler

Utplassering av lærlinger og elever.

Andre barnehager i kommunen

Felles prosjekter og førskoleaktiviteter.

Helsestasjon, PPT, barnevern, fysio,- ergoterapeut, BUP og NAV

Kommunens barneskoler

Overgang mellom barnehage og skole


Progresjonsplan

Natur, miljø og teknologi

Juli

 • Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
 • Får kunnskap om dyr og dyreliv.
 • Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
 • Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
 • Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.
 • Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.
 • Får kjennskap til menneskets livssyklus.

Antall, rom og form

Mars

 • Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse.
 • Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.
 • Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begrep.
 • Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling, og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.
 • Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter.
 • Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger.
 • Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.

Kropp, bevegelse, mat og helse

Oktober og november

 • Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
 • Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.
 • Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
 • Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.
 • Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
 • Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
 • Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Etikk, religion og filosofi

Desember

 • Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
 • Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier.
 • Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.
 • Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.
 • Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på.

Nærmiljø og samfunn

September

 • Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
 • Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
 • Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.
 • Får kjennskap til nasjonale minoriteter.
 • Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.
 • Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner.
 • Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur

Skoleforberende aktiviteter

Skoletimen skal bidra til å gi barna gode forutsetninger for å meste og oppleve overgangen til skole på en positiv måte.

Måned

Fagområde

Mål

Innhold

September

Nærmiljø og samfunn.

Skape fellesskapsfølelse og forventning.

La barna få være med å prege innholdet for gruppen.

Lage regler og normer for skoletimen.

Hva er en skole, og hva forventes av rollen som elev?

Oktober

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Blyantgrep.

Være bevisst egne ferdigheter, hva en selv kan og trenger hjelp til, være bevisst andres behov og bidra til at andre mestrer nye ting.

Fargelegging og tegneoppgaver.

Selvstendighet i garderobesituasjon, overganger og fokus på å hjelpe hverandre.

November

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Samarbeid, se andres behov.

Det sosiale aspektet ved å være på skolen. Hva er min rolle i gruppa. Hvordan inkluderer jeg meg selv og andre.

Leker og spill som krever samarbeid.

Desember

Etikk, religion og filosofi.

Samarbeid og samspill med eldre barn.

Få en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på.

Fellesaktiviteter med skolen. Pepperkakebaking, juleverksted.

Januar

Kommunikasjon, språk og tekst.

Skape nysgjerrighet for bokstaver og tekst.

Øve på å skrive eget navn.

Februar

Kommunikasjon, språk og tekst.

Engelsk, og andre språk i skolestarter-gruppa.

Vi lærer å tegne/forme trekant, sirkel, rektangel og kvadrat.

Mars

Kunst, kultur og kreativitet.

Matematiske begrep.

Vi lærer å tegne/forme trekant, sirkel, rektangel og kvadrat.

April

Kunst, kultur og kreativitet.

Erfare ulike kunstneriske og kulturelle uttrykksformer.

Førskoletur for å se utstilling/forestilling.

Mai

Kunst, kultur og kreativitet.

Skape egne kulturelle uttrykk.

Arbeide med kunstutstilling.

Juli

Natur, miljø og teknologi.

Hva er bærekraftig utvikling.

Hvordan påvirker det vi gjør verden rundt oss.

 

Samarbeid hjem - barnehage

Foreldre/foresatte har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehage og foreldre/foresatte skal utfylle hverandre. Gjensidig forståelse og samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig. Foreldrene/foresatte sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd er alle foreldre/foresatte på Vikhammeråsen barnehage.

Foreldre/ foresatte sikres medvirkning gjennom Samarbeidsutvalget (SU) og Arrangementskomiteen. Vikhammeråsen barnehage har felles arbeidsutvalg med Vikhammeråsen grendaskole (AU). Kontaktinformasjon til de enkelte utvalg finnes på barnehagens nettside.

Foreldresamtaler

En til to ganger i året, ellers ved behov.

Foreldremøter

Ett møte i året.

Årsplan

Felles for hele barnehagen

Månedsplan

Konkrete gjøremål hver måned. Dette får dere sendt pr. e-post og hengt opp på informasjonstavla i garderoben.

Hverdagssituasjoner

I hente- og bringetiden.


Ved sykdom og annet fravær samarbeider avdelingene. Vi ønsker beskjed om barnet har fri eller sykdom innen klokken 08.30. Dette for å kunne planlegge dagene på best mulig måte.

Smittevern

Barnehagen følger Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020, og har samarbeid med kommuneoverlegen i Malvik om eventuelle lokale tiltak.

Når skal barnet være hjemme ved sykdom?

Ta hensyn til barnets allmenntilstand før det kommer i barnehagen, før og etter sykdom. I barnehagen er det mange barn og et annet aktivitetsnivå enn hjemme.

 • Feber: Barn med feber skal ikke være i barnehagen.
 • Diaré og oppkast: Da dette er smittsomt, ønsker vi at barnet skal være hjemme i 48 timer etter at diaré/oppkast har stoppet.
 • Smittsomme barnesykdommer.

Medisinering i barnehagen

Så langt det er mulig bør medisinering utføres av foreldrene utenom barnehagetiden. I noen tilfeller hender det at barnet må ha medisiner i barnehagen. Vi har rutiner for å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir tatt hånd om på en sikker og god måte, med stilte krav til personalet og til foreldre/foresatte.

 • Skriftlig avtale med skjema: Dette må vi ha før vi kan begynne medisinering. Skjema finner dere her, eller dere kan henvende dere til personalet på avdelingen.

Her finner dere kontaktinformasjon til kommuneoverlegen.

Overganger

Oppstart i barnehagen

Som foreldre/foresatte vil dere få god informasjon ved oppstart, og en primærkontakt tar vare på både dere og barnet. Vi har en oppstartsamtale for å utveksle informasjon om barnehagen og barnet, og personalet tilpasser rutiner og organiserer tid og rom etter ditt barns behov. I oppstarten skal vi være sensitive mot barnet, og gi barnet den støtten det trenger. Barnehagen sørger for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter. I oppstarten skal vi ha en tett dialog underveis om hvordan det går og hvordan barnet har det.

Småbarn - storbarn

På Vikhammeråsen barnehage kjenner alle hverandre, og når småbarna skal over til storbarn møter de voksne og barn som de allerede har kjennskap til. Småbarn og storbarn besøker jevnlig hverandres avdeling, og omgås gjennom frilek og felles aktiviteter. I tillegg får småbarn bli med på flere av turene i nærområdet storbarn har på våren.

Før oppstart på storbarn har vi felles foreldresamtale med pedagoger fra avdelingene barnet skal slutte og starte i. Der overføres informasjon om barnet, og vi blir enige om hvordan vi skal kunne tilrettelegge for hvert enkelt barn på en best mulig måte.

Overgang barnehage - skole. BRO

Vi arbeider bevisst med å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. Malvik kommune har etablerte rutiner for dette arbeidet, som sikrer at barna blir kjent med andre som skal begynne på samme skole. Pedagogisk leder har overgangssamtaler med foresatte og med skolen. De eldste barna har forskjellige aktiviteter og turer sammen gjennom året. Noen av aktivitetene er i samarbeid med Planetringen og Vikhammer Vestre barnehage. Barnehagen er en del av BRO-nettverket i Malvik Kommune. Vi har gode systemer som sikrer god overgang mellom barnehagen og skolen. Barnehagen deltar også i sonemøter sammen med Vikhammer Vestre, Planetringen og Vikhammer/Vikhammeråsen skole. Her på Vikhammeråsen er vi så heldige at barnehagen og grendaskolen er samlokalisert. Barnets oppvekstmiljø blir preget av helhetstenkning og kontinuitet, og overgangen fra barnehage til skole blir lettere. Vi har en felles aktivitetsplan som inneholder samarbeid om aktiviteter for barn fra ett til ti år.

Mer info ligger under barnehagens progresjonsplan hva skolestarterne gjør det siste året i barnehagen.

Tradisjoner og aktiviteter

Måned

Hva skjer?

Januar

 • Planleggingsdag 25 januar; barnehagen stengt.

Februar

 • 6 februar: samefolkets dag. Vi markerer 5. februar.
 • Uke 8 - Vinterferie for skolene. Varsle som barnet skal ha fri.

Mars

 • Barnehagedagen 9. mars -  «Små steg for kloden».
 • Solfest.
 • Eggdypping/maling
 • Påskeferie uke 13 - fri mandag 29. mars til fredag 2. april.

April

 • Fri mandag 5. april - 2. påskedag.

Mai

 • Overgangssamtaler.
 • Dugnad: barn og voksne i barnehagen og på skolen rydder til 17. mai.
 • Fri torsdag 13. mai - Kristi himmelfartsdag
 • Fri fredag 14. mai - Planleggingsdag
 • Fri mandag 24. mai - 2. pinsedag
 • 27. mai - kunstutstilling

Juni

 • Avslutning for skolestarterne.
 • Sommerfest.

Juli

 • Barnehagen er sommerstengt: uke 28, 29 og 30.

August

 • Fri torsdag 12. og fredag 13. august - planleggingsdager.

September

 • Aktivitetsdag barnehage.
 • Høsttakkefest.
 • Foreldremøter.

Oktober

 • Foreldrekaffe.

November

 • Felles pizzalunsj.
 • Lysfrokost.
 • Fri fredag 26. november - planleggingsdag.

Desember

 • Baking barnehagen/ 3. trinn.
 • Adventssamling .
 • 13.desember: St.Lucia
 • Juleavslutning for foreldre og søsken.
 • Juleverksted.
 • Nissefest.
 • Juletretenning.
 • Juletregang.
 • Barnehagen er stengt 24. til 31. desember