English A A A A A
Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - fasade

Årsplan Vikhammeråsen barnehage

Årsplan for Vikhammeråsen barnehage 2020.

Informasjon om barnehagen

Vikhammeråsen barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1-6 år. Det er 12 ansatte ved barnehagen. Barn og personalet er delt inn i tre avdelinger.

Åpningstiden er fra klokken 07.15 til 16.45.

Barnehagen er samlokalisert med grendaskolen på Vikhammeråsen. Barnehagen og skolen åpnet 1984. Vi har et unikt stort uteområde med mye skog, og gang- og sykkelvei utenfor gjerdet. Barnehagen er omgitt av fine nærområder som skog, andre lekeplasser, barnehage, jorder og bondegårder, butikker, post, bibliotek og sjøen ligger i gangavstand fra barnehagen. 

Navn

Avdeling

Telefon

E-post

Turid Dahl

Styrer

480 35 082

turid.dahl@malvik.kommune.no

Blomsterenga

1–3 års-avdeling

468 94 802

eva.sommer@malvik.kommune.no

Furutoppen

3–6 års-avdeling

468 86 418

robert-dretvik.killingberg@malvik.kommune.no

Maurtua

3–6 års-avdeling

468 86 518

tove.forbord@malvik.kommune.no

 

Hvem møter du på Vikhammeråsen barnehage?

Blomsterenga

Maurtua

Furutoppen

Eva Sommer
pedagogisk leder

Tove Forbord
pedagogisk leder

Robert Dretvik Killingberg
pedagogisk leder

Mari Sætherhaug
barne- og ungdomsarbeider

Karl Gunnar Løvås
assistent

Linn-Mari Haugan
barne- og ungdomsarbeider

Solveig Bonvik
assistent

Kirsti Rabben
assistent

Bjørg Marit Lillehaug
barne- og ungdomsarbeider

Trine Nøstmo
barnehagelærer

Malin Isadora Eriksen
barnehagelærer

Ingrid Kvarving
assistent

Linn-Mari Haugan
barne- og ungdomsarbeider

 

Malin Isadora Eriksen
barnehagelærer

 

Primærkontakt

Å ha en primærkontakt (en fast voksen) gir sikkerhet og trygghet for et barn og barnets foreldre. Primærkontakten har hovedansvaret for kontakten med barnet og hjemmet. Da er alle barn sikre på at de blir sett og hørt i barnehagehverdagen. Når vi blir godt kjent med foreldrene er det lettere å forstå barna og deres reaksjonsmåte. Det blir lettere å nå alle barn. Primærkontakten kjenner barnet best, og kan best formidle hvordan barnet har det i barnehagen. Denne måten å jobbe på høyner kvaliteten, og jobben vår blir enda mer spennende.

Småbarn

Barnehagen har én småbarnsavdeling, Blomsterenga, som har tolv plasser for barn i alderen ett til tre år. De er med på alle fellesaktiviteter og arrangementer, men på småbarnas premisser. Hovedfokuset er sosialt samspill mellom barn, og språkutvikling.

Utegruppe storbarn

Rammer

Storbarnsavdelingene Furutoppen og Maurtua alternerer på å være ute og inne annenhver uke. Inne på Skogstua har vi kjøkken, toalett, et lite lekeareal og egne garderobeplasser til alle barna. I gapahuken har vi etablert ildsted med muligheter for tilbereding av mat, og det er benker og bord tilrettelagt for måltider. Vi har et stort uteområde med mye skog og ulendt terreng. Dette gjør at barna daglig ferdes på en arena som gir grovmotorisk stimulering og allsidige utfordringer for alle utviklingsnivå. Vi har et variert utvalg av lekeapparater, og en garasje med uteleker, sykler og akematter. Benker og gapahuk med etablert ildsted gjør at vi gjerne tar måltidene utendørs.

Hvorfor

Uteaktivitet gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og flere erfaringer. Utelek i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysisk aktivitet blir en naturlig og lystbetont del av hverdagen. Uteaktivitet gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i naturen, får et eieforhold til den og lærer å ta vare på ”sin” natur. Uteaktivitet gir nye og gode sosiale relasjoner på tvers av etablerte vennskap, avdelinger og aldersgrupper

Styringsdokument

Sentralt planverk

Lokale planer

Barnehagens planer

 • årsplan
 • månedsplaner
 • ukesstruktur

Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - utelek.jpg

Pedagogisk innhold

Tilbakemeldingskultur

Barna på Vikhammeråsen barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet gjennom konstruktive tilbakemeldinger . Hvordan vi snakker med barna påvirker barnas adferd, og positive tilbakemeldinger fører til positiv danning og et godt miljø i barnehagen. Alle barn skal oppleve ros og annerkjennelse. Dette skaper glede og gir mestringsfølelse.

Vi jobber for å skape trygge barn som skal føle at deres tilstedeværelse er verdsatt i barnehagen. Hvordan de ansatte gir hverandre tilbakemelding påvirker barnas sosiale utvikling og miljøet i barnehagen . Vi ønsker å være gode forbilder gjennom språk, handling og væremåte . Barna skal oppleve ansatte som roser og anerkjenner hverandre i fellesskap.
Vi ønsker å ha stort fokus på hvordan vi kommuniserer og samhandler med barn, og vil gi glede til å ta fatt på livet.

I barnehagens formål og innhold legger vi stor vekt på lek, vennskap, humor, fysisk aktivitet og kommunikasjon/samhandling barn/barn og voksen/barn.

Behov for omsorg

Vi ønsker å skape en trygg barnehage for alle barn gjennom systemrettet pedagogisk arbeid.
Primærkontaktsystemet ligger i bunnen for all pedagogisk virksomhet i vår barnehage. Alle barn har en fast voksen som sikrer at de blir sett og hørt hver dag. Dette gjør at vi blir godt kjent med foreldrene, som igjen fører til at vi lettere forstår barna og deres reaksjonsmåter.
Personalet ønsker å skape en god læringsarena, utvikle sosial kompetanse, skape et godt klima og være gode rollemodeller.

Fremme danning

Danning er et nøkkelord når vi reflekterer over følgende spørsmål: Hvordan skaper vi en  god framtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid?
Kort fortalt er danningsperspektivet forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet  og fornuft. 
Danningsbegrepet utfordrer alle, gjennom omsorg, lek og læring. Dette skjer i  samspill med omgivelsene.

Lek og læring

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. (Jamfør rammeplanen). Vi legger vekt på samarbeid mellom avdelingene, og mellom barnehagen og skolen. De små lærer av de store og motsatt.  Fysisk aktivitet både ute og inne er viktig for oss. Vi ønsker å  ha rikelig med materialer tilgjengelige for barna, slik at de selv kan velge aktiviteter. I tillegg til et stort uteområde, har vi også en gymsal som blir  brukt aktivt.

Vi ønsker å være gode voksne som støtter barnet i deres nysgjerrighet, kreativitet,  vitebegjær og lærelyst. Vi skal ha delaktige og engasjerte voksne som er gode rollemodeller. Vi skal eksperimentere, utforske og undre oss sammen med barna. Den frie leken har stor læringsverdi for barna, og vi skal skape tid og rom for lek på barnas  premisser.

Vennskap og fellesskap

Vi jobber for å fremme vennskap og fellesskap, og skal ha aktive og tydelige voksne som i størst mulig grad bruker sin tid sammen med barna. De voksne skal være gode rollemodeller i samspill, og det skal være et tett samarbeid med barnas hjem.

Verktøy

Vi benytter oss av læringsverktøyet MITT VALG, som skal øke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjoner får barna bygge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Her kan du lese mer om MITT VALG.

Her kan du lese mer om Malvik kommunes strategiplan mot mobbing.

Sosial kompetanse og mobbing

Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås med andre. Vi skal ha jevnlig kompetanseheving for ansatte i hvordan jobbe med sosial kompetanse og  relasjonsygging. Vi jobber med barnas holdninger, og bruker sosial kompetanse som en ressurs mot mobbing. 
Dette innebærer at vi øver på:

 • emptai og rolletaking
 • prososial adferd
 • selvhevdelse
 • selvkontroll
 • lek, glede og humor

Kommunikasjon og språk

Språk og sosiale ferdigheter går ofte hånd i hånd og er et viktig satsingsområde i barnehagen. I vårt arbeid med språk bruker vi ulike verktøy som:

 • Kari Lamer "Du og jeg og vi to"
 • språkløyper
 • alle med
 • MITT VALG
 • kor, sang og musikk
 • de hverdagslige samtalene

Språk i et danningsperspektiv

Vi jobber for å implementere språklig bevissthet i vår daglige samspill med barna etter deres premisser og nivå. Vi samtaler om det hverdagslige i alle rutinesituasjoner; språk og samhandling blir derfor en naturlig del av for eksempel leken i sandkassa, rundt matbordet, i garderoben eller en fellestur til nærområdet. Vi jobber aktivt med ord og begreper i her-og nå situasjoner, språkutviklende samtaler, fortellinger, synger, dikter og rimer.

Digitalisering i barnehagen

Digital kompetanse er et satsingsområde for Malvik kommune. I et digitalt samfunn er det elementært at vi tidlig skaper medborgere som er digitalt kompetente – dette starter allerede i barnehagen. Det digitale i barnehagen skal være en kilde til undring, utforskning og lek.
Å benytte oss av digitale verktøy i barnehagen er en helhetlig pedagogisk utviklingsprosjekt hvor barnas danning og utvikling står i fokus.

Digitale verktøy

 • digital fotoramme
  • hvor vi legger ut bildedokumentasjon fra dagen
 • bildekollasje
 • smartboard
  • som vi bruker i planlagte aktiviteter, spontant eller på etterspørsel fra barna
 • iPad

Digitalisering som kommunikasjonsmiddel

I tillegg blir digitale verktøy brukt som en ressurs for kommunikasjon med  barnets hjem; Vi sender ut månedsplan på mail til alle foreldre og daglig
kommunikasjon via telefonsamtaler og/eller SMS.

Tieto er et nytt digitalt verktøy vi bruker for å ha en kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen, her kan det blant annet meldes om fravær, og registrering om at barnet er   ankommet/hentet.

Barnehagen har en kommunal nettside der du finner barnehagens årsplan, info om barnehagen og kontaktinfo.

Mat og måltider

Kosthold, ernæring og hygiene har vært et tema på våre planleggingsdager, og vi har fått kurs i viktigheten av et sunt kosthold i barnehagen.

Frokost

Lunsj

To-måltid

07.15–08.30

11.15–11.00

14.00

Barn som ønsker å spise frokost i barnehagen har med egen matpakke.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ha med en matpakke som gir et sunt og variert kosthold som bidrar til energi for dagen.

Denne matpakken inneholder mat til frokost, og til to-måltidet.

Til lunsj serverer vi brødmat med ulike pålegg, grønnsaker og melk.

Vi serverer varmmat to ganger i uka. Utegruppa kan ha varmmat oftere.

Vi baker nystekte brød hver morgen som blir servert.

Matpakken som er medbrakt.

Vi serverer frukt/grønnsaker.

Et sunt og næringsrikt kosthold er derfor en sentral faktor i vårt pedagogiske arbeid. Barna får være delaktig i matlagingen og de får muligheten til å smake på ulike matretter. 
Vi har fokus på at barna skal oppleve glede, mestring og selvstendighet under alle måltid.

Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - barn på ski.png

Barns rett til medvirkning i barnehagen

 • Barna skal ha rett til å medvirke sin hverdag i barnehagen tilpasset alder og forutsetninger.
 • Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
 • Ansatte må observere barns ulike uttrykk og behov, da med tanke på de yngste barna og barn som kommuniserer på annen måte enn verbalt.

Våre tiltak for å oppnå barns medvirkning i barnehagen

 • Vi veileder til selvstendighet og mestring i alle hverdagsaktiviteter.
 • Vi er mottakelige for barnas tanker og meninger gjennom samtaler i løpet av dagen.
 • Vi observerer, kommuniserer og registrerer hva barna sier og gjør i hverdagen.
 • Barnas forslag blir tatt med på avdelingsmøter, planer, arbeid og innhold i hverdagen.
 • Arbeider med barns språkutvikling.

Samarbeid med andre

Rekom

Regional samarbeidsordning, kompetanseheving med mål om at barn skal ha mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

I forbindelse med overgang mellom barnehage/skole har vi et samarbeid med flere barneskoler.

I korte eller lengre perioder har vi utplassert lærlinger og elever fra ungdoms- og videregående skole.

Vi er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Dronning Maud Minnes Høyskole.

 

Gjennom hele året har vi ulike aktiviteter sammen med Vikhammeråsen grendaskole.

Helsestasjon, PPT, barnevernm, fysioterapeut/ergoterapeut, BUP og NAV.

19. mars 2020: Barnehagedagen.

Tema: "Ulike sammen".

Vi samarbeider med andre barnehager i kommunen.

Intern vurdering

Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. I vår barnehage skal barna oppleve at de blir hørt og sett hver dag. Vi bruker primærkontakt som et verktøy for å oppnå dette målet. Evaluering av innholdet i barnehagen skjer både i personalgruppa og sammen med barna. Vi reflekterer over oss selv og aktiviteter som vi gjennomfører i barnehagen. Etter en periode (måned/halvår) reflekteres det skriftlig. Dette blir dokumentert til foreldrene.

Vi dokumenterer hverdagssituasjonene gjennom dagen i dag, fotoramme, tekstskaping og fotomontasjer. Barna deltar aktivt i dette arbeidet.  Fra barnehagestart får barnet også sin egen perm hvor det settes inn dokumentasjon fra tiden i barnehagen.  Permen får barna med seg hjem som minne ved barnehageslutt.

Gjennom en årlig kunstutstilling synliggjøres formingsarbeidet som vi har jobbet med for sesongen.  TRAS og Alle Med er to kartleggingsverktøy for språk og sosial kompetanse, som vi bruker ved behov.

Progresjonsplan

Fagområdet

1–2 år

3–4 år

5–6 år

Kommunikasjon, språk og tekst

     

 

 • Opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale.
 • Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.
 • Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord.
 • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.
 • Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter.
 • Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Kunst, kultur og kreativitet

-> gjennom dette fagområdet arrangerer vi en kunstforestilling, hvor vi samler inn til et veldedig formål.

     
 
 • Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.
 • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kunstopplevelser sammen med andre.

Kropp, bevegelse, mat og helse

     

 

 • Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
 • Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.
 • Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.
 • Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.
 • Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
 • Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.
 • Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Kunst, kultur og kreativitet

     

 

 • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre.

Natur, miljø og teknologi

 

 

 
 
 • Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
 • Får kunnskap om dyr og dyreliv.
 • Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
 • Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
 • Oppdager og uindrer seg over matematiske sammenhenger.
 • Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikk-glede.

Etikk, religion og filosofi

     

 

 • Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
 • Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier.
 • Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.
 • Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.
 • Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på, og leve sammen på.

Nærmiljø og samfunn

     

 

 • Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet.
 • Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter for deltakelse
 • Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.
 • Får kjennskap til nasjonale minoriteter.
 • Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.
 • Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner.
 • Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.

 

Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - barn som klatrer.png

Samarbeid hjem - barnehage

Foreldre/foresatte har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehage og foreldre/foresatte skal utfylle hverandre. Gjensidig forståelse og samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig.

Foreldrene/foresatte sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd er alle foreldre/foresatte på Vikhammeråsen barnehage.
Foreldre/ foresatte sikres medvirkning gjennom Samarbeidsutvalget (SU) og Arrangementskomiteen. Vikhammeråsen barnehage har felles arbeidsutvalg med Vikhammeråsen grendaskole (AU).

Kontaktinformasjon til de enkelte utvalg finnes på barnehagens nettside.

Foreldresamtaler: en til to ganger i året, ellers ved behov.

Foreldremøter: ett møte i året.

Årsplan: fells for hele barnehagen.

Månedsplan: konkrete gjøremål hver måned. Planens blir sendt ut hver måned på e-post, og henges opp i infotavla i garderoben.

Hverdagssituasjoner: i hente- og bringetiden.

Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - barn ved gjerde.png

Sykdom/fravær i barnehagen

Ved sykdom og annet fravær samarbeider avdelingene. Vi ønsker beskjed om barnet har fri/er syk innen klokken 8:30. Dette på grunn av planlagte aktiviteter. 
Vi bruker Tieto som dokumentasjon av fravær og nærvær. I denne appen kan foreldrene selv legge inn melding til barnehagen om barnet har fravær.

Når skal barnet være hjemme ved sykdom?

Ta hensyn til barnets allmenntilstand før det kommer i barnehagen, før og etter sykdom. I barnehagen er det mange barn og et annet aktivitetsnivå enn hjemme.

 • Feber: barn med feber skal ikke være i barnehagen.
 • Diaré og oppkast: da dette er smittsomt, ønsker vi at barnet skal være hjemme i 48 timer etter at diaré/oppkast har stoppet.
 • Smittsomme barnesykdommer: barn med smittsomme barnesykdommer skal ikke være i barnehagen.

Medisinering i barnehagen

Så langt det er mulig bør medisinering utføres av foreldrene/foresatte utenom barnehagetiden. I noen tilfeller hender det at barnet må ha medisiner i barnehagen. Vi har rutiner for å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir tatt hånd om på en sikker og god måte, med stilte krav til personalet og til foreldre/foresatte.

 • Skriftlig avtale med skjema: dette må vi ha før vi kan begynne medisinering.

Her finner du skjema i forbindelse med medisinering, eller du kan ta kontakt med barnehagen.

Her finner du kontaktinformasjon til kommuneoverlegen i Malvik kommune.

Årsplan 2020 - Vikhammeråsen barnehage - hytte.jpg

Overganger

Oppstart i barnehagen

Som forelder vil du få god informasjon ved oppstart, og en primærkontakt tar vare på både deg og barnet ditt. Vi har en oppstartsamtale for å utveksle informasjon om barnehagen og barnet, og personalet tilpasser rutiner og organiserer tid og rom etter ditt barns behov. I oppstarten skal vi være sensitive mot barnet, og gir barnet den støtten det trenger. Barnehagen sørger for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter. I oppstarten skal vi ha en tett dialog underveis om hvordan det går og hvordan barnet ditt har det.

Småbarn - storbarn

På Vikhammeråsen barnehage kjenner alle hverandre, og når småbarna skal over til storbarn møter de voksne og barn som de allerede har kjennskap til. Småbarn og storbarn besøker jevnlig hverandres avdeling, og omgås gjennom frilek og felles aktiviteter.
I tillegg får småbarn bli med på flere av turene i nærområdet storbarn har på våren.
Før oppstart på storbarn har vi felles foreldresamtale med pedagoger fra avdelingene barnet skal slutte og starte i. Der overføres informasjon om barnet, og vi blir enige om hvordan vi skal kunne tilrettelegge for hvert enkelt barn på en best mulig måte.

Overgang barnehage - skole. BRO

Vi arbeider bevisst med å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. Malvik kommune har etablerte rutiner for dette arbeidet, som sikrer at barna blir kjent med andre som skal begynne på samme skole. Pedagogisk leder har overgangssamtaler med foresatte og med skolen. De eldste barna har forskjellige aktiviteter og turer sammen gjennom året. Noen av aktivitetene er i samarbeid med Planetringen og Vikhammer Vestre barnehage. Barnehagen er en del av BRO-nettverket i Malvik Kommune. Vi har gode systemer som sikrer god overgang mellom barnehagen og skolen. Barnehagen deltar også i sonemøter sammen med Vikhammer Vestre, Planetringen og Vikhammer/Vikhammeråsen skole. Her på Vikhammeråsen er vi så heldige at barnehagen og grendaskolen er samlokalisert. Barnets oppvekstmiljø blir preget av helhetstenkning og kontinuitet, og overgangen fra barnehage til skole blir lettere. Vi har en felles aktivitetsplan som inneholder samarbeid om aktiviteter for barn fra 1-10 år. Mer info ligger under barnehagens progresjonsplan hva skolestarterne gjør det siste året i barnehagen.

 

Tradisjoner og aktiviteter

Måned

Fagområde

Hva skjer

Januar

Kommunikasjon, språk og tekst.

 • planleggingsdag 27. januar: barnehagen er stengt.

Februar

Kommunikasjon, språk og tekst.

 • 6. februar: samefolkets dag. Karneval, felles med skolen.

Mars

Kropp, bevegelse, mat og helse.

 • barnehagedagen 10. mars. Solfes. Eggdypping/maling. Foreldrekaffe.

April

Kropp, bevegelse, mat og helse.

 • samlingsstund sammen med skolen. Påskeferie uke 15.

Mai

Antall, rom og form.

 • overgangssamtaler.
 • dugnad: barn og voksne i barnehageg og på skolen rydder til 17. mai.
 • planleggingsdag: 12. mai, barnehagen er stengt.
 • førskolegruppa fra Vikhammeråsen og Planetringen barnehage på tur med skolen til fjæra.

Juni

Natur, miljø og teknologi.

 • skattejakt for 1. trinn og skolestarterne.
 • avslutning for skolestarterne.
 • sommerfest.

Juli

Natur, miljø og teknologi.

 • barnehagen holder feriestengt uke 29, 30 og 31.

August

Nærmiljø og samfunn.

 • planleggingsdag: 13. og 14. august. Barnehagen er stengt.

September

Nærmiljø og samfunn.

 • aktivitetsdag
 • høsttakkefest
 • foreldremøter.

Oktober

Kunst, kultur og kreativitet.

 • foreldrekaffe

November

Kunst, kultur og kreativitet.

 • felles pizzalunsj.
 • planleggingsdag 27. november.
 • lysfrokost.

Desember

Etikk, religion og filosofi.

 • baking i barnehagen med 3. trinn
 • adventssamling.
 • 13. desember: Santa Lucia
 • Juleavslutning for foreldre og søsken
 • Juleverksted
 • Nissefest
 • Juletretenning
 • Juletregang