Årsplan - Vikhammer Vestre 2021 - forside

Årsplan Vikhammer Vestre barnehage

Årsplan Vikhammer Vestre barnehage 2021.

Her kan du laste ned årsplanen.

Informasjon om barnehagen

Vikhammer Vestre barnehage er en av Malviks sju kommunale barnehager, og har eksistert siden 1998. Barnehagen har lokaler i sokkelen i Stasjonsveien 14 på Vikhammer.
Vi ligger i en bygning med legekontor og helsestasjon. Barnehagen er en toavdelings barnehage med for tiden 28 barn, 25 barn over tre år og tre barn under tre år. Av disse er ett barn født i 2019, to født i 2018, ni født i 2017, fem født i 2016 og elleve født i 2015 (skolestarterne til høsten).

Bemanningen i barnehagen er; totalt 360 prosent stilling pedagoger (fordelt på fem personer), to barne- og ungdomsarbeidere i 100 prosent og en assistent i 60 prosent stilling. 
Barnehagen har en styrer i 60 prosent administrasjonstid. 

Besøksadresse

Stasjonsveien 14, 7560 Vikhammer

Grupper

Flyndreslottet

Telefon 476 58 751

Krabbestua

Telefon 958 60 562

Kontor

Telefon 73 97 21 21

E-post

Kristin Vikan Knutsen, styrer/pedagogisk leder. E-post, kristin-vikan.knutsen@malvik.kommune.no.

Aud Edvardsen, pedagogisk leder. E-post, aud.edvardsen@malvik.kommune.no.

Hege Skifte, pedagogisk leder. E-post, hege.skifte@malvik.kommune.no.

Marit Guldberg, barnehagelærer. E-post, marit.guldberg@malvik.kommune.no.

Hanne Berit Ledang Eriksen, barnehagelærer. E-post, hanne-berit-ledang.eriksen@malvik.kommune.no.

Nærmiljøet på Vikhammer

Barnehagens uteområde grenser til omsorgs- og eldreboliger, og Vikhammer helsetun. I samme bygget som barnehagen ligger et stort oppholdsrom (kantina) som barnehagen kan benytte til forskjellige aktiviteter når det er ledig kapasitet.

Like ved har vi barneskole, videregående skole, bibliotek og butikksenter. Vi bruker biblioteket ofte, og legger turer til skolen og skolegården utover våren da skolestarterne skal bli godt kjent. Barnehagen har en gapahuk i fjæra som er et fint turmål. Dette område innbyr til fysisk aktivitet og rolleleik uansett alder. Fjæra er i gangavstand, og vi må krysse jernbanesporet på vei dit. 

Dette gjøres med stor forsiktighet og klare rutiner. I løpet av april 2021 vil ny gangbro være på plass. Vi benytter også leikeplassen på Kongshaugan (nedenfor Vikhammer senter).

Vikhammer Vestre barnehage er praksisbarnehage for studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), dette innebærer at vi har studenter i flere perioder gjennom året. Barnehagen har også elever og studenter fra andre skoler innom i løpet av året. 

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra klokken 08.00 til 16.30.

Barnehagen er feriestengt de tre siste ukene i juli. I 2021 blir det uke 28, 29 og 30. Barnehagen har også stengt i påska ( 29. mars til 2. april) og i mellomjula (fra og med 24. desember til og med 1. januar), samt fem studiedager i året.

Her finner du årsrute for barnehage, SFO og skole.

For 2021 er det mandag 25. januar, fredag 14. mai, torsdag 12.- og fredag 13. august, og fredag 26. november. Årsplanen er behandlet og godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg den 20. januar 2021.

Årsplan Vikhammer Vestre - Innholdsfortegnelse.PNG

Styringsdokument

1. Lov om barnehager

I lov om barnehager paragraf 1 står det om barnehagens formål: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering".

Barnehagens innhold paragraf 2 sier:

"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas  alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur". (Hentet fra Lov om barnehager (barnehageloven) vedtatt 18.06.2010 nr. 26, sist  endret 17. januar .2016 nummer 674).

2. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver beskriver hvilket innhold barnehagehverdagen skal ha.

Den nye rammeplanen som kom 1. august 2017 kan leses på lovdata.no.

3. Malvik kommunes vedtekter for barnehager kan du lese her.

4. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

I mål fem står det at vi har gode betingelser for livslang læring og mestring for barn i Malvik kommune. Dette målet er forpliktene for barnehagens innhold og satsningsområder. Hvordan vi skal oppnå dette målet blir presentert underveis i barnehagens årsplan.

5. REKOM-satsningsområdet 2020–2022

REKOM er et regionalt kompetanseutviklingsnettverk som skal komme alle ansatte til gode. Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune, samt universitet og høgskoler i denne barnehagebaserte kompetanseutviklingen. Målsettingen er at universiteter og høgskoler skal utvikle seg sammen med barnehagene og dermed være med på å styrke utdanningen.

I de ulike regionene er det statsforvalteren som koordinerer arbeidet, barnehageeier og barnehage-myndigheten i Malvik og Trondheim samarbeider i vårt kompetansenettverk.
På Vikhammer Vestre barnehage har vi valgt satsningsområdet ledelse av pedagogiske prosesser, og vi er godt i gang med jevnlige veiledninger sammen med Dronning Mauds Minne Høgskole.  

Pedagogisk innhold

Verdigrunnlag

Vårt syn på barn og barndommen skal gjennomsyre våre verdier.  At barndommen har egenverdi og den helhetlige tilnærmingen til barns utvikling,  slik det er nedfelt i Rammeplan for barnehagen (2017), er utslagsgivende for vår praksis i hverdagen. Synet på barn er avgjørende for hvordan vi møter hver enkelt. På Vikhammer Vestre barnehage skal vi anerkjenne det kompetente barnet og ha respekt for barnets egen opplevelsesverden. For å få til dette må vi være nærværende og lyttende voksne. Vi skal anerkjenne barnas uttrykksmåter og med dette oppfordre til at barna uttrykker sine synspunkter i hverdagen. Barnehage fellesskapet gir barna en mulighet til å utvikle en forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Vi er opptatt av at barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på, og ønsker å synliggjøre hvordan vi alle kan lære av hverandre. Samtidig som vi er opptatt av å gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.

Bærekraftig utvikling

Begrepet bærekraftig utvikling må ses i sammenheng med og som en del av vårt verdigrunnlag. I Rammeplan for barnehagen står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi som barnehage skal med andre ord fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. På denne måten skal vi bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Vi jobber blant annet med følgende tiltak sammen med barna; kildesortering, redusere plastavfall, begrense matsvinn, ta vare på det vi har rundt oss (leker mm.), bruker nærområdet for utforsking, plukke søppel i naturen, bruke gjenbruksmaterialer og vi har vår egen lille grønnsakhage. Det å dyrke ulike grønnsaker er med på å gi barna et
forhold til hvor maten kommer fra, grønnsakskassene er en del av et viktig læringsmiljø for barna som er et godt pedagogisk verktøy, og gir oss muligheten til å når Rammeplanens innhold.  

Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Vi skal etterstrebe Malvik kommune og virksomhet barnehage sine verdier som er åpen, nyskapende og samhandlende.

Omsorg, lek, danning og læring

For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet, og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barnas utøvelse av empati og omsorg i hverdagen, samt gi rom for undring i felles opplevelser og samtale. Vi vil ha fokus på barnas danning som mennesker og hvordan vi som voksne påvirker barnas selvfølelse.

Barna skal møtes med respekt og som likeverdige mennesker, og skal oppleve oss som gode rollemodeller for hvordan vi kommuniserer med hverandre gjennom anerkjennende kommunikasjon. Vi ønsker å gi barna tilbakemelding med positive ord og handlinger, og anerkjenne alle former for følelsesuttrykk. Vi vil fokusere på hva barna skal gjøre fremfor hva de ikke skal gjøre.

Det å ivareta barnas behov for lek er en av våre viktigste og mest sentrale oppgaver. Lekens egenverdi skal anerkjennes og vi skal tilrettelegge slik at den får gode vilkår.  Mye av de gode vilkårene ligger i det fysiske miljøet, og er av stor betydning for nettopp mulighetene for lek. Barna skal oppleve et stimulerende miljø som gir dem lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas interesser og nysgjerrighet skal støttes av de voksne, og være grunnlag for videre tilrettelegging av læringsmiljøet.

I det daglige bruker vi løpende observasjoner av barnas lek og endrer på hva det er vi tilbyr i det fysiske miljøet. Vi er opptatt av å skape gode «møteplasser» for felles lek og felles fokus, organiseringen av rom, tid og lekemateriale skal inspirer til ulike typer lek. Personalet skal være bevisst og vurdere sin egen rolle i deltakelsen i barnas lek. Vår berikelse av leken skal alltid skje på barnas premisser.

Årsplan Vikhammer Vestre - utklipp - pedagogisk innhold.PNG

Fagområdene

I Vikhammer Vestre barnehage knytter vi mye av det pedagogiske arbeidet opp mot de syv fagområdene som sier:

  • kommunikasjon, språk og tekst
  • kropp, bevegelse, mat og helse
  • kunst, kultur og kreativitet
  • natur, miljø og teknologi
  • antall, rom og form
  • etikk, religion og filosofi
  • nærmiljø og samfunn

Fagområdene skal ses i sammenheng, og alle er en gjennomgående del av innholdet i barnehagen. Barnas lek er et viktig grunnlag for arbeidet, og personalet legger til rette for allsidige aktiviteter tilpasset barnas interesser, alder og utvikling. I arbeidet med fagområdene skal begrepet progresjon være et verktøy for planleggingen av det pedagogiske arbeidet, både når det gjelder  valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av det fysiske miljøet. Progresjon innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Målet er at barna skal oppleve det som meningsfylt å erobre seg nye ferdigheter, tanker og teorier. Dette gjelder barn i alle aldersgrupper. Vi skal på den ene siden bidra til at alle barn får mestringsopplevelser, og på den andre siden legge til rette for at alle har noe å strekke seg etter.

Psykososialt miljø

Paragraf 41. Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Vi benytter følgende arbeidsmåter

Personalet skal være tilstede og tilgjengelig i barnas lek, og gjennom det støtte opp om god lek.  Personalets nærhet er viktig i forhold til barnas utvikling av sosial kompetanse og relasjoner. Tilstedeværelse er viktig for å forebygge mobbing og utestenging, bidra i konfliktløsninger, og hindre at uheldige mønstre utvikler seg eller fester seg over tid. Virksomhet barnehage har utviklet en handlingsplan mot mobbing, denne kan du se her.

Paragraf 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Vi har utarbeidet egne rutiner for å avdekke mobbing og krenkelser på Vikhammer Vestre barnehage, der det avsettes tid til årlige trivselssamtaler med 4. og 5. åringen, barnets trivsel og vennskap er tematikk på foreldresamtalene, det er tema på alle avdelingsmøter hvor det gjøres refleksjoner rundt enkelt observasjoner. Planen inneholder også rutiner når personalet observere barn, og/ eller foreldre melder om krekende atferd /handlinger og mobbing: når rutinen settes i verk skal det skrives referat fra alle møter: trivselssamtaler, foreldresamtaler og avdelingsmøter.  
Vi har også utarbeidet en handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, livsmestring og helse, som er på plan på hvordan vi skal jobbe forebyggende for barns psykososiale miljø. Denne handlingsplanen beskriver blant annet hvordan vi skal benytte planleggingsdager, dokumentere arbeidet i månedsbrev og hvilke grep vi skal gjøre i hverdagen med barna. 

Definisjon mobbing

"Mobbing av barn er handlinger fra voksne og /eller barn som hindre opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning", Ingrid Lund.

Barns medvirkning

I barnehagen skal alle barna medvirke i hverdagen, dette innebærer at vi skal legge til rette for og oppmuntre til at barna gir uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Vi skal ta utgangspunkt i barnas interesser og aktiviteter. De voksne skal legge til rette for et inspirerende miljø, som gir gode opplevelser og prosesser, som dokumenteres underveis. Vi skal på den ene siden ha gode samtaler med barna, og være lydhøre til hva barna selv mener. På den andre sine skal vi være bevisst alle andre uttrykksomformer og tilrettelegge for medvirkning slik at det er tilpasset barns alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Barna skal gjennom dette føle trygghet og tilhørighet, få erfaringer og lære, utvikle sosiale og språklige ferdigheter. 

Vi fokuserer på noe barna er opptatt av og nysgjerrig på, og lager små og store prosjekt og tema utav det. Det begynner for eksempel med en bok som er lånt på biblioteket, der vi bruker tid på tekst, bilder, formingsaktiviteter, dukketeater, dramatisering, og/eller videre utforsking omkring temaet. Arbeidet vi gjør i hverdagen nedfelles i barnehagens månedsplaner, og vil dokumenteres til foreldre gjennom blant annet månedsbrevene.

Årsplan Vikhammer Vestre - utklipp - pedagogisk innhold - 2.PNG

Barnehagens egen vurdering

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet, det skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen (Rammeplan for barnehagen, 2017).

Barna skal oppleve at de blir hørt og sett hver dag, og de skal være med i vurderings – og dokumentasjonsarbeidet. Vi skal undre oss sammen med dem, samtale, lytte og være tilstede. Vi bruker konkrete vurderingsverktøy sammen med barna som for eksempel bilder som bakgrunn for pedagogisk dokumentasjon. De pedagogiske dokumentasjonene skal brukes aktivt i vurderingsarbeidet vi gjør gjennom hele året. Dokumentasjon til foreldre gjøres med bilder og i månedsbrev. Løpende observasjoner av enkeltbarn og barnegruppene, og bruk av praksisfortellinger er gode hjelpemidler til å hele tiden vurdere barnas utvikling og tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Vikhammer Vestre barnehage drifter sin egen instagram konto hvor vi deler små hendelser fra barnehagehverdagen. Disse bildene kan gi de foresatte innblikk i barnas hverdag, og gi en inngang for samtaler med egne barn om hendelser i som skjer i barnehagen.

De etiske perspektivene skal alltid ligge til grunn ved bruk av dokumentasjon av barnegruppa og enkeltbarn, barnas rette til vern om sin personlige integritet skal alltid vektes tungt.

Årsplan Vikhammer Vestre - utklipp - pedagogisk innhold - 3.PNG

Samarbeid hjem/barnehage

Rammeplanen sier at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. To begrep , forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Barnehagens verdigrunnlag ligger til grunn for det daglige samarbeidet med foreldrene. Den daglige kontakten med samtaler, praksisfortellinger og dokumentasjon/bilder fra små og store prosjekter er en sentral del av samarbeidet. Den viktigste dokumentasjonen er månedsbrevet der noen av aktiviteter synliggjøres  etter hver måned. Det sendes ut informasjonsskriv til alle nye foreldre, og etter behov til alle gjennom barnehageåret.

De pedagogiske lederne /barnehagelærerne gjennomfører foreldresamtaler høst og vår, og i tillegg ved behov gjennom hele året. Alle foreldrene er samlet til foreldremøte hver høst. Her velges  det en representant pluss en vara fra hver avdeling til FAU. De gjennomfører juletrefest og sjørøverfest i fjæra, og samarbeider med barnehagen om lysfrokost,17. mai og sommeravslutning. To av foreldrene sitter i barnehagens samarbeidsutvalg, som i tillegg har to ansatte representanter og en eierrepresentant. Foreldrene sikres slik medvirkning på barnehagens samlede virksomhet. Det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foreldrene annethvert år.

Barnehagen har et tett samarbeid med foreldrene. Vi har i den senere tiden invitert til dugnader og de foresatte har bidratt til vedlikehold av lekeapparater og et nytt utekjøkken i utemiljøet på barnehagen. Denne dugnadsformen ønsker vi å opprettholde også i 2021.

Årsplan Vikhammer Vestre - Samarbeid hjem - barnehage.PNG

Overganger

Overgang hjem - barnehage

Når barnet skal begynne i barnehagen, er det viktig at vi legger til rette for en trygg og god start. Vi legger vekt på god dialog med foreldrene, og gir barnet tett oppfølging den første tiden slik at de opplever tilhørighet og trygghet både sammen med personalet og de andre barna.

Vi er en liten barnehage med få barn og voksne, og det blir raskt slik at alle blir kjent med alle. Vi samarbeider tett, og når barna skal flytte over fra småbarnsavdelingen til storbarnsavdelingen, er de godt kjent med både barn og voksne på den andre avdelingen.

Overgang barnehage - skole

Vi arbeider bevisst med å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. Vi følger Malvik kommunes handlingsplan i dette arbeidet, som sikrer at barna blir kjent med andre som skal begynne på skolen, og nærskolen sin. Pedagogisk leder har overgangssamtale med foresatte og med nærskolen.

De eldste barna har forskjellige aktiviteter og turer sammen gjennom hele året. Noen av aktivitetene er i samarbeid med Planetringen og Vikhammeråsen barnehage. Barnehagen har deltatt i BRO- prosjektet i Malvik kommune. Vi har funnet gode systemer som sikrer god overgang mellom barnehage og skole. I overgangen barnehage- skole er målet at vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser. 

Her kan du lese Malvik kommunes egne rutiner om overgangsprosessen fra barnehage til skole i Malvik kommune.

Årsplan Vikhammer Vestre - Overganger.PNG

Tradisjoner og aktiviteter

Årsplan Vikhammer Vestre - Tradisjoner og aktiviteter.PNG