Årsplan - Vidhaugen barnehage 2021 forside

Årsplan Vidhaugen barnehage

Årsplan for Vidhaugen barnehage 2021.

Her kan du laste ned årsplanen.

Barnehagens verdigrunnlag

Malvik kommunes verdier er ÅPEN- NYSKAPENDE- SAMHANDLENDE og det er verdisynet vi jobber ut i fra på Vidhaugen barnehage.

Åpen: Positiv innstilling, konstruktiv tilbakemelding og rom for å være den du er

Nyskapende: Utvikling gjennom refleksjon, vise engasjement og leve i takt med samfunnet

Samhandlende: Vise tillit og omsorg, se hverandres sterke sider og gjøre hverandre bedre

Dette skal prege  barnehagedagene både for barn, foreldre og ansatte og alle skal bli møtt med et smil og «hei». Det er ulike ønsker og behov for dagen, og det er vår oppgave å se, lytte og ha en tett dialog med barn og foreldrene om dette. Vår visjon sier mye om vårt verdigrunnlag:

"Trø varsomt - her vokser mennesker". Visjon setter vårt menneskesyn i fokus, og det gjelder både barn og voksne, og samspillet oss i mellom.

I Vidhaugen barnehage blir barn og voksne sett på som likeverdige mennesker og relasjonen mellom barn og voksen er basert på gjensidig respekt. Barndommens egenverdi skal være i fokus, så det skal være trygt og godt å være en del av Vidhaugen barnehage. Vi vil gi alle barna glede med meningsfylte barnehagedager. Vi skal ta utgangspunkt i hvert enkelt barn og barnegruppas behov, interesser, alder og modning. Vi ser på barna som ressurssterke medmennesker. Vi skal bidra til at det etableres vennskap. Alle skal inkluderes i lek og sosialt samspill. Dette skal barna få medvirke til selv, blant annet med utgangspunkt i Barnehageloven paragraf 3: ”Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”.

Ansatte skal også oppleve vekst og utvikling og vi har stor tro på at refleksjon over egen praksis er utviklende. Vi prioriterer refleksjon i barnehagehverdagen, samtidig som vi setter av tid til dette på møter, veiledning og studiedager for alle ansatte, på tvers av roller og grupper. Vi skal være bevisste ansatte som kan begrunne våre handlinger og planer. Kunnskap og kompetanse er viktig for å opprettholde høy kvalitet, og alle ansatte har sine ansvarsområder, noe vi syns er viktig fordi vi vokser på ansvar og mestringsfølelse, noe som gjenspeiles i vår visjon "Trø varsomt – her vokser mennesker" .

Årsplan - Vidhaugen barnehage - kollage side fire.png

Kort om barnehagen

Vidhaugen barnehage er en av Malvik kommune sine sju kommunale barnehager. Barnehagen ligger på Sveberg og åpnet 1.august i 2012. Vi nyter godt av flotte og fargerike lokaler som er godt tilpasset pedagogisk aktivitet.

Vi har fem grupper med barn i aldersadekvate grupper. Alle gruppene har navn og vindu etter geometriske figurer: Rektangel, Sirkel, Trapes, Kvadrat og Trekant. På alle gruppene er det to pedagoger, hvorav den ene pedagogen er pedagogisk leder med hovedansvaret for organisering av sin gruppe. De samhandler med fagarbeidere, assistenter og lærling, som til sammen utgjør teamet på gruppene. Ansatte utgjør et bra mangfold, både i forhold til kompetanse, alder og kjønn, noe som gir både barn, foreldre og kollega ulike rollemodeller. Det er mange mannlige ansatte i barnehagen og de er en del av nettverket «Menn i barnehage», forkortet til MiB. Det er i tråd med nasjonal satsing for å rekruttere og beholde menn i barnehagene.

Malvik kommune er en del av Rekom, som er et regionalt nettverk med Trondheim som skal gi målrettet kompetanseutvikling for alle ansatte. Hver enkelt barnehage skal få faglig støtte og veiledning for implementeringen av forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, som skal gi et barnehagetilbud av høy kvalitet jamfør Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 til 2022 «Kompetanse for fremtidens barnehage». Vidhaugen barnehage deltar i ledelse av pedagogiske prosesser med mål om forankring av læringsmiljøarbeidet vårt, og styrking av pedagogiske ledere sitt profesjonelle lederskap i fellesskap.

Fysisk aktivitet og helse er en stor del av hverdagen på Vidhaugen barnehage. Vi har et innholdsrikt nærmiljø med muligheter for turer i skog og mark, og mange etablerte lekeplasser, i tillegg til skolens område. Vi har etablert vår egen bålplass i skogen på Vidhaugen, hvor vi skaper stemning med bål for varme og kokkelering. Der tilrettelegger vi for bruk av ulike verktøy, og lek i naturen med blant annet zipline. Vi gjennomfører flere heldager i året og da er Stavsjøen og Midtsandtangen populære områder. Vi ser mange fordeler ved bruk av naturen og nærmiljøet. Det gir oss større lekeplass, nye vennskap etableres, konfliktene blir færre og vi ser en klar sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. På vinteren legger vi opp til dager med aking, ski og skøyter, og vi har ulike aktiviteter i Sveberghallen. Vårt mål er å gi barn et positivt forhold til fysisk aktivitet, skape mestringsopplevelser og glede sammen med andre. De eldste barna har en årlig skidag på Jervskogen og avslutningstur til klatresenter. I fjor gjennomførte de også en topptur til Forbordsfjellet, og det var så vellykket at vi satser på at det kan bli en tradisjon.

Måltidene ser vi på som viktige, noe som gir økt bevissthet i forhold til hva vi tilbyr av mat og drikke. Vi vil det skal være innbydende, variert og mest mulig rene råvarer, og for å lykkes best mulig, har vi organisert oss slik at vi har en ansatt som er kjøkkenansvarlig. Det er også bærekraftig fordi det reduserer matsvinn, og det som er av rester blir hovedsakelig kompostert og gir jord til såing av grønnsaker til våren. Barnehagen tilbyr havregrøt til frokost og hjemmebakt brød til lunsj. Til jul ivaretar vi gamle mattradisjoner med laging av julepålegg som sylte, pølse og lammerull, som serveres av stolte barn på julefrokost med foreldre desember.

Barnehagen benytter digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet sammen med barna, blant annet activeboard, informasjonsskjermer, pc`er, Ipad og kamera. Vi bruker disse jevnt og bevisst sammen med barna i forbindelse med pedagogiske aktiviteter. Vi har interne retningslinjer for bruken av digitale verktøy som sier at det bruken skal være faglig begrunnet i forhold til våre ulike tema og prosjekt. Infoskjermene brukes til informasjon til foreldre og dokumentasjon av pedagogisk arbeid. Dette gir gode muligheter for samtaler med barna om barnehagehverdagen, både for ansatte, foreldre og andre som kommer til barnehagen.

Barnehagens læringsmiljø

I Lov om barnehager paragraf 1 står det: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

Vårt læringssyn er prosessorientert. Vi ser at med tilstedeværelse og tett oppfølging, lærer barna gjennom hverdagssituasjonene i barnehagen. De ansatte skal fange opp barnas signaler og uttrykk gjennom daglige observasjoner, og møte barna ut fra deres behov der og da. Fokuset vårt er barnas ressurser og vi vil styrke det de er gode på og gi de muligheter for progresjon ut i fra mestringsnivå og alder tilpasset hvert enket barn. Det skal ikke være for utfordrende, men alle skal ha noe å strekke seg mot, så det må vurderes nøye. Ansatte skal bekrefte barnas lek, være oppmerksom på hva barna er opptatt av og motivere for nye utfordringer. Dette er i tråd med vår visjon om å trø varsomt slik at alle barna opplever trygghet og utfordringer.

Vi har fokus på barnas danning som mennesker og hvordan vi som voksne påvirker barnas selvfølelse. Barna skal møtes med respekt og som likeverdige mennesker, og skal oppleve oss som gode rollemodeller for hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi jobber aktivt for at læringsmiljøet skal være inspirerende for språkstimulering. Ansatte skal være gode rollemodeller for barna slik at de får støtte og veiledning i sin språkutvikling. Dette er med på å styrke deres sosiale kompetanse og lekkompetanse, og det hjelper barna i konflikthåndtering. Malvik kommune har en felles språkstrategi som skal øke ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring.

Vi deler oss i grupper som er nær i alder og utvikling, og mener en slik tilrettelegging gir gode muligheter for læring av hverandre. Lek og samspill med jevnaldrende, kan gi utfordringer som er tilpasset, slik at det blir en balanse i utfordringene. Innenfor gruppene deler vi oss i mindre grupper for å gi mer rom for tettere vennskap, mer ro og forutsigbarhet. Vi skal gi barna veiledning og tilbakemelding med positive ord og handlinger. Ved å jobbe med positiv tilbakemelding erfarer vi at barna får en mer bevisst holdning i samhandling med hverandre. Vi unngår i størst mulig grad ord som er negativt ladet, som «nei» og «ikke». Ansatte veileder og regulerer barna ut i fra hva de kan og skal, fremfor hva de ikke skal gjøre. Det er mye læring og pedagogikk i hverdagssituasjonene.

Vi har stort fokus på barnas læringsmiljø og jobber mye med etablering av vennskap og sosial kompetanse. Dette krever tilstedeværende ansatte som støtter og veileder barna. Alle barna skal bli inkludert, og vi ser at det fysiske miljøet er en viktig faktor. Vi skal ha et inspirerende lekemiljø som gir varierte opplevelser og felles grunnlag for videre lek og samspill. Vår kompetanse og bevisste arbeid for et godt læringsmiljø, skal være med på å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere krenkelser og mobbing. Vi skal jobbe ut i fra felles utviklingsplan for Vidhaugen barnehage og Hver gruppe har sin plan tilpasset barnegruppa. Vi gjennomfører observasjoner og kartlegginger som grunnlag for vårt pedagogiske arbeid.

Vi kartlegger relasjoner mellom barna og mellom barn og ansatte, som kan være et bidrag for oss når det gjelder grupperinger. Vi skal ivareta tryggheten til alle barna, samtidig som vi skal tilrettelegge for inkludering i nye grupperinger. Dette kan utvide barnas relasjoner og være med på å etablere nye vennskap.

Revidert barnehagelov stiller krav til det psykososiale barnehagemiljøet. Den sier at alle som arbeider i barnehagen skal følge med og melde fra ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen har en aktivitetsplikt som tilsier at vi skal undersøke saken og sette inn egnede tiltak. Dette gjelder også hvis det er foreldre som mener at barn ikke har det bra. Vi har felles retningslinjer i virksomhet barnehage med strategiplan og handlingsplan mot mobbing.

I barnehageloven § 2 står det: «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur». Barna skal selv få være med på å påvirke dette gjennom sin rett til medvirkning av barnehagedagen. Vi gir barna muligheter for lek og samhandling med jevnaldrende og tilbyr varierte aktiviteter, som barna skal kan velge blant. Barnehagen benytter barnesamtaler for å gi barna mulighet til å uttale seg om hvordan de opplever tiden i barnehagen. Vi legger vekt på åpne spørsmål som gir barna mulighet til å forme samtalen etter ønsker og behov. Barnesamtalene kan foregå i grupper eller individuelt sammen med en voksen de har tillit til. Samtalene dokumenteres og er et viktig bidrag for videre pedagogisk planlegging og tilrettelegging.

Barna skal oppleve at de gjennom medvirkning blir hørt og sett hver dag. De skal være med i vurderings – og dokumentasjonsarbeidet, og legge grunnlaget for videre pedagogisk arbeid. Vi skal undre oss sammen med dem, samtale, lytte og være tilstede. Vi benytter bilder og fortellinger og disse blir bakgrunn for pedagogisk dokumentasjon og videre pedagogisk arbeid. De blir også sendt hjem for å være utgangspunkt for samtaler hjemme og er ment å være et bidrag for videreformidling av opplevelser. Dette gir muligheter for språksetting, i tillegg til å gi foreldre et innblikk i barnehagehverdagen. Barna skal selv få ta bilder, noe som gir oss en tilbakemelding på hva de finner interessant. Bilder brukes til å prate om det vi har gjort, oppsummere og finne veien videre. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon aktivt i vurderingsarbeidet gjennom hele året. Ansatte skal kontinuerlig vurdere sitt arbeid, både individuelt, i grupper og i fellesskap.

For å se barnas behov i hverdagen bruker vi blant annet «Trygghetssirkelen», som viser hvordan ansatte må møte barnas behov for støtte og utforskning. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Når barnet er nederst i sirkelen, har barnet behov for trøst, beskyttelse, godhet og hjelp til organisering av følelsene sine.

Trygghetssirkelen

Årsplan - Vidhaugen barnehage - kollage side ti.png

Overganger

Overganger er det mange av i våre liv, og for barna er det en stor overgang å begynne i barnehagen og tilbringe store deler av dagen uten foreldre. Barna vil senere oppleve overganger ved gruppebytter innad i barnehagen, og etter hvert med skolestart. Vi er opptatt av å gi barna et trygt og godt første møte med barnehagen. Ettåringene bruker mye energi på å bli kjent med alt det nye og alle sanseinntrykk, i tillegg til nye relasjoner med ansatte og barn. For å lykkes i overgangene, må det være trygge og forutsigbare rammer rundt oppstart. I vårt arbeid med tilvenning og tilknytning er vi opptatt av kvaliteten i samspillet mellom barn og ansatte, og relasjonsbygging med strukturerte og forutsigbare hverdager. Vi har faste rutiner som måltid, påkledning, soving og bleieskift innimellom lek og aktiviteter. Små barn har ikke begrep om tid så det er faste rutiner som stiller deres indre klokke. Vi har tett dialog med foreldre for en best mulig oppstart for barna, og vi samhandler om tidspunkt for å øke graden av utfordringer i takt med barnas trygghet.

Vi har egne rutiner for interne overganger med gruppebytte og vi følger kommunens etablerte rutiner for overganger mellom barnehage og skole. Vidhaugen barnehage er aktivt deltakende i et godt samarbeid i Sveberg sone, som består av oss, Solstrand barnehage, Sveberg barnehage og Sveberg skole, som vi kaller BRO. Vi benytter skolens lokaliteter, både ute og inne, i tillegg til Sveberghallen og Sveberg Grendahus. Vi har felles aktiviteter i sonen igjennom hele året, og skolestarterne blir kjent med 5.trinns elever som skal være faddere for barna når de starter på 1.trinn. Alt dette gjør at barna blir godt kjent i sitt nærmiljø, noe som skaper grunnlaget for trygg overgang til skolestart. Det blir gjennomført overgangssamtaler i juni for alle barna som skal begynne på skolen, og vi innhenter foreldrenes samtykke for overføring av informasjon til skolen.

Her finner du rutiner om overgangsprosessen fra barnehage til skole.

Samarbeid med hjemmet og andre

Vi har stort fokus på foreldresamarbeidet. Det daglige samarbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Med utgangspunkt i våre verdier, ønsker vi tett samhandling med barnas familier for å kunne se og forstå barna i en helhet. Vi involverer foreldrene i barnas barnehagehverdag og vil gjerne at foreldrene bistår barnehagen med kompetanse og ressurser fra foreldregruppa.

Vi gjennomfører foreldremøter for nye foreldre i juni hvert år, og foreldresamtaler med alle foreldre før barnet begynner i barnehagen. Dette gir et godt grunnlag for en best mulig oppstart, både for barn, foreldre og ansatte. Videre har vi foreldremøter i månedsskifte august/september, ett på småbarn og ett på storbarn. Vi har et temamøte som er kombinert foreldremøte og personalmøte for felles kompetanseheving i mars hvert år. Det er FAU og ansatte som sammen finner tema hvert år. I tillegg er det et foreldremøte for foreldrene til de eldste barna januar hvert år.

Vi gjennomfører individuelle foreldresamtaler, og det er i utgangspunktet en på høsten og en i overgangen fra vinter til vår. Ansatte vil bidra med veiledning og eventuelt søke ekstern veiledning i arbeidet med barn og familier, når det er behov for det. Om det er behov for flere foreldresamtaler, for eksempel i forbindelse med observasjoner og vurderinger fra eksterne samarbeidspartnere, avtaler vi det. Foreldre skal medvirke i barnehagen gjennom foreldrerådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU). Det er jevnlige møtepunkter i de ulike fora. Det velges en representant og en vararepresentant fra hver gruppe som utgjør barnehagens FAU. Derfor består FAU ved Vidhaugen barnehage av 10 foreldre, hvor alle gruppene i utgangspunktet er likt representert. FAU samhandler med personalet om våre faste tradisjoner som den årlige høstfesten, gjennomføring av julefrokostene, aktuelle tema til temamøte i mars, dugnad i mai og sommeravslutninger i juni, og evt andre arrangement. Vi er avhengig av bistand fra foreldre for gjennomføring av arrangementene på en best mulig måte, for at ansatte skal kunne ivareta barna på en best mulig måte på arrangementsdager. Vi setter stor pris på samhandling med foreldre, både i hverdagen og i forbindelse med ulike aktiviteter i barnehagen.

Tidlig innsats er forebyggende arbeid for god oppfølging av alle barn. Vi bistår barna ut i fra deres behov så tidlig som mulig. Vi ser at enkle tiltak i barnehagehverdagen ofte er tilstrekkelig for regulering når vi tar utgangspunkt i barnas ressurser i nær samhandling med foreldre.

Vi har et godt samarbeid med Barne – og familietjenesten (BFT) med en målsetting om å gi god og riktig hjelp så tidlig som mulig. Det innebærer samarbeid med barneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonen. Gjennom drøfting, veiledning og samhandling med ulike faggrupper vil vi sikre at kommunen ivaretar barn som kan ha behov for ekstra tilrettelegging av tilbudet. BFT er jevnlig i barnehagen gjennom PPT sin fastkontaktordning, for observasjon og veiledning av ansatte. I tillegg kan vi benytte oss av et lavterskeltilbud med drøfting i tverrfaglig småbarnsteam. Dette er nyttige samhandlinger som er med og legger grunnlaget for refleksjoner for vårt videre arbeid.

Vi har flere viktige samarbeidspartnere, som blant annet flere utdanningsinstitusjoner, og en av dem er Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Vidhaugen barnehage er praksisbarnehage for studenter fra DMMH, og det betyr at vi har studenter i flere perioder gjennom året. Barnehagen har også elever og studenter fra andre skoler.

Praktisk informasjon

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra klokken 07.00 til 16.30.

Feriestengt

Barnehagen har stengt de tre siste hele arbeidsukene hvert år, og i 2021 er dette uke 28, 29 og 30.

I tillegg har barnehagen stengt påska fra og med 29. mars til og med 05.april, og jula fra og med 24. desember til og med 1. januar.

Studiedager

Barnehagen holder stengt for felles kompetanseheving for personalet fem dager per år. Oversikt over studiedagene står i «Årsrute for skoler og barnehager».

Datoene for 2021 er 25. januar, 14. mai, 12.- og 13. august og 26. november

Godkjenning

Årsplanen er behandlet og godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg: 14. januar 2021.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Vidhaugen 119, 7550 Hommelvik

Postadresse

Postboks 140, 7550 Hommelvik

Grupper

Rektangel

Telefon: 73 97 32 47 og 953 03 554

Sirkel

Telefon: 73 97 32 46 og 480 18 184

Trapes

Telefon: 73 97 32 45 og 480 18 177

Kvadrat

Telefon: 73 97 32 44 og 959 84 476

Trekant

Telefon: 73 97 32 43 og 959 84 479

Styrer

Telefon: 73 97 32 40 og 901 25 693

E-post: tove.skjei@malvik.kommune.no