Forside Årsplan

2021–2023

Årsplan Sandfjæra barnehage

1 - Informasjon om Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehage ble åpnet 3. oktober 2016, og er en av de kommunale barnehagene i Malvik Kommune. Barnehagen ligger i hjertet av Hommelvik, der det tidligere sagbruket lå. En fantastisk beliggenhet, med nærhet til naturen, fjæra og kultur. Barnehagen er sentralt plassert med gangavstand til buss og tog. Bygget er universelt utformet og tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne. Vi er en mangfoldig barnehage der alle skal inkluderes og bli møtt med annerkjennelse og respekt.                                                                                                            
Velkommen til Sandfjæra barnehage - MALVIK KOMMUNE

Dette er en barnehage med mye historie. Og barnehagens grupper har fått navn etter kjente landemerker i Hommelvik. Millerkaia, Bruketskaia, Homla, Bomberget, Fyrhuset og Saligberget.

Barnehagen er tilrettelagt for 104 plasser, og organisering av barnegruppen gjøres ut fra de forutsetningene vi har til enhver tid. Rammefaktorer vil påvirke barnehagens drift og gruppesammensetning.

Sandfjæra barnehage har et åpent barnehagetilbud, som er et leketilbud for barn i barnehagealder. Dette er en møteplass for barn 0-6 år sammen med deres foreldre/foresatte i Malvik kommune. Tilbudet gir mulighet til å være i et sosialt felleskap, der vi kan knytte nettverk gjennom lek og samvær. 

Åpen barnehage

Sandfjæra barnehagen er utsmykket med kunst, malt av kunstneren Vigdis Fjellheim. Prosjektet bærer navnet: «Blått gress, grønn himmel». Vi håper og tror at kunsten vil være til inspirasjon og glede for store og små. Dere kan lese mer om kunstprosjektet på barnehagens hjemmeside.
Bildene i årsplanen er fra kunstutsmykningen.

2 - Styringsdokumenter

Årsplan Sandfjæra barnehage

Årsplan i barnehagen

Årsplan skal være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet.

 • Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide med å omsette rammeplanens formål og innhold.
 • Årsplanen skal vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring.
 • Årsplanen legges ut på barnehagens nettside, og skal godkjennes av foreldre i samarbeidsutvalg.
 • Årsplanen er bygd opp og støtter opp om flere styringsdokumenter.

Her er de mest gjeldende dokumentene for barnehagene som virksomhet:

Lov om barnehager:

Les mer opp dette i vedlagt link:

https://Lovdata

§ 1. Formål «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

Rammeplanen:

Les mer opp dette i vedlagt link:

https://Rammeplanen

Andre lover, vedtekter, planer og føringer:                                                                                                                      

-Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, -utviklingsplan for virksomhet barnehage

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Les mer opp dette i vedlagt link:

Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

-Handlingsplan mot mobbing i barnehagen

-Malvik kommune sine styringsverdier: åpen, nyskapende og samhandlende.

 

3 - Pedagogisk innhold

Årsplan Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehages verdigrunnlag og læringsmiljø

 

Menneskesyn

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng (RP,19).

Hvilket syn vi har på mennesket påvirker hvordan vi møter barnet i ulike situasjoner i hverdagen.

Vi mener at barnet er kompetent og har rett til å medvirke i eget liv.  Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for å oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet (RP,19).

Dette medfører at vi følger barnets initiativ og tar barn på alvor gjennom deres kroppslige og verbale uttrykk.  I tillegg er det sosiale og kulturelle regler som vi alle må læres opp til å følge. Vi skal ha en «ja-kultur” hvor vi blir med inn i barnas kreative verden.

Det menneskesyn vi har til grunn for vår praksis, påvirker hvordan vi møter barnet i hverdagen.

Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av.

Barnehagen skal også bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.

 

Lekelykke og læring

En grunnleggende forutsetning for læring er trygge omgivelser med gode relasjoner til sine omsorgspersoner. Med dette som grunnlag er barn nysgjerrige og kroppslige av natur, og søker å utfolde seg gjennom lek og sosialt samspill. Leken skal ha en sentral plass i Sandfjæra barnehage og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barn er små forskere som ser verden med nye øyne.  De har hundre språk og det er opp til den ansatte å tilrettelegge for at disse språkene kan brukes. Mennesket har medfødte ressurser og en interesse for å lære, derfor må den ansatte legge til rette slik at barnet får bidra ut fra sine forutsetninger. Dersom det er god balanse mellom det barnet kan og det barnet skal lære, vil det gi gode forutsetninger for utvikling

 

Arbeidsmåter og ansatterollen

«Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse» (Kunnskapsdepartementet, 2013:22). I barnehagen er de ansatte den viktigste ressursen. Derfor må vi i Sandfjæra barnehage ha en felles forståelse om hva som er viktig i møte med barna i barnehagen.

De ansatte i Sandfjæra barnehage skal:

 • Skape trygghet og gi omsorg og glede i hverdagen

-Vi skal være nære og varme ansatte, som viser at vi bryr oss. Humor og latter er viktig.

 • Være tilstedeværende og tilgjengelig for barna både psykisk og fysisk

-Vi skal være nære og aktivt med der barna er, og vise interesse for barnas lek både inne og ute. Vi skal by på oss selv og gi inspirasjon og delta i leken sammen med dem.

 • Være en trygg base hvor barna kan hente energi, og få trøst og støtte

-Vi skal tilby et fang og ei hånd å holde i når barna trenger det, men også hjelpe de videre ut i utforsking og lek.

 • Være relasjonsbyggere og emosjonelt tilgjengelige for barna

-Vi skal ha gode samtaler med barna, og hjelpe dem med å sette ord på følelser.

-Vi skal bidra til at det etableres vennskap, og oppdage og forebygge krenkelser og mobbing.

 • Være sensitive og se hvert enkelt individ, og ha barneperspektivet

-Vi skal være lyttende og lydhøre, og være opptatt av å tolke barns nonverbale og verbale uttrykk.

 • Skape trivsel og mestringsfølelse hos barna ved og gi dem opplevelser og utfordringer tilpasset hvert enkelt barn

 

 

4- Barnehagens fordypningsområder

Livsmestring og helse

Barnas hverdag i Sandfjæra Barnehage skal være i balanse mellom det trygge og utfordrende, hvor de kan bruke sin nysgjerrighet, kreativitet og undring gjennom samspill, fellesskap og vennskap.

Sandfjæra Barnehage skal være et godt sted å være for alle barn. Vi har nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det avgjørende er hva barnet opplever. Alle som jobber i barnehagen er ansvarlig for at alle barn har det bra, og skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser. Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø skal det meldes til styrer. Barnehagen er pliktig til å undersøke saken og sette inn egnede tiltak.

Vi er bevisste på at barna kan oppleve omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og har handlingsløype som vi følger ved bekymring. Ved behov samarbeider vi også med ulike instanser slik som helsestasjon, barnevern og PPT.

Sandfjæra Barnehage har utarbeidet “Handlingsplan for livsmestring og helse” som alle ansatte skal kjenne til og som er et fundament for vår praksis. Gjennom pedagogisk dokumentasjon blir arbeidet med livsmestring og helse synliggjort.       

                                                                                                                ­           

Mangfold og likeverd

I Sandfjæra barnehage har vi mange barn med ulike nasjonaliteter, verdier og forutsetninger. Mangfold skal være en naturlig del av vår hverdag og en ressurs for barnehagen. Vi har en flerkulturell pedagogisk tilnærming, noe som betyr at mangfoldet synes i barnehagens læringsmiljø. Barnehagen skal vise hvordan vi kan lære av hverandre og fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Alle barn skal oppleve at de blir sett, respektert og oppleve at de er betydningsfulle personer for felleskapet.

Barna dannes gjennom lek, sosialisering og språk. Disse faktorene former barns identitetsutvikling. Sandfjæra barnehage har mange forskjellige språk som gir grunnlag til en mangfoldig kultur. Gjennom erfaringer med ulike uttrykk som verbal-, non-verbal kommunikasjon og tegn til tale får barna tidlig erfaring med ulikhet og fellesskap. Mangfold og likeverd går hånd i hånd. Barnehagen jobber for å bevisstgjøre dette gjennom daglig fokus på temaet. Holdninger og grunnleggende verdier er et arbeid som starter allerede i barnehagen.

I denne årsplanperioden skal Sandfjæra barnehage:

 • Arbeide med holdninger som fremmer nysgjerrighet og åpenhet i møte med hverandre.
 • Tilpasse det pedagogiske innholdet ut fra mangfoldet som er representert.
 • Vise et internasjonalt engasjement ved å markere ulike merkedager som er representert i mangfoldet vi har i Sandfjæra.
 • Tilpasse foreldresamarbeidet ut fra mangfoldet som er representert.

Flerspråklige barn i barnehagene i Malvik kommune - YouTubeBærekraftig utvikling


Som et av våre ledende styringsdokument og arbeidsverktøy sier rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Gjennom Grønt flagg, som er en internasjonal miljøsertifisering, har vi gode muligheter til å jobbe med akkurat dette! Det grønne flagget og det internasjonale sertifikatet skal være noe å strekke seg etter. Grønt flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp rammeplanen for barnehager. Hvor man jobber med forskjellige temaer som gir økt fokus på miljøarbeid.  Dette skjer i en prosess hvor både ledelse, ansatte, barn og foresatte er involvert! Mer informasjon finner du på Grønt flagg.

Vi skal være bevisste hvilke valg vi tar i hverdagen, det er de små tingene som kan gjøre en stor forskjell! Barnehagen skal være oppdatert på hva som skjer i samfunnet, og ta opp dagsaktuelle tema. Gode samtaler, medvirkning, undring og eksperimentering sammen med barna vil være en god måte å lære om bærekraft sammen.
Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre litt.

I denne årsplanperioden skal Sandfjæra barnehage:

 • Arbeide med økt kompetanse og kunnskap knyttet til mat og matglede
 • Arbeide med å ivareta nærmiljøet vårt
 • Gi barna kunnskap og erfaringer i arbeid med bærekraft.
 • Ha som mål at vårt arbeid skal gi ringvirkninger ut i nærmiljøet.

 

Barnehagens digitale praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til utvikling av barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte» jamfør rammeplanen, 2017.

Hva legger vi i digital praksis?
I en pedagogisk digital praksis skal de digitale verktøyene i barnehagen være i tillegg til, ikke i stedet for.  Dette handler om å utforske, samhandle og prøve ut ulike digitale virkemidler parallelt med det man kan kalle «analoge» verktøy.  Vårt mål er å kombinere det digitale med andre aktiviteter, digitale verktøy kan være en kilde til kunnskap, undring, felleskap, underholdning og kan gi mye glede og nytte hvis de brukes på en god måte.

En del av den digitale praksisen er også digital danning.
Digital danning handler om å være kritisk, søke kunnskap, reflektere over og stille spørsmål ved de ulike plattformene/verktøyene som finnes der ute. Hvilke holdninger og verdier gir barna ferdigheter og kunnskap til å møte den digitale verden på en god måte?
Her vil det være viktig å være tilstede i barnas digitale praksis, vi kan ikke snakke om digital praksis uten å snakke om digital danning først.

Sandfjæra barnehage har nye og moderne digitale verktøy som kan brukes i arbeidet sammen med barna. Vi har blant annet SmartBoard, prosjektorer, kamera, Gopro, visningsskjermer, PC og iPad. Vi har også et stort allrom med storskjerm og høyttalere som gir rom for både dans og fysisk aktivitet, samtidig som vi kan bruke de samme verktøyene for å fremme hvile og gi barna et godt sted hvor de kan lade i en hektisk barnehagehverdag.

I denne årsplanperioden skal Sandfjæra barnehage:

 • arbeide med å heve personalets kompetanse i bruk og forståelse av digitale verktøy i arbeidet med barna
 • arbeide med å utnytte de ulike digitale verktøy som vi har tilgjengelig i barnehagen, og finne nye og spennende måter å arbeide med disse på sammen med barna
 • arbeide med å legge til rette for at barna kan være kreative og skapende gjennom digitale uttrykksformer

 

Pedagogisk miljø ute og inne

I rammeplanen for barnehagen står det

“Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, slik at leker og materiell er tilgjengelig”

Det fysiske læringsmiljøet inne og ute er viktige utviklingsarenaer for barnehagebarn. Alle barn skal oppleve progresjon i sin utvikling, et attraktivt lekemiljø som inspirerer til ulike typer lek og aktiviteter som gir læringsmuligheter og byr på utfordringer gjennom hele barnehagetiden.

I Sandfjæra har vi et stort og åpent uteområde med gode muligheter for utforskning og fysisk utfoldelse. Uteområdet er i en kontinuerlig endringsprosess, der vi i perioder har jobbet med å utvikle området i takt med barnas interesser og behov. De ulike gruppene i barnehagen bidrar alle på hver sin måte med å tilføye ulike lekematerialer, installasjoner, pynt, lys og farger, som skal være til glede for barn, ansatte og foresatte. Her ønsker vi å ha et samarbeid med foresatte for å videreutvikle og berike uteområdet med materialer og praktisk arbeid.

Et av fokusområdene i Sandfjæra er det fysiske miljøet. Vi er heldige å ha en relativt ny barnehage som er utformet til å passe “dagens barn” og som innbyr til utforskning og lek. Barnehagens rom blir som den tredje pedagog hvor alle rom har innvirkning på barns utvikling.

Gode pedagogiske rom som stadig er i endring, skaper lekelykke. I Sandfjæra barnehage har vi mange ulike rom, vi har 6 grupper og vi er heldige og ha et allrom som innbyr til fysisk utfoldelse og samlinger på tvers av gruppene. For å skape et godt pedagogisk miljø ute og inne er det viktig med progresjon og at vi stadig setter oss nye mål. Vi må være i endring slik at det hele tiden skapes nye muligheter for utforskning, undring og lek.

I denne årsplanperioden skal Sandfjæra barnehage:

 • Arrangere uteromsfestival
 • Økt bruk av naturmaterialer
 • Skape et ute og innemiljø i stadig endring

5 - Vurdering og dokumentasjon

Årsplan Sandfjæra barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, der barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene (rammeplan for barnehager). I Sandfjæra barnehage skal vi dokumentere barnehagens innhold gjennom pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon skal sette praksisen i bevegelse og skape en lærende organisasjon for ansatte og barn. 

Pedagogisk dokumentasjon innebærer å dokumentere, observere, dele, reflektere, tolke og ta valg.

Dokumentasjonsarbeidet vi driver med skaper grunnlag for refleksjon og vurdering. I Sandfjæra barnehage vurderer vi barns utvikling og trivsel gjennom observasjoner og praksisfortellinger. Det er med på å legge et godt grunnlag for refleksjon og for de valgene vi tar for barna og barnegruppen. Detter er prosesser som skjer hver dag i barnehagen.

Vi skal også systematisere vurderingsarbeidet vårt ved at vi hvert halvår skal vurdere halvårsplanene som danner grunnlaget for videre arbeid. Vi skal ved hjelp av ulike vurderingsverktøy vurdere barns utvikling, trivsel og språk og ansatterollen

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal gi informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Gjennom blant annet å bruke digitale verktøy skal vi dokumentere og synliggjøre pedagogiske prosesser.

6 - Overganger

Bilde fra innsiden av Sandfjæra barnehage med utsmykning

Begynne i barnehagen


Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet og de foresatte i nært samarbeid sørge for tett oppfølgning slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

 

Overganger innad i barnehagen


Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foresatte får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

 

Overgangen mellom barnehage og skole - BRO


Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole.

Sandfjæra barnehage har et samarbeid med indre skolekrets i Malvik som består av Korntrøberget barnehage, Muruvik barnehage, Hommelvik barneskole og PPT.  BRO har som satsning at skoler, barnehager og PPT videreutvikler en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål, og som gir gode faglige og praktiske overganger for barna.

 

Les mer opp dette i vedlagt link:
Overgangsprosessen fra barnehage til skole - MALVIK KOMMUNE

BRO i Malvik Kommune

 

7 - Samarbeid

Bilde fra innsiden av Sandfjæra barnehage med utsmykning

Samarbeid mellom hjem barnehage

Et nøkkelord for godt samarbeid er gjensidig og åpen kommunikasjon, både gjennom den daglige kontakten og i mer fomaliserte møter. Foresatte skal oppleve at de møter ansatte som er opptatt av deres barn og får tilbakemeldinger i det daglige. Barnehagen gjennomfører to foreldresamtaler i løpet av et barnehageår. Dersom det er behov for samtaler ut over dette, ta kontakt med pedagogisk leder i den enkelte gruppe.

Samarbeid med foreldre gjennom foreldrenes samarbeidsutvalg.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.

Foreldremøter gjennomføres etter behov med ulik tematikk. 

Les mer opp dette i vedlagt link:

samarbeid-hjem-barnehage

 

Tidlig innsats

For å sikre god utvikling for alle barn har vi tverrfaglig samarbeid med barne- og familietjenesten.

 

Andre instanser

Barnehagen har flere samarbeidspartnere i og utenfor kommunen: barnehager, skoler,  barne- og familietjenesten (barnevernstjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, fysioterapeut, ergoterapeut og helsestasjon),  barne- og ungdomssykiatri med flere.

Samarbeidet med disse instansene er viktig i forhold til å gi barna et helhetlig og godt tilbud i forhold til barnets utvikling.

Hvis barnehagen ønsker å søke råd og veiledning angående barn må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og andre regelverk overholdes. 

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner som Dronning Mauds Minne Høgskolen, Nord Universitet, videregående skoler og ungdomsskoler. Dette betyr at vi gjennom hele året kan ha lærlinger, studenter eller skoleelever som har praksis hos oss.

Samarbeid om kompetanseutvikling (nytt fra 2020). Malvik Kommune skal samarbeide med Klæbu og Trondheim i en nasjonal satsing for barnehagebasert kompetanseutvikling i alle barnehager (REKOM)

Universiteter og høgskoler skal utvikle seg sammen med barnehagene og styrke utdanningen. Fylkesmannen koordinerer arbeidet i regionen

Barnehageeiere og barnehagemyndighet samarbeider i regionale kompetansenettverk

8- Progresjonsplan for de syv fagområdene

 

 

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i hverdagsaktiviteter. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

 

Felles mål for de ulike fagområdene:

 1. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
 2. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
 3. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
 4. Sensitiv voksne, humor og glede, dele i mindre grupper
 5. Egne barnemøter i forhold til aktiviteter og tradisjoner som arrangeres i barnehagen som nissefest, karneval

 

 

 

 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:                               

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter                                                                                     
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord               
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
 • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

 

Personalet skal:

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
 • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
 • støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket.
 • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Kommunikasjon, språk og tekst

 

1-2 ÅR

–de yngste

 1. ÅR

–mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 

 

 

 

 • Være sensitive voksne som har et felles fokus med barnet.
 • Benevne det barnet gjør og det de voksne gjør med ord.

(Setter ord på barnas inntrykk og opplevelser).

 • Bruke bildebøker, eventyr, sanger, rim og regler aktivt sammen med barna, og de er lett tilgjengelig på gruppene.
 • Bruke bilder som et utgangspunkt for undring og samtale.
 • Vi bruker sanger, rim og regler sammen med konkreter for å knytte ord og bilde sammen.
 • Vi leser for barn, en til en og i grupper.
 • Personalet som konkretiserer, gjennom bruk av konkreter og symboler (Gjerne fra snakkepakken).
 • Mye bruk av repetisjon og gjentakelser.
 • Bruke variert språk og bøker
 • Bruke rimeleker, rim og regler
 • Vi legger til rette for å få barna til å gjenfortelle bøker og eventyr.
 • Sangleker og dramatisering, skape felles opplevelser som barna kan ta med seg inn i leken.
 • Vi har fokus på preposisjoner.
 • Undre oss sammen med barna, om deres inntrykk og opplevelser og setter ord på følelser og reflekterer over egne opplevelser.
 • Vi har språkgrupper.
 • Øve på å ta imot og følge beskjeder.
 • Være observante på barn med språkvansker.

 

 

 

 

 

 

 • Adjektivfortelling og tekstskaping der barna kan gjenfortelle egne opplevelser.
 • Klappe rytmen i navn og ord, med fokus på lyder, stavelser og rytme i språket.
 • Personale som legger til rette for samtale, undring og filosofering sammen med barna.
 • Få erfaring med sangleker.
 • Få erfaring med høytlesning av fortsettelse bøker (Undre seg over begrep).
 • Bruk av digitale verktøy-lek med språket.
 • Reflektere over egne handlinger og sette ord på andres følelser.
 • Barna skal beherske og ta imot og følge beskjeder.

 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
 • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
 • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
 • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
 • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

 

 Personalet skal:

 • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
 • bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i -og utenfor barnehageområdet 
 • bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser
 • legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
 • kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn

Kropp, bevegelse, mat og helse

1-2 ÅR

–de yngste

3-4 ÅR

–mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 

 

 

 

 • Barna skal ha regelmessige sunne måltider.
 • Gå turer i nærmiljøet, kupert terreng, erfaring med ulikt underlag til ulike årstider og ulikt vær.
 • Få erfaring med bruk av kroppen på ulike måter gjennom grunnleggende bevegelsesmønster som krabbe, gå, klatre, hoppe og danse.
 • Barna skal få erfaring med bevegelsesanger.
 • Barna skal erfare hinderløyper inne.
 • Aktive deltakende voksne som følger barns initiativ.
 • Gå lengre turer og ha med mat i egen sekk.
 • Barna skal få være med å lage mat ute og inne.
 • Lære om egen kropp
 • Barna skal oppfordres til å være med på hinderløype ute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gå turer i skog, mark og fjell til alle årstider
 • Ski og akedag på Jervskogen.
 • Være med å lage måltid fra bunnen av med sunne råvarer.
 • Barna skal være med på samling om kropp og ulikheter.

 

 

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna;

 • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
 • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

 

Personalet skal:

 • samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
 • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
 • være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur
 • være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene

Kunst, kultur og kreativitet

1-2 ÅR

–de yngste

3-4 ÅR

–mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 • Musikksamlinger med instrumenter.
 • Bruk av utkledningsklær
 • Få erfaring med ulike materialer ute og inne.
 • Se på bilder og undre seg sammen med voksne.
 • Voksne som dramatiserer for og med barn.
 • Hele barnehagen jobber med karneval som prosjekt.
 • Bruke utkledningsklær.
 • Dramatisere eventyr.
 • Introdusere flere ulike formings- og naturmaterialer.
 • Bruke kulturelle tilbud.

 

 • Besøke museum.
 • Formingsmateriell lett tilgjengelig.
 • Bruke instrumenter.
 • Opptre for de minste.
 • Bli kjent med ulike kulturer.

 

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
 • får kjennskap til menneskets livssyklus

 

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Natur, miljø og teknologi

1 - 2 ÅR

–de yngste

3 - 4 ÅR

–mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 • Barna får erfaring med ulike årstider ved å være ute.
 • De voksne tar med barna på kildesortering.
 • Lek med vann og snø.
 • Barna får bli kjent med ulike dyr.
 • Bli kjent med fjæra.

 

 • Barna får kjennskap til ulike årstidsforandringer.
 • Barna lærer om miljø og naturvern.
 • Kildesortering og resirkulering.
 • Bli kjent med livet i fjæra.

 

 

 • Barna lærer hvorfor vi kildesorterer.
 • Barna får være med og bestemme hva de skal ha på seg i forhold til vær og årstid.
 • Eksperimentere med grunnelementene; vann, luft, jord og ild.
 • Bruk av kniv og snekring
 • Prosjektarbeid knyttet til fjæra og livet i fjæra.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
 • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

 

Personalet skal:

 • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
 • bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
 • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
 • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

Antall, rom og form

1-2 ÅR

–de yngste

3-4 ÅR

–mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 

 • Barna skal få utfolde seg i ulike rom.
 • Barna skal få utfolde seg med klosser i ulike former og antall.
 • De voksne skal benevne og bruke de rette begrepene for antall, rom og form aktivt.
 • Bruke enkle eventyr fortelle, dramatisere, synge og bruke konkreter.
 • Erfaring med enkel innpassingsspill.
 • Mange gjentakelser
 • Bruke tellesanger og regler.
 • Benevne størrelser: liten/stor
 • Få erfaring med telling, symboler og former (Sortering, sammenligning, forskjeller).
 • Få erfaring og kjennskap til ulike typer lekemateriell som er knyttet til fagområdet som klosser, puslespill og formingsmateriell. 
 • Erfaring med konstruksjonslek.
 • Enkle spill og lotto.
 • Erfaring med lek i rom i rommet.
 • måleenheter
 • Få erfaring med tid og klokke.
 • Få erfaring med sirkel, firkant, trekant og rektangel.
 • Høyde, bredde, lengde, areal og volum.
 • Brett- og kortspill.
 • Erfaringer med regellek, eksempel gjemsel og paradis.
 • Bruk av digitale verktøy.
 • Erfaring med å kategorisere.

 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:

 • får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 • utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
 • får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
 • utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

 

Personalet skal:

 • formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
 • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssyns og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
 • gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 • samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning
 • identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna.

Etikk , religion og filosofi

1-2 ÅR

–de yngste

3-4 ÅR

mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 • Samlingsstunder og formingsaktiviteter for å markere høytider som jul og påske.
 • Oppleve personale som viser respekt for barn og andre voksne.
 • Hele barnehagen markerer FN dagen.
 • Filosofere og undre oss sammen med barna
 • Hva er en venn?
 • Lære om andre religioner og høytider.
 • Markere kristne høytider og tradisjoner.

 

 • Filosofere ut ifra tekst og/eller bilder.
 • Lære om andre religioner og høytider.
 • Styrke barnas forhandlingskompetanse.

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:

 • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
 • erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
 • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
 • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
 • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
 • blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
 • får kjennskap til nasjonale minoriteter

 

Personalet skal:

 • sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre
 • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
 • gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme
 • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
 • gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner
 • gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen

Nærmiljø og samfunn

 

1-2 ÅR

–de yngste

3-4 ÅR

–mellomgruppe

SKOLESTARTERE

–de eldste

 

 

 

 

 

 

 • Lek på uteområdet.
 • Turer i barnehagens nærmiljø.
 • Snakke om og vise bilder av familien og samtale om hvem barnet bor sammen med.
 • Føle gruppe tilhørighet.
 • Oppleve likeverd i forhold til ulike kjønn.
 • Henge opp flagg som markere de ulike nasjonalitetene på gruppen.
 • Markere samenes dag.
 • Markere grunnlovsdagen 17.mai.
 • Markere brannvernuka.

 

 

 • Tur i nærområdet. 
 • Markere barna på gruppen sine ulike merke- og nasjonaldager i nært samarbeid med barnas foresatte.
 • Markere samenes dag.
 • Delta i 17. maitog i nærmiljøet.
 • Markere brannvernuka.

 

 • Tur med buss ut fra barnehagen.
 • Besøke brannstasjon.
 • Brannvernuka, bruke Bjørnis og Eldar og Vanja.
 • Besøke skolen.
 • trafikkopplæring 
 • Få kjennskap til barnehagens nærmiljø og historiske endringer i Sandfjæra ved bruk av ressurspersoner, lag eller foreninger.
 • Være med på planlegging, gjennomføring og evaluering av samenes nasjonaldag
 • Ansvar for Lucia-markering i barnehagen, nærmiljøet, helsetunet og biblioteket