English A A A A A
Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - forsidebilde

Årsplan Saksvik barnehage

Årsplan for Saksvik barnehage 2020–2022.

Informasjon om barnehagen

Saksvik barnehage er en av sju kommunale barnehager i Malvik kommune, og ble etablert i 1978. Vi er kommunens eldste barnehage. Nærmiljøet byr på gode muligheter for turer i skogen og i fjæra. Vi jobber for at alle barn skal oppleve inkludering og vennskap. Det å være en del av fellesskapet og oppleve seg selv som betydningsfull, er viktig for barns selvbilde.

Saksvik barnehage  består av sju grupper. Tre er småbarnsgrupper med  ei gruppe 1 åringer og to grupper med  barn i alderen 1–3 år, to grupper med barn i alderen 3–6 år , ei gruppe med  barn i alderen 2–4 år  og friluftsgruppe som består av barn i alderen 4–6 år.

Opptak og fordeling av barn i gruppene gjøres hvert år etter en faglig vurdering i barnehagens lederteam. Vi tar utgangspunkt i søkermassen, og alderssammensetningen i gruppene kan derfor variere fra år til år. Det året barnet fyller tre år flytter barnet over til storbarnsgruppe. Vanligvis skjer det etter sommerferien, men hvis barnehagen får ledig kapasitet på ei storbarnsgruppe, så kan dette også gjøres før sommerferien. Barnehagen vurderer hvilke barn som flyttes først, ut fra barnas utvikling.

Her finner du mer informasjon om barnehagen.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - informasjon om barnehagen.png

Åpningstid

Fra klokken 07.15–16.45

Feriestengt

Barnehagen er stengt i uke 29, 30 og 31 i 2020.

Barnehagen er stengt i den stille uke i påsken, samt mellomjula.

Studiedager

Barnehagen er stengt på grunn av felles kompetanseheving for personalet fem dager i året. Her finner du oversikt over studiedagene.

Godkjenning

Årsplanen er behandlet og godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg, 13. februar 2020.

Styringsdokumenter

Årsplan bygger på

 • barnehageloven
 • ammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
 • Malvik kommune sine vedtekter for barnehagen
 • kommuneplanens samfunnsdel
 • utviklingsplan for virksomhet barnehage
 • barnekonvensjonen
 • kompetanse for fremtidens barnehage
 • årsplan

Årsplanen er først og fremst et arbeidsdokument for barnehagens personale, og skal sikre kvalitet på tilbudet som gis i utviklingen av barnehagen som organisasjon, og i arbeidet med kompetanseutvikling i personalgruppa. Planen skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Den skal være et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen og en informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

I løpet av 2019/2020 vil barnehagen utarbeide en progresjonsplan opp i mot rammeplanens fagområder. Den vil bli lagt ut på barnehagens nettside.

I lov om barnehager § 1 står det om barnehagens formål:

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet  ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskapet og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering".

Barnehagelovens § 2 sier:

"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur (Lov om Barnehager vedtatt 17.06.2005 nr. 64, sist endret 22.06.12 nr.54)."

REKOM

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling.

Malvik kommune går inn i et nytt nettverkssamarbeid REKOM sammen med Trondheim kommune. Dette er en nasjonal satsning på barnehagebasert kompetanseutvikling. Fylkesmannen koordinerer arbeidet med oppstart våren 2020.

Det utarbeides en kompetanseplan som består av fire kompetansepakker utarbeidet i samarbeid med Dronning Mauds Høyskole. Første oppstartsamling er for styrer og vil bli.

1.Ledelse av pedagogiske prosesser (Ledere)
2.Læringsmiljø, alle ansatte
3.Digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet , alle ansatte.
4.Vurdering og pedagogisk dokumentasjon, alle ansatte

Målet med denne satsningen er å styrke barnehagens praksis og barnehagen som en lærende organisasjon.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - styringsdokumenter.jpg

Verdigrunnlag

Malvik kommunes verdier:

ÅPEN – NYSKAPENDE – SAMHANDLENDE

Hva forstår vi med åpen?

Vi er positive, inkluderende og lyttende.

Hva forstår vi med nyskapende?

Vi er nysgjerrige, tenker nytt og ser muligheter.

Hva forstår vi med samhandlende?

Vi er rause, deler erfaringer og skaper engasjement.

Vår visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære. Sammen skaper vi hverdagsmagi!

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - verdigrunnlag.jpg

Hverdagsmagi

For oss handler det om voksne som bidrar til å skape og klarer å fange opp de gylne øyeblikkene som følger barnas initiativ og deres blikk. Vi skal være med barna i deres opplevelser, interesser og engasjement. I et samfunn i endring med nye krav og forventninger skal barna vokse og utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Vi møter barnet med en tenkning om at alle barn er individuelle med sine egne styrker og forutsetninger. Barnehagen skal legge til rette for en hverdag der barnet opplever mestring gjennom positive bekreftelser, gjennom å vise toleranse, aksept og respekt for mangfold.

Danning

Danning i barnehagen handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger. Danning er med på å sette barn i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. For å ha gode danningsprosesser i barnehagen er det nødvendig at de voksne viser respekt for den kommunikasjon som barna har, og interesse for det de sier.

Pedagogisk innhold

Barnehagens fagområder

 • Kommununikasjon, språk og tekst.
 • Kropp, bevegelse, mat og helse.
 • Kunst, kultur og kreativitet.
 • Natur, miljø og teknologi.
 • Antall, rom og form.
 • Etikk, religion og filosofi.
 • Nærmiljø og samfunn.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - pedagogisk innhold.jpg

Barns medvirkning

Medvirkning handler om at barna skal bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetente mennesker. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barn og voksne. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen og enkeltbarnet. Gjennom barnemøter og samtaler får barna være med og påvirke sin hverdag.

Lek

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi og barns behov for lek. Personalet skal legge til rette for et inkluderende fellesskap der alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. Gjennom å følge «barneblikket» skal vi som personale aktivt ta del i hverdagens små og store hendelser og sammen skape hverdagsmagi.

 

Hverdager er de flotteste. De er fulle av eventyr

- Anne Cath. Vestly

Omsorg

Barns trivsel er voksnes ansvar. Dette krever personale som er til stede i samspillet med barna gjennom hele dagen. Barn har ulike fysiske og psykiske behov og det er viktig at hvert enkelt individ blir sett, hørt og anerkjent. I barnehagen jobber vi ut i fra trygghetssirkelen, som er en tilknytningsmodell som handler om å se barnet innenfra og forstå barnets signaler.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - pedagogisk innhold 3 - omsorgssirkelen.png

Livsmestring

Handler om at barna gradvis blir selvstendige individ, de får reguleringskompetanse med tanke på å håndtere egne primærbehov, følelser og samspill med andre. Personalet skal oppmuntre og støtte, slik at barna kjenner at de mestrer utfordringene de møter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi har fokus på at barna bestemmer over egen kropp. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing (Rammeplan 2017, s. 11 ). Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.

Vi skal møte barnet med at det er verdifullt og unikt, og at alle barn er betydningsfulle og en viktig del av fellesskapet. Barn trenger å erfare og lære en rekke sosiale ferdigheter for å utvikle positive vennerelasjoner. Vi skal forebygge mobbing og krenkelser. Dersom et barn opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen avdekke, håndtere, stoppe og følge opp dette. Barnehagen skal være en trygg base for leik og læring i samspill med barn og personalet. Personalet skal legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn.

 

 

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - pedagogisk innhold 2.jpg

Den autoritative voksne

«Den autoritative voksenstilen innebærer en kombinasjon mellom innlevelse fra varme voksne og tydelige grenser som den beste tilnærmingen pedagoger og ansatte i barnehager og skoler kan ha i møte med barn" (Idsøe og Roland 2017). Personalets oppgave blir å legge til rette for et interessant, spennende og utviklende læringsmiljø. Gjennom refleksjon skal vi hele tiden jobbe med å utvikle vår pedagogiske praksis. Personalet skal planlegge, vurdere og dokumentere barnehagehverdagen ut i fra barnas interesser, erfaringer, tema og barnas ståsted.

Barnehagens satsningsområder

Barns trivsel – voksnes ansvar

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger stor vekt på at barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap  ved å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønster. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Gjennom samspill, fellesskap og vennskap skal barnehagen være en trygg arena.

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. (Rammeplan s.11)

I begrepet mobbing legger vi følgende definisjon til grunn: «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning» (Ingrid Lund).

Vi velger å bruke begrepet «begynnende mobbeatferd» i stedet for «mobbing». Mobbeatferd vil kunne utarte seg forskjellig i skole og barnehage. På grunn av utviklingsmessige faktorer ser vi begrepet «begynnende mobbeatferd» som mest hensiktsmessig å bruke i barnehagealder.

Hva legger vi i begynnende mobbeatferd?

 • Negative kommentarer.
 • Negativ atferd som skjer gjentatte ganger.
 • Barn som utøver makt overfor andre barn over tid.
 • Aldri få lov til å bestemme, bli hørt eller tatt hensyn til.
 • Barn som gjentakende ikke blir inkludert i lek.

Mål: Alle barn i Saksvik barnehage skal oppleve at de er betydningsfulle og en del av fellesskapet.

Personalet skal:

 • tilrettelegge for vennskap; både det å få, og å være en venn
 • Alle barn skal bli sett og hørt; noen trenger gjerne å løftes frem, mens andre trenger å få støtte til å se de andre.
 • Støtte og håndtere diskriminering, ekskludering, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre.
 • Barna skal få muligheter gjennom lek og samspill, til å utvikle sin sosiale kompetanse.
 • støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner

Vi jobber for at alle barn skal oppleve vennskap. Det å være en del av felleskapet og oppleve seg selv som betydningsfull har mye å si for barnas selvbilde. For å lykkes med det må vi skape et læringsmiljø som legger til rette for felles opplevelser. Som voksne skal vi ta barn på alvor og være gode rollemodeller. Vi skal jobbe med barnas trivsel i barnehagen med barnesamtaler som arbeidsmåte. Hver gruppe har jobbet frem et fremtidsbilde/mål som den enkelte gruppe skal  jobbe med. Dette skal synligjøres i våre arbeidsmåter.

Personalet deltar i kompetanseheving og sammen reflekterer vi  over hvordan vi kan legge til rette for et  godt læringsmiljø. Barnehagen vil ha fokus på å bygge kapasitet sammen for å utvikle kvaliteten i det daglige arbeidet. Kapasiteten utvikles best når de ansatte kollektivt jobber i samme retning. Vi skal jobbe frem en kompetanse på å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere krenkelser Barnehagen har utarbeidet  en handlingsløype som skal brukes når det oppdages begynnende mobbeatferd i barnehagen.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel (Læringsmiljøsenteret i Stavanger).

Vi skal ha et læringsmiljø som er i utvikling og forandring ut fra barnas behov og interesser.

Barnas interesser skal gjenkjennes i læringsmiljøet. Personalet skal også inspirere barna og skape et læringsmiljø som er spennende og utviklende for barna. Alle barna skal oppleve å være i lek. Personalet skal støtte dem i lek når det er behov for det. Barna skal lære seg å stå i situasjoner i leken som er krevende. De skal oppfordres til å snakke med hverandre for å løse krevende situasjoner.

Vi skal skape læringsmiljø som støtter barnas gode relasjoner og bygger opp vennskap og forebygger mobbing og krenkelser. Personalet skal være til stede rundt barnas lek for å støtte og oppmuntre. Alle rom snakker til oss, og det fysiske læringsmiljøet inviterer til ulike typer handlinger og fører til ulike erfaringer. Personalet skal vise interesse og engasjement for det barna er opptatt av. Vi skal utforske og bygge videre på barnas undring og spørsmål.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - barnehagens satsningsområder - mangfold.jpg

Vi skal motivere til selvstendighet ved at barna får prøve selv og avventer hjelperefleksen. Den voksne skal innta en veilederrolle.

Mangfold

Rammeplan om mangfold og gjensidig respekt: «Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen» (s.10).

Det er barn fra mange land på Saksvik barnehage. Alle barn og foreldre skal føles seg velkommen! Alle nasjonaliteter skal synliggjøres på gruppa. Vi ser viktigheten av at alle blir inkludert og får ta del i fellesskapet, blant annet gjennom å markere høytider som er representert på gruppene.

Sammen skal vi leve, hver søster og hver bror. Små barn av regnbuen og en frodig jord

- Lillebjørn Nilsen

Rammeplanen sier: «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barns skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet» (s.9).

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - barnehagens satsningsområder.jpg

Grønt flagg

I kommuneplanens samfunnsdel 2011–2021 står det i mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - Grønt flagg.png

Rammeplanen sier: «Barna skal ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn( s.10) .

Vi ønsker at barn skal bli glade i å forstå samspill i naturen, barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Barnehagen har fokus på søppelsortering og kompostering. Vi har også etablert en grønnsakshage. Ved å la barna aktivt delta i miljøarbeid, får barna både begrepstrening og kjennskap til hvordan de kan ta vare på naturen og miljøet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning.

Satsningsområde for 2020–21 vil være gjenbruk.

Overgang fra småbarn til storbarn

Overgang fra småbarn til storbarn

Det året barnet fyller tre år flytter barnet over til storbarnsgruppe. Vanligvis skjer det etter sommerferien, men hvis barnehagen får ledig kapasitet på ei storbarnsgruppe, så kan dette også gjøres før sommerferien. Barnehagen vurderer hvilke barn som flyttes først, ut fra barnas utvikling. I løpet av våren vil overgangen fra småbarn til storbarn være klar. Målet med tilvenning er å skape en god overgang fra småbarn til storbarn med fokus på tilknytning og trygghet. Barna skal bli kjent med det fysiske miljøet, samt barn og voksne på de nye gruppene. Det lages en besøksplan til den nye gruppa frem til sommerferien. Det er foreldremøte for overflyttere i juni. Foreldre til overflyttere får tilbud om en oppstartsamtale i løpet av høsten.

Førskolegruppe

Mål for førskolegruppa:

 • Å bli kjent med hverandre på tvers av gruppene.
 • Å bli  kjent med nærmiljøets historie.
 • Bli kjent med vikinger og vikingetiden.
 • Fremme nysgjerrighet for matematiske begreper, bokstaver og språk.
 • Å bli selvstendig i hverdagssituasjoner.
 • Å bli forberedt på skolestarten.
 • Alle øver seg på å skrive navnet sitt.

Overgang barnehage- skole

Rammeplanen sier: »Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen». S. 33.

I det siste året i barnehagen har vi ekstra fokus på selvstendighetsferdigheter og sosiale ferdigheter som barna trenger for å være best mulig rustet til skolestart. Dette innebærer på- og avkledning, hygiene, selvstendighet under måltid og ha oversikt over personlige eiendeler. Videre jobber vi med å rekke opp hånda, vente på tur, ta ordet i gruppe og lytte til andre og jobbe selvstendig med oppgaver. Barna skal også øve på selvhevdelse når det er påkrevd, og å ta hensyn til andre.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - overgang fra småbarn til storbarn.png

Vi har samarbeid med Saksvik skole hvor vi er på flere besøk. På våren har vi overføringssamtaler med de aktuelle skolene barna skal begynne på. Formålet med samtalen er å gi skolen informasjon som det bør tas hensyn til i overgangen, slik at skolehverdagen blir best mulig for barnet. Foreldre skal samtykke til at denne  informasjonen formidles til skolen.

En dag i uka møtes vi på tvers av gruppene for lek og læring. Vi snakker om vikingene som en del av nærmiljøets historie og blir kjent med deres levesett. Vi leker og blir kjent med språk og matematiske begreper gjennom praktiske aktiviteter.

Her finner du informasjon om overgangsprosessen fra barnehage til skole.

Vurdering og dokumentasjon

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut i fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen (Rammeplanen s 38). Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet gir foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - vurdering og dokumentasjon.jpg

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Vi ønsker et godt samarbeid mellom barnehage og foresatte som bygger på gjensidig respekt, tillit og åpenhet. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.  Den daglige kontakten er det viktigste grunnlaget for samarbeidet.

Vi gjennomfører to utviklingssamtaler i året og ett foreldremøte på høsten. I juni inviterer vi til foreldremøte for de som har barn som har oppstart påfølgende høst. Småbarnsgruppene inviterer til besøksdager før oppstart.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU)

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Det velges to representanter fra hver gruppe til FAU. FAU skal fremme foresattes fellesinteresser. FAU skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foresatte skaper et godt barnehagemiljø. FAU skal bli forelagt saker som er viktige for foresattes forhold til barnehagen.

SU består av to foresatte fra FAU, to ansatte, en politiker, styrer og styrerassistent. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foresatte. SU skal fastsette barnehagens årsplan.

FAU

Periode: 01.01.20–31.08.20

Leder: Marthe Lernes

Nestleder: Elise Skjølberg Husdal

E-post FAU: fau.saksbhg@gmail.com

Samarbeid med andre

For å sikre god utvikling for alle barn har vi et tverrfaglig samarbeid med Barne- og Familietjenesten som består av helsestasjon, PPT og barneverntjenesten. Vi ser at enkle tiltak i barnehagehverdagen ofte er tilstrekkelig når vi tar utgangspunkt i barnas ressurser i samarbeid med foreldre. Vår kompetanse bygger på en modell utarbeidet  av Øyvind Kvello. Målet er å gi god og riktig hjelp tidlig.

Årsplan Saksvik barnehage 2020–2022 - Samarbeid med andre.jpg

Vi samarbeider også med:

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH)
 • Malvik videregående skole
 • ungdomsskolene i kommunen
 • Saksvik barneskole
 • Malvik bibliotek
 • private og kommunale barnehager i kommunen