English A A A A A
Årsplan Planetringen barnehage 2021 - barns medvirkning

Årsplan Planetringen barnehage

Årsplan for Planetringen barnehage 2021.

Her kan du laste ned årsplanen.

Forord

Planetringen barnehage ønsker å være en lærende organisasjon i utvikling og bevegelse, der verdier som  barns perspektiv og demokratiske prosesser står i sentrum. Vi lar oss inspirere av grunntankene i Reggio Emilia- filosofien, det vil si de ideene, verdiene, menneskesynet og refleksjonene som denne filosofien bygger på. For at verdisynet skal leve og utvikles blir refleksjoner med barn, foreldre og personalet i barnehagen verdifullt for oss.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier

"Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse". Rammeplanen side sju, 2017.

« De hundre språkene er en metafor for barns ekstraordinære potensiale, for de kunnskapsmessige og kreative prosessene, og for de mange måter livet manifesteres og kunnskap bygges.» Ukjent 

Informasjon om barnehagen

Planetringen barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Vikhammeråsen. Vi er en barnehage med om lag 70 barn, som er delt inn i aldershomogene grupper. Vi mener at barna lærer best sammen med jevnaldrende, det er lettere å finne en venn og en man kan lære av og med.

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra klokken 07.00 til 16.30.

Feriestengt

Barnehagen er stengt i tre uker i juli i tillegg til jul og påske.

Studiedager

Barnehagen er stengt på grunn av felles kompetanseheving for personalet fem dager i året. Du finner oversikten over disse i årsrute for barnehage, SFO og skole.

Kontaktinformasjon

Kontoret

Telefon 908 12 025

E-post else-mette.rostad@malvik.kommune.no

Telefon til gruppene

475 12 406

957 35 863

415 03 716

957 94 376

958 41 853

Her kan du lese bloggen vår på planetringen.com.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - informasjon om barnehagen.PNG

Våre styrende dokumenter

Vi har både internasjonale, nasjonale, kommunale og lokale styringsdokumenter som vi bygger vår virksomhet på.

Internasjonale styringsdokumenter

Nasjonale styringsdokumenter

Lokale styringsdokumenter

Verdisynet vårt

Dette sier rammeplanen

"Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid".

I Barnehagelovens paragraf 1 står det at "Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene".

Vi skal være med på å fremme anerkjennelse, medvirkning og demokrati, med fokus på etiske perspektiver og barnet som subjekt. En verdi som setter barndom og barnekultur i fokus. Dette skal sees i lys av verden rundt oss, erfaringer og kunnskap vi tilegner oss. Det skal skapes åpne og undrende dialoger og refleksjoner mellom menneskene i barnehagen. Disse prosessene fører oss ut i det landskapet vi ønsker å være – en barnehage i vekst og utvikling.

Vårt barnesyn og læringssyn sier noe om hvordan vi ønsker å være en lærende organisasjon.

Når vi snakker om barnet som subjekt, betyr det at vi anerkjenner at barn har egne intensjoner, egen identitet og ukrenkelig menneskeverd.

Barnesynet vårt

Vi tenker at barn er ressurssterke og kompetente mennesker som skal bli tatt på alvor med sine ulikheter, og bli møtt med respekt og anerkjennelse for den de er. Vi tenker at verdisynet og arbeidsmåtene våre er med på å forebygge utenforskap og mobbing.

Barn er i kontinuerlig forandring og utvikling, med egne tanker og teorier som bidrar til fellesskapet og gruppen. I denne prosessen blir pedagogens rolle å legge til rette slik at barna blir medkonstruktører i egen hverdag.

Vi vektlegger relasjonsbygging der kommunikasjon er et viktig verktøy. Hvert møte mellom mennesker har stor betydning. Verdier og holdninger utvikles gjennom å lytte, motivere, oppmuntre, utfordre, veilede og stille spørsmål. 

Danning til demokrati er en livslang prosess der anerkjennelse, respekt, medvirkning og likeverd er sentrale begreper og en del av vår pedagogiske praksis.

Ved å være en del av en gruppe, utvikler barna en kompetanse som setter dem i stand til å reflektere og respektere mangfoldet. Vi dannes i samspill med andre.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - barnesynet vårt.PNG

Læringssyn

Barnehagen skal skape en kultur der lek og utforskning blir sentrale veier til læring.

Barn lærer hele tiden, vi stykker ikke opp prosessene, og all læring verdsettes like høyt.

Grunnmuren er gode relasjoner i gjensidighet med menneskene, det fysiske miljøet og materialet som vi omgir oss med. Vi mener at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas deltagelse i lek, aktiviteter og relasjoner. Læring skjer gjennom prosesser der pedagogene legger til rette for og støtter barnas utforskning, undring og nysgjerrighet. Barn bidrar i egen og andres læring gjennom tidligere erfaringer, de støtter og utfordrer hverandre til neste steg i sin og andres læringsprosesser. Ved å tilrettelegge for mangfold og felleskap, ønsker vi å gi barna mulighet til å bruke sine egne uttrykksmåter og strategier.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - læringssyn.PNG

Arbeidsmåtene våre

For å synligjøre verdisynet vårt har vi valgt disse arbeidsmåtene

 • Pedagogen

 • Barns medvirkning

 • Det fysiske miljøet og materialet

 • Pedagogisk dokumentasjon

 • Lek

 • Prosessorientert arbeid

 

«Vi trenger pedagoger som noen ganger er leder, noen ganger scenograf, noen ganger sceneteppe og bakteppe og noen ganger sufflør. En pedagog som er både snill og streng, som er elektriker, som fordeler malingsspannet og som til og med er publikum – publikum som betrakter, noen ganger klapper, noen ganger er taus, fylt av følelser, som noen ganger er skeptisk og noen ganger applauderer begeistret» - Loris Malaguzzi

Pedagogen

Pedagogen skal ha fokus på enkeltindividet i gruppe. Det betyr at voksenrollen i barnehagen er komplementær til de nære omsorgspersonene i hjemmet. Pedagogen i barnehagen bygger relasjoner gjennom aktiviteter, prosesser, støtte i lek og nærhet. Betydningen av relasjonsbygging er sentral med tanke på læring og utvikling.

Pedagogene må forberede ved å tilrettelegge, iscenesette og gjødsle slik at barn blir grepet til lek og utforskning. For oss er pedagogisk dokumentasjon et verktøy i det pedagogiske arbeidet, for å forstå barns tanker og teorier og for å ta valg i den videre prosessen.

Barnehagen er en lærende organisasjon der bevissthet om det kollegiale fellesskapet er sentral for en helhetlig pedagogisk virksomhet.
Vi skal være pedagoger som ser barnet som subjekt. Vi må lytte, støtte og veilede slik at barnet er best mulig rustet til å møte et foranderlig samfunn. Vi har og tar ansvar for læringsarbeidet og de læringsprosesser som pågår – enten om det er i sammenheng med lek, det fysiske miljøet, materialet eller pedagogiske prosesser. Det er pedagogenes handlinger og de forutsetninger vi gir som blir avgjørende for prosessene barna blir en del av.

I vår barnehage mener vi at alle som jobber med barn er pedagoger.

Barns medvirkning

Barna er medborgere, med innflytelse og medvirkning i det samfunnet de er en del av. Barna skal bli lyttet til, de skal kjenne seg betydningsfulle, verdsatt og oppleve å bli tatt på alvor. Vi skal se på barnet som et subjekt som skal bli møtt med respekt og sees på som en ressurs. Det fysiske læringsmiljøet med rom, interiør og materialer skal være tilrettelagt slik at barna får være selvstendige og oppleve mestring. Vi skal tilrettelegge for at barna skal kjenne at de at gjør noe meningsfylt hver dag. De skal være delaktige og ha innflytelse på sine læringsprosesser i planlegging og vurdering.


Vi tror på at barna kan bringe inn noe nytt og verdifullt i samspill med andre. Vi har tiltro til at barnet kan og vil klare selv, ved at det legges til rette (Det kompetente barnet). Når barna opplever at deres interesser og opplevelser blir tatt hensyn til, og at voksne og barn samtaler om det som skjer, erfarer de at de påvirker og medvirker i egen hverdag. Dette er med på å gi en begynnende forståelse for demokrati og likeverd.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - barns medvirkning.PNG

Det fysiske miljøet og materialet

Vi ser på det fysiske miljøet og materialet som en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Det skal gjenspeile verdisynet vårt og har stor betydning for godt samspill, gode læringsarenaer og ulike muligheter. Rommene skal bære preg av materialrikdom og skal stimulere barnas fantasi og kreativitet. Det skal bidra til meningsfylte opplevelser, relasjoner og utforskning.

Rommets språk er svært sterkt og har stor betydning for de som er der og utformingen skal variere ut i fra hver aldersgruppe. Som alle andre språk påvirker også det fysiske rommet måten vi er på, tankene våre, leken, fellesskapet og læringen. Vi vil skape levende rom som forandres med tanke på de som til enhver tid er der. Struktur og system bidrar til at barna får erfaring med å komme i gang, bli inspirert, mestre, få oversikt og fullføre aktivitet og lek.

For oss er rommet en pedagog som inviterer til relasjon, samhold, lek, fellesskap, læring og utforsking.

Vi blir inspirert av hverandre og et mangfold av materialer.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - det fysiske miljøet og materialet.PNG

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy som støtter oss i å utvikle vår barnehage til en lærende organisasjon for barn og ansatte.

Pedagogisk dokumentasjon har fokus på barnets egne strategier. Det er en strukturert arbeidsform der refleksjon, observasjon, tolkning og valg skal forbinde dagens teori, erfaringer, kunnskap og praksis.

Pedagogisk dokumentasjon skal støtte barns læringsprosesser og er et verktøy for pedagogen i å oppdage og videreføre de spor barna setter.

Pedagogisk dokumentasjon skal gjøre oss i stand til å oppdage muligheter for progresjon i det barna er opptatt av. Den skal bidra til å endre praksis og være en kollegial arbeidsmåte.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - pedagogisk dokumentasjon.PNG

Lek

Lek er barns viktigste og sterkeste uttrykksmåte. Lek er barndommens hovedaktivitet som ikke kan likestilles med noe annet, der sosialisering, utvikling og læring er grunnlaget for danning. Leken gir også motoriske, kognitive og språklige ferdigheter.

Barn leker først og fremst fordi det er spennende og meningsfylt, samtidig som det er barnas viktigste arena for læring. I leken leker de ut følelser, bearbeider inntrykk og håndterer konflikter. De samarbeider, skaper relasjoner, bruker kreativiteten og fantasien sin. For barna er leken indremotivert og et av barnas hundre språk.

Lek er en dynamisk prosess hvor hele personligheten deres er i aktivitet. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barna får en forståelse av seg selv og andre på ulike områder.

"Leken er lekens eget mål" - Torben Hanggård Rasmussen

Lek er en tilstand det er fint å være i.

Prosessorientert arbeid

Prosessorientert arbeid er en undersøkende pedagogisk tenkemåte og praksis og som baserer seg på en holdning om at læring skjer når barnet får være aktivt og deltagende.

I prosessarbeid er det barnet som driver prosessen fremover med støtte og tilrettelegging fra omgivelsene. Pedagogisk dokumentasjon blir verktøyet vi bruker til å fange opp og finne måter å gå videre på.

Prosessorientert arbeid gir barna mulighet til å gå i dybden på et tema eller et fenomen. En prosess kan ha kort, middels eller lang varighet. Det kan løpe kontinuerlig, ha opphold, gå i serier, ha avbrudd og ny oppstart. Dette skal være en dynamisk prosess der det åpnes for kommunikasjon, refleksjon og som tar hensyn til barnas tempo i undersøkelsen og forskning.

"Det man hører glemmer man.
Det man ser husker man.
Det man gjør forstår man."
- Loris Malarguzzti

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - prosessorientert arbeid - 2.PNG

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - prosessorientert arbeid.PNG

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid foregår på mange områder, både formelle og uformelle.

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler minimum to ganger i året.

Daglige samtaler.

Foreldremøter

En til to ganger i året, høst og vår.

Besøksettermiddag for nye barn og foreldre.

Dugnad

Vi kaller inn til dugnad ved behov, og kan etterspørre spesifikk kompetanse som for eksempel maling, snekkerarbeid, søm, strikking, digital kompetanse og lignende.

FAU - består av en represetant fra hver gruppe

Stjerne

Jane Iversen

E-post ja_gab@hotmail.com

Sol

Rikke Van Ommeren

E-post rikke.van.ommeren@ntnu.no

Måne

Eirin Aamo Wang

E-post eirik.wang@abraas.no

Komet

Anna Oftedal

E-post anna.oftedal@gmail.com

Ugletårnet

Olga Samenko

E-post osamenko@gmail.com

SU - foreldrerepresentanter

Leder - Anna Oftedal

Nestleder - Eirik Aamo Wang

Ansatterepresentanter

Stine Fraser

Bjørg Teie

Uteliv

Vi ønsker et uteområde der barn skal oppleve fellesskap, kreativitet, mestring, utfordringer, glede og spenning.

Vi ønsker å tilby et uteområde som er komplementært til de tradisjonelle lekeplassene og som gir barna friere spillerom. Vi ønsker materialer som kan brukes ulikt og som oppfordrer til undring og utforskning i samspill med årstidene, været og naturen. Vi har mange turområder i nærmiljøet. Disse ser vi på som en del av uterommet vårt. Vi legger opp til turer ut i fra gruppenes alder, behov og prosesser vi er i.

Bærekraftig

"Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov". FN konvensjonen (2016).

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at "Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen" Rammeplanen side 10, 2017.

Ved å tilrettelegge for demokratiske og empatiske prosesser i måten vi behandler hverandre, omgivelsene og naturen på, mener vi at barnehagen er med på å formidle bærekraftige holdninger for fremtiden.

Måltid

På Planetringen har vi lagt opp til måltid omtrent hver andre eller tredje time med tanke på at barnehagedagen er krevende både fysisk og psykisk. De måltidene vi tilbyr er næringsrike og sunne med varierte smaker.

Vi er opptatt av at det skal være en god atmosfære rundt måltidet med deling av matopplevelser. En arena for erfaring med turtaking, dialog, samspill og selvstendighet. Vi oppfordrer barna til å smake på nye smaker og at de skal oppleve en god matkultur. Vi har en egen plan og oversikt over måltid som blir utdelt ved barnehage oppstart.

Tradisjoner og høytider

Tradisjoner og høytider

Vi markerer høytider som advent, påske, samefolkets nasjonaldag, 17. mai, FN dagen

Bursdag i barnehagen

Når et barn fyller år, har vi fokus på aktiviteter som bursdagsbarnet har en interesse for. I gangen er det utstilt bursdagskroner. Barnet som har bursdag kan velge seg en krone for dagen og vi henger opp flagg ute.

Overganger

Når barnet starter i barnehagen

Alle nye barn og foreldre får en invitasjon til en besøksettermiddag på våren. Dette blir for mange det første møte med barnehagen. Her deler vi informasjon og blir bedre kjent med hverandre. Vi fordeler oppstarten til nye barn mellom 1. og 15. august. Den første tiden må foreldrene være sammen med barnet i barnehagen. Det vil variere fra familie til familie hvor lang tid det tar for barnet å bli kjent og trygg i barnehagen. Det er tett dialog mellom hjem og barnehage i oppstarten.

Overgangen innad i barnehagen

Vi har aldersinndelte grupper og barna skifter rom hver høst. Vi rullerer også på de voksne, men det er bestandig minst en kjent voksen som følger barnegruppa.

Overgang fra barnehage til skole

Vi samarbeider med de skolene som barna sogner til ved å ha ulike møtepunkt gjennom året. Det siste året i barnehagen har vi flere samlinger med andre skolestartere på andre barnehager. På våren gjennomfører barnehagen overføringssamtaler med skolen. Informasjonen som blir gitt til skolene blir gjennomgått med foreldrene på forhånd. Innskriving og besøksdager er det skolene som planlegger og informerer om.

Øvrig

Samarbeid med andre

Vi samarbeider med en rekke instanser og læringsinstitusjoner

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Malvik videregående skole
 • Vikhammer ungdomsskole
 • barne- og familietjenesten
 • Skrivesenteret

Kommunale satsningsområder

 • Digital strategi for Malvik Kommune som skal tilby enhetlig tjenester til brukerne.

 • REKOM er navnet på et satsningsområde i samarbeid med Trondheim Kommune. Dette er et barnehagebasert kompetanse basert utviklingsarbeid som har som mål å styrke barnehageansatte sin kompetanse.

 • Planetringen barnehage skal fra januar 2021 være med på digital praksis i barnehagen. Dette blir et samarbeid mellom barnehagen og Nord Universitetet.

 • Reggio Emilia nettverk. Planetringen barnehage er i dette nettverket sammen med Trondheim kommune.

Årsplan Planetringen barnehage 2021 - øvrig.PNG