English A A A A A
Planavgrensning miljøgate

Har du innspill til planoppstart for detaljregulering for miljøgate på Vikhammer?

Malvik kommune og plankonsulent Asplan Viak AS varsler igangsetting av planarbeid for miljøgate på Vikhammer. Frist for innspill til planarbeidet er 17. april 2020. 

Planforslaget

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for miljøgate i fylkesveg 950 Malvikvegen, på strekningen fra og med krysset fylkesveg 6706 Vikhammerdalen til og med krysset med Vikhammerløkka. Flomsikring og mulig bekkeåpning i Vikhammerelva i forbindelse med tiltak i Vikhammerkrysset skal også utredes.PlanID er 202002.

Det er lagt overordnede føringer for miljøgata i planen «Områderegulering for Vikhammer sentrum» (vedtatt 27.5.19) med gatebruksplan. Begrepet miljøgate ble tidligere brukt om hovedveger gjennom mindre tettsteder som på en kortere strekning blir bygget om til en gate (Statens vegvesen, Håndbok N100 Veg og gateutforming 2013). Begrepet «miljøgate» er tatt ut av den siste versjonen av håndboken (2019), men for planlegging av fylkesveg 950 gjennom Vikhammer er det likevel valgt å videreføre begrepet miljøgate i tråd med føringer fra områdeplanen og gatebruksplanen, hvor det skal tilrettelegges for en gate med to kjørefelt, gode og trafikksikre gang- og sykkelforbindelser. Målet er å redusere barriereeffekten av fylkesveg 950 gjennom Vikhammer sentrum, slik at det blir lettere, tryggere og mer attraktivt for myke trafikanter å krysse gaten og bevege seg langs gaten. Fotgjengerkryssing av vegen skal skje fortrinnsvis i plan (ikke i undergang eller bro). Det er i tilliggende planer tilrettelagt for nærings-/forretningsbebyggelse i 1. etasje, en utbygging som kan være med å skape aktive fasader mot miljøgaten i framtiden.

Planen for miljøgata sees i sammenheng med tilgrensende planer, spesielt skole- og idrettsområdet som skal detaljreguleres samtidig. Planarbeidene vil ha overlappende planavgrensning og arbeidene vil koordineres underveis.  

Viktige problemstillinger som skal avklares i planarbeidet vil være:

  • Utforming av gaten og kryssområder i tråd med miljøgatefunksjonen.
  • Tilgjengelighet og attraktivitet og kryssing for myke trafikanter
  • Trafikksikkerhet
  • Tilrettelegging for kollektivtrafikk og gode/attraktive holdeplasser
  • Forholdet til tilgrensende bebyggelse og planer, bl.a. plan for skole- og idrettsområdet og utadrettet virksomhet.
  • Ivaretakelse av nullvekstmålet
  • Flomsikring og mulig bekkeåpning langs Vikhammerdalen og ned mot sjøen

Det er i samråd med Malvik kommune funnet at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

Presentasjon og kontaktinfo 

På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19/Koronavirus vil det ikke bli invitert til åpent informasjonsmøte om planen. Du kan derimot se og laste ned en presentasjon av arbeidet så langt her.  

Har du spørsmål eller innspill til planen?

Dersom du har spørsmål eller innspill til planen ønsker vi at du fyller ut dette skjemaet. Vi oppfordrer til korte og poengterte innspill til planen. Det gjør det lettere for oss å forstå hva som er viktig for deg. Innspillene blir sendt direkte til Malvik kommunes postmottak. Frist for innspill er 17. april 2020.