English A A A A A
201905 ingress

Oppstart av planarbeid for Vikhammer skoleområde

Malvik kommune og plankonsulent Asplan Viak AS varsler igangsetting av planarbeid for Vikhammer skoleområde.  Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte på Malvik videregående skole 20. januar klokken 18.00. Frist for innspill til planarbeidet er 2. februar 2020. 

Berørte eiendommer: Gnr/bnr 4/1, 4/172, 4/182, 4/187, 5/19, 5/25, 5/26, 5/34, 5/37, 5/95, 5/158, 5/159, 5/160, 5/323.

Planarbeidets hensikt og innhold

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med andre viktige hensyn i området. I tillegg skal berørte parter og naboer gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. Varslingen skjer i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8.

Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for fremtidig utvikling av skoleområdet. Planarbeidet vil innebære et omfattende medvirkningsarbeid, med flere møter og verksted, der myndigheter, idrettslag, naboer og befolkningen forøvrig vil kunne si sin mening om hvordan området bør disponeres.

Viktige problemstillinger som skal avklares i planarbeidet vil være:

  • Plassering av ungdomsskolen.
  • Avklaring av behov for areal til idrettsformål.
  • Fremtidig behov for utvikling av Malvik videregående skole og Vikhammer barneskole.
  • Helhetlig vurdering av kapasitet og plassering av bilparkering i området.

Det overordnede trafikksystemet opprettholdes i hovedsak som i dag. Planarbeidet skal derimot ses i sammenheng med regulering av miljøgate i Malvikvegen gjennom Vikhammer.

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller er Malvik kommune og plankonsulent er Asplan Viak AS ved Bjarte Lykke. Link arkitektur AS har ansvar for utforming av mulighetsstudie for ungdomsskolen. Asplan Viak vil ha ansvar for utarbeidelse av planforslaget, planfaglige vurderinger og koordinering av medvirkningsopplegg.

Åpent informasjonsmøte 20. januar

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte 20. januar klokken 18.00 på Malvik videregående skole. Kommunen vil da redegjøre for hva som er planlagt så langt og hvordan medvirkningsprosessen planlegges gjennomført utover våren.

Har du innspill?

Innspill til planarbeidet sender du innen 2. februar 2020 til Bjarte Lykke på bjarte.lykke@asplanviak.no

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål om planarbeidet, ta kontakt med Bjarte Lykke, bjarte.lykke@asplanviak.no, telefon 915 81 876 / 417 99 417

Kommunens kontakperson er Anne Guri Ratvik, anne-guri.ratvik@malvik.kommune.no , telefon 73 97 20 83.