English A A A A A

Reglement for utvalgene

§ 1. Omfang

Reglementet gjelder for

 • utvalg for utvalg for areal- og samfunnsplanlegging
 • utvalg for helse og velferd
 • utvalg for oppvekst og kultur

§ 2. Valg og sammensetning

 • Utvalgene består av sju medlemmer med varamedlemmer valgt i rekkefølge.
 • Faste representanter i kommunestyret skal prioriteres som medlem i utvalgene.
 • Varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer.
 • Kommunestyret velger leder og nestleder.
 • Medlemmer i formannskap skal ikke sitte i utvalg.
 • Det vises til kommunelovens §§10 og 16 for suppleringsvalg.
 • Valget gjelder for den kommunale valgperiode.

§ 3. Utvalgenes arbeidsområde

A. Utvalgene har et ansvar for å påse at målsettingene med de lover de er særlovsorgan for, blir fulgt opp i Malvik kommune, jamfør delegasjonsreglementet.

B. Utvalgene skal som komité ta initiativ til å utrede hvordan kommunen i framtida skal løse sine oppgaver innenfor de resultatenheter som utvalget er politisk ansvarlig for.

C. Utvalgene har avgjørelsesmyndighet i

 • saker som det i henhold til kommunens delegasjonsreglement er gitt myndighet til å fatte vedtak i

D. Utvalget har uttalerett i

 • plan- og budsjettsaker som kommunestyret skal ta endelig beslutning i
 • vesentlige organiseringssaker innenfor sitt ansvarsområde
 • saker hvor kommunen skal avgi en politisk uttalelse til lovendringer innenfor utvalgets fagområde

§ 4. Utvalgenes arbeidsform

A. Behandling av saker i henhold til delegert myndighet eller særlov, skjer etter forutgående administrativ behandling og i henhold til kommunelovens, forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser.

B. Komitearbeid kan starte på følgende grunnlag

1. pålegg fra kommunestyret

2. initiativ fra formannskap

3. initiativ fra utvalget

4. initiativ fra ordfører eller administrasjonen

Ved alternativ fire skal mandatet for arbeidet godkjennes av kommunestyret eller det politiske organ saken naturlig hører inn under. Utvalgene skal ha en åpen arbeidsform ved komitéarbeid og bestemmer i stor grad selv hvordan arbeidet skal legges opp. Det forutsettes stor grad av kontakt med befolkningen - brukerne av kommunens tjenester - og det politiske partiapparat. Om utvalgene ønsker det, kan det velge saksordfører for de enkelte komitesaker.

Utvalgene utreder og legger fram innstilling for kommunestyret.

§ 5. Utvalgenes møter

For hvert halvår skal utvalgene sette opp en møteplan hvor kommunestyre-, formannskaps- og utvalgsmøtene er tilpasset hverandre. Møteplanen må bare unntaksvis fravikes.

Normalt innkalles utvalgene skriftlig med åtte dagers varsel. Saksdokumentene sendes til medlemmer, de tre første varamedlemmer og andre med møterett. Innen en uke etter møtet, sendes hovedutskrift til medlemmer/varamedlemmer og de som har møterett.

Utvalgenes vedtak rapporteres i henhold til regler om bruk av delegert myndighet.

Ordfører, varaordfører og administrasjonssjefen eller den som blir utpekt til å representere administrasjonssjefen har møte-, tale-, og forslagsrett i utvalgets møter.

§ 6. Mindretallsanke

I saker hvor utvalgene har avgjørelsesmyndighet og dersom særlov ikke er til hinder for det, kan vedtak i et utvalg bringes inn for kommunestyret dersom minst en fjerdedel av medlemmene, ordfører eller administrasjonssjefen krever det. Krav om dette må framsettes før møtets avslutning og protokolleres.

§ 7. Sekretariat

Rådmann har ansvar for at sekretærfunksjonen blir ivaretatt.

§ 8. Endring av reglement

Kommunestyret behandler forslag til endringer av reglementet.

§ 9. Reglementet skal evalueres etter to år

Malvik 15. oktober 2007. Endret i K-sak 70/13.