English A A A A A
Bilde av Sandfjæra barnehage

2018–2020

Årsplan Sandfjæra barnehage

1 - Informasjon om Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehage ble åpnet 3. oktober 2016, og er en av de kommunale barnehagene i Malvik Kommune, og barnehagen ligger i Hommelvik, der det tidligere sagbruket i Hommelvik lå. En fantastisk beliggenhet, som gir gode muligheter for både nærhet til naturen, fjæra og kultur. Barnehagen også har gangavstand til det Hommelvik har å by på, og mulighet for buss og tog som også gir andre muligheter i kommunen og nærliggende kommuner. Barnehagen skal jobbe for en grønn profil, der oppmerksomhet på valg av produkter og kunnskap om naturen er sentral. Barnehagen er universelt utformet og tilrettelagt for de fleste som har nedsatt funksjonsevne. I Sandfjæra barnehage er det mange barn med ulike nasjonaliteter.

Sandfjæra barnehagen er utsmykket med kunst, malt av kunstneren Vigdis Fjellheim. Prosjektet bærer navnet: «Blått gress, grønn himmel». Kunstprosjektet sto ferdig i april 2018, og vi håper og tror kunsten vil være til inspirasjon og glede for store og små. Dere kan lese mer om kunstprosjektet på barnehagens hjemmeside. Bildene i årsplanen er fra kunstutsmykningen.

Barnehagens grupper har fått navn etter kjente landemerker i Hommelvik, også med utgangspunkt i det gamle sagbruket. Barnehagen har seks grupper: Millerkaia, Bruketskaia, Homla, Bomberget, Fyrhuset og Saligberget. Fra august 2019 har barnehagen også et åpent barnehage tilbud.

Barnehagen er tilrettelagt for 104 plasser, og organisering av barnegruppen gjøres ut i fra de forutsetningene vi har til enhver tid i barnegruppen. Rammefaktorer vil påvirke barnehagens drift og gruppesammensetning.

2 - Styringsdokumenter

Årsplan Sandfjæra barnehage

Årsplan i barnehagen

Årsplan skal være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet.

 • Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide med å omsette rammeplanens formål og innhold.
 • Årsplanen skal vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring.
 • Årsplanen legges ut på barnehagens nettside, og skal godkjennes av foreldre i samarbeidsutvalg.
 • Årsplanen er bygd opp og støtter opp om flere styringsdokumenter.

Her er de mest gjeldende dokumentene for barnehagene som virksomhet:

Lov om barnehager:

Her kan du lese Barnehageloven.

§ 1. Formål «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

Rammeplanen:

Her kan du lese mer om forskrift for barnehagens innhold og verdier.

Andre lover, vedtekter, planer og føringer:

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Her kan du lese mer om Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Handlingplan mot mobbing i barnehagen

Her kan du lese mer om Handlingsplan mot mobbing i barnehagen.

 

3 - Pedagogisk innhold

Årsplan Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehages verdigrunnlag

Barnesyn

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng (jamfør rammeplanen, 2017).

Hvilket syn vi har på barnet påvirker hvordan vi møter barnet i ulike situasjoner i hverdagen.

Vi mener at barnet er kompetent og har rett til å medvirke i eget liv. I dette ligger at barnet er delaktig i sin utvikling, og ikke er noe som skal formes og dannes som en prosess som går bare en vei. Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for å oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet (jamfør rammeplanen, 2017).

Dette medfører at vi følger barnets initiativ og tar barn på alvor gjennom deres kroppslige og verbale uttrykk.  I tillegg er det sosiale og kulturelle regler som vi alle må læres opp til å følge. Vi vil ha en «ja» kultur hvor vi blir med inn i barnas kreative verden.

Det barnesynet vi har til grunn for vår praksis, påvirker hvordan vi møter barnet i hverdagen. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Barnehagen skal også bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.

Lek og læring

En grunnleggende forutsetning for læring er trygge omgivelser med gode relasjoner til sine omsorgspersoner. Med dette som grunnlag er barn nysgjerrige og kroppslige av natur, og søker å utfolde seg gjennom lek og sosialt samspill. Leken skal ha en sentral plass i Sandfjæra barnehage og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barn er små forskere som ser verden med nye øyne.  De har hundre språk og det er opp til den voksne å tilrettelegge for at disse språkene kan brukes. Mennesket har medfødte ressurser og en interesse for å lære, derfor må den voksne legge til rette slik at barnet får bidra ut fra sine forutsetninger. Dersom det er god balanse mellom det barnet kan og det barnet skal lære, vil det gi gode forutsetninger for utvikling

Arbeidsmåter og voksenrollen

«Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse» (Kunnskapsdepartementet, 2013:22). I barnehagen er de voksne den viktigste ressursen. Derfor må vi i Sandfjæra barnehage ha en felles forståelse om hva som er viktig i møte med barna i barnehagen.

De voksne i Sandfjæra barnehage skal:

 • skape trygghet og gi omsorg og glede i hverdagen

-Vi skal være nære og varme voksne, som viser at vi bryr oss. Humor og latter er viktig.

 • være tilstedeværende og tilgjengelig for barna både psykisk og fysisk

-Vi skal være nære og aktivt med der barna er, og vise interesse for barnas lek både inne og ute. Vi skal by på oss selv og gi inspirasjon og delta i leken sammen med dem.

 • være en trygg base hvor barna kan hente energi, og få trøst og støtte

-Vi skal tilby et fang og ei hånd å holde i når barna trenger det, men også hjelpe de videre ut i utforsking og lek.

 • være relasjonsbyggere og emosjonelt tilgjengelige for barna

-Vi skal ha gode samtaler med barna, og hjelpe dem med å sette ord på følelser.

-Vi skal bidra til at det etableres vennskap, og oppdage og forebygge krenkelser og mobbing.

 • være sensitive og se hvert enkelt individ, og ha barneperspektivet

-Vi skal være lyttende og lydhøre, og være opptatt av å tolke barns nonverbale og verbale uttrykk.

 • skape trivsel og mestringsfølelse hos barna ved og gi dem opplevelser og utfordringer tilpasset hvert enkelt barn

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagen jobber systematisk og kontinuerlig med å fremme helse, miljø og trygghet til barna.

Det er i 2019/2020 utarbeidet en forebyggende plan for det psykososiale miljøet til barn og en handlingsplan mot mobbing. Personalet skal bruke sin faglige kompetanse i arbeidet med å støtte barnas sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø.

Barnehagen som flerkulturell arena

I Sandfjæra barnehage er det mange barn med ulike nasjonaliteter, her utvikler vi vår pedagogikk ut fra et flerkulturelt perspektiv. Vi ser på mangfold som det naturlige og en ressurs for vår virksomhet.

Barnehagen vektlegger bevissthet og kontinuerlig arbeid knyttet til barns språkutvikling, særlig for barn med annet morsmål enn norsk. Når barn dannes, vil lek, sosialisering, språk og vennskap være essensielle faktorer i barnas identitetsutvikling, og felles kropps- og verbalspråk kan være avgjørende for å ta del i lekens verden.

 • Likeverd og mangfold som verdiplattform i hverdagen.
 • Pedagogisk innholdet er tilpasset mangfoldet.
 • Mangfoldet synliggjøres i barnehagen.
 • Organiseringen i hverdagen er tilpasset mangfoldet.
 • Foreldresamarbeidet er tilpasset mangfoldet.
 • Barnehagen har et internasjonalt engasjement.

Grønt flagg og bevisst miljøprofil

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering. Det grønne flagget og det internasjonale sertifikatet skal være noe å strekke seg etter. Grønt flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot lærerplan for skoler og rammeplan for barnehager. Enhetene jobber med forskjellige tema og tiltak knyttet opp mot miljø, som gir økt fokus på miljøarbeid. 

Dette skjer i en prosess hvor både ledelse, ansatte, barn og foreldre er involvert! Noen eksempler på slikt arbeid er avfallssortering, energisparing, ta vare på nærmiljøet og mye mer! Her kan du lese mer om Grønt Flagg-sertifiseringen.

Hva tenker vi med grønt flagg i Sandfjæra barnehage?

Vi vil, og skal ta vare på barnehagen vår og nærmiljøet! Siden barnehagen ligger nære fjæra vil det være naturlig å knytte arbeidet opp mot nærmiljøet. I tillegg vil det å synliggjøre og videreføre bærekraftige holdninger i hverdagen være et mål. I Sandfjæra barnehage skal vi ta bevisste materialvalg og utnytte de ressursene vi har på en god og bærekraftig måte. Vi skal være bevisste hvilke valg vi tar i hverdagen, det er de små tingene som kan gjøre en stor forskjell! Vi jobber med å få inn gode måter å sortere søpla vår på. Barnehagen skal være oppdatert på hva som skjer i samfunnet, maritim forsøpling er dagsaktuelt nå, vi adopterer fjæra som et nærområde som vi skal ta vare på. Vi har blomsterkasser/grønsakshager hvor vi kan plante, høste, undre oss sammen med barna og ikke mist smake! Gode samtaler, medvirkning, undring og eksperimentering sammen med barna vil være en god måte å nå målene sammen! Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre litt.

Formålet med grønt flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.

I rammeplanen for barnehager står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Gjennom å arbeide med grønt flagg som tema vil barnehagen knytte inn mange ulike fagområder som for eksempel:

 • kunst, kultur og kreativitet gjennom å velge naturlige materialer som vi finner i vårt nærmiljø
 • kommunikasjon, språk og tekst når voksne og barn samarbeider og undrer seg sammen over ulike spørsmål eller problemstillinger som dukker opp underveis
 • kropp, bevegelse, mat og helse når vi er på tur i nærmiljøet og når og hvordan vi bruker uteområdet til barnehagen.  Vi har også grønnsakhager i barnehagen, hvor barna kan være med å dyrke mat som kan spises når det blir høst.

Barnehagens digitale praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte» jamfør rammeplanen, 2017.

Sandfjæra barnehage har nye og moderne digitale verktøy som kan brukes i arbeidet med barna. Vi har blant annet SamartBoard, prosjektorer, visningsskjermer, PC og ipad. Ved å bruke digitale verktøy dokumenterer og synliggjør vi pedagogiske prosesser der barna medvirker.

I årsplan perioden skal Sandfjæra barnehage:

 • arbeide med å heve personalets kompetanse i bruk og forståelse av digitale verktøy i arbeidet med barna
 • arbeide med å legge til rette for at barna kan være kreative og skapende gjennom digitale uttrykksformer

Rammeplanens fagområder

Progresjonsplan for de syv fagområdene

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i hverdagsaktiviteter. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Felles mål for de ulike fagområdene:

 • Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
 • Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
 • Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
 • Sensitiv voksne, humor og glede, dele i mindre grupper
 • Egne barnemøter i forhold til aktiviteter og tradisjoner som arrangeres i barnehagen som nissefest, karneval

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:                               

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter                                                                                     
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord               
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
 • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

Personalet skal:

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
 • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
 • støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket
 • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Kommunikasjon, språk og tekst

1–2 år - de yngste

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - de eldste

 
 • være sensitive voksne som har et felles fokus med barnet.
 • Bruke variert språk og bøker.
 • Adjektivfortelling og tekstskaping der barna kan gjenfortelle egne opplevelser.
 
 • Benevne det barnet gjør, og det de voksne gjør med ord. (Setter ord på barnas inntrykk og opplevelser).
 • Bruke rimeleker, rim og regler.
 • Klappe rytmen i navn og ord, med fokus på lyder, svatelser og rytme i språket.
 
 • Bruke bildebøker, eventyr, sanger, rim og regler aktivt sammen med barna, og de er lett tilgjengelig på gruppene.
 • Vi legger til rette for å få barna til å gjenfortelle bøker og eventyr.
 • Personale som legger til rette for samtale, undring og filosofering sammen med barna.
 
 • Bruke bilder som et utgangspunkt for undring og samtale.
 • Sangleker og dramatisering, skape felles opplevelser som barna kan ta med seg inn i leken.
 • Få erfaring med sangleker.
 
 • Vi bruker sanger, rim og regler sammen med konkreter for å knytte ord og bilde sammen.
 • Vi har fokus på preposisjoner.
 • Få erfaring med høytlesning av fortsettelsesbøker. (Undre seg over begrep.
 
 • Vi leser for barn, en til en og i grupper.
 • Undre oss sammen med barna, om deres inntrykk og opplevelser og setter ord på følelser og reflekterer over egne opplevelser.
 • Bruk av digitale verktøy - lek med språket.
 
 • Personalet som konkretiserer, gjennom bruk av konkreter og symboler. (Gjerne fra snakkepakkken).
 • Vi har språkgrupper.
 • Reflektere over egne handlinger og sette ord på andres følelser.
 
 • Mye bruk av repetisjon og gjentakelser.
 • Øve på å ta imot og følge beskjeder.
 • Barna skal beherske og ta imot og følge beskjeder.
   
 • Være observante på barn med språkvansker.
 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
 • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
 • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
 • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent meg egne følelser
 • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

Personalet skal:

 • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek, og anerkjenne barnets mestring
 • vidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i -og utenfor barnehageområdet
 • bidra til at barna uvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser
 • legge til rette for at måltrider og matlaging vidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
 • kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn

Kropp, bevegelse, mat og helse

1–2 år - de yngste

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - de eldste

 
 • Barna skal ha regelmessige sunne måltider.
 • Gå lengre turer og ha med mat i egen sekk.
 • Gå turer i skog, mark og fjell til alle årstider.
 
 • Gå turer i nærmiljøet, kupert terreng, erfaring med ulikt underlag til ulike årstider og ulikt vær.
 • Barna skal få være med å lage mat ute og inne.
 • Ski og akedag på Jervskogen.
 
 • Få erfaring med bruk av kroppen på ulike måter gjennom grunnleggende bevegelsesmønster som å krabbe, gå, klatre, hoppe og danse.
 • Lære om egen kropp.
 • Være med å lage måltrid fra bunnen av med sunne råvarer.
 
 • Barna skal få erfaring med bevegelsessanger.
 • Barna skal oppfordres til å være med på hinderløype ute.
 • Barna skal være med på samling.
 
 • Barna skal erfare hinderløyper inne.
   
 
 • Aktive deltakende voksne som følger barnas initativ.
   

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

 • har tilgang til ring, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
 • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

 • samtale med barna om deres pg andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
 • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultir
 • være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen trandisjonskultur og barnekultur
 • være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene

Kunst, kultur og kreativitet

1–2 år - de yngste

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - eldste

 
 • Musikksamlinger med instrumenter.
 • Bruke utkledningsklær.
 • Besøke museum.
 
 • Bruk av utkledningsklær.
 • Dramatisere eventyr.
 • Formingsmateriell lett tilgjengelig.
 
 • Få erfaring med ulike materialer ute og inne.
 • Introdusere flere ulike formings- og naturmaterialer.
 • Bruke instrumenter.
 
 • Se på bilder og undre seg sammen med voksne.
 • Bruke kulturelle tilbud.
 • Opptre for de minste.
 
 • Voksne som dramatiserer for og med barn.

 

 • Bli kjent med ulike kulturer.
 
 • Hele barnehagen jobber med karneval som prosjekt.
   

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
 • får kjennskap til menneskets livssyklus

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfarog og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

Natur, miljø og teknologi

1–2 år - de yngste

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - de eldste

 
 • Barna får erfaring med ulike årstider ved å være ute.
 • Barna får kjennskap til ulike årstidsforandringer.
 • Barna lærer hvorfor vi kildesorterer.
 
 • De voksne tar med barna på kildesortering.
 • Barna lærer om miljø og naturvern.
 • Barna får være med og bestemme hva de skal ha på seg med tanke på vær og årstid.
 
 • Lek med vann og snø.
 • Kildesortering og resirkulering.
 • Eksperimentere med grunnelementene; vann, luft, jord og ild.
 
 • Barna får bli kjent med ulike dyr.
 • Bli kjent med livet i fjæra.
 • Bruk av kniv og snekring.
 
 • Bli kjent med fjæra.
 
 • Prosjektarbeid knyttet til fjæra og livet i fjæra.

Gjennom arbeid med antall, rom og form, skal barnehagen bidra til at barna:

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling, og får erfaring med ulike måter å uttrykke det på
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner ddisse
 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelser
 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
 • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal:

 • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
 • bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
 • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
 • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemstilling

Antall, rom og form

1–2 år - mellomgruppe

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - de eldste

 
 • Barna skal få utfolde seg i ulike rom.
 • Bruke tellesanger og regler.
 • måleenheter
 
 • Barna skal få utfolde seg med klosser i ulike former og antall.
 • Benevne størrelser; liten/stor.
 • Få erfaring med tid og klokke.
 
 • De voksne skal benevne og bruke de rette begrepene for antall, rom og form aktivt.
 • Få erfaring med telling, symboler og former. (Sortering, sammenligning, forskjeller).
 • Få erfaring med sirkel, firkant, trekant og rektangel.
 
 • Bruke enkle eventyr, fortelle, dramatisere, synge og bruke konkreter.
 • Få erfaring og kjennskap til ulike typer lekemateriell som er knyttet til fagområdet som klosser, puslespill og formingsmateriell.
 • Høyde, bredde, lengde, areal og volum.
 
 • Erfaring med enkel innpassingsspill.
 • Erfaring med konstruksjonslek.
 • Brett- og kortspill.
 
 • Mange gjentakelser.
 • Enkle spill og lotto.
 • Erfaringer med regellek, eksempelvis gjemsel og paradis.
   
 • Erfaring med lek i rom i rommet.
 • Bruk av digitale verktøy.
     
 • Erfaring med å kategorisere.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:

 • får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 • utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
 • får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
 • utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

Personalet skal:

 • formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
 • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssyns og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
 • gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 • samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning
 • identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna

Etikk,religion og filosofi

1–2 år - de yngste

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - de eldste

 
 • Samlingsstunder og formingsaktiviteter for å markere høytider som jul og påske.
 • Filosofere og undre oss sammen med barna.
 • Filosofere ut fra tekst og/eller bilder.
 
 • Oppleve personale som viser respekt for barn og andre voksne.
 • Hva er en venn?
 • Lære om andre religioner og høytider.
 
 • Hele barnehagen markerer FN-dagen.
 • Lære om andre religioner og høytider.
 • Styrke barnas forhandlingskompetanse.
   
 • Markere kristne høytider og tradisjoner.
 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:

 • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
 • erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
 • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
 • blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
 • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
 • blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
 • får kjennskap til nasjonale minoriteter

Personalet skal:

 • sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre
 • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
 • gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme
 • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
 • gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner
 • gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen

Nærmiljø og samfunn

1–2 - de yngste

3–4 år - mellomgruppe

Skolestartere - de eldste

 
 • Lek på uteområdet.
 • Tur i nærområdet.
 • Busstur fra barnehagen.
 
 • Turer i barnehagens nærmiljø.
 • Markere barna på gruppens ulike merke- og nasjonaldager i nært samarbeid med barnas foresatte.
 • Besøke brannstasjon.
 
 • Snakke om og vise bilder av familien og samtale om hvem barnet bor sammen med.
 • Markere samenes dag.
 • Brannvernuka, bruke Bjørnis og Eldar og Vanja.
 
 • Føle gruppetilhørighet.
 • Delta i 17. maitog i nærmiljøet.
 • Besøke skolen.
 
 • Oppleve likeverd med tanke på andre kjønn.
 • Markere brannvernuka.
 • trafikkopplæring
 
 • Henge opp flagg som markerer de ulike nasjonalitetene i gruppen.
 •  
 • Få kjennskap til barnehagens nærmiljø og historisike endringer i Sandfjæra ved bruk av ressurspersone, lag eller foreninger.
 
 • Markere samenes dag.
 •  
 • Være med på planlegging, gjennomføring og evaluering av samenes nasjonaldag.
 
 • Markere grunnlovsdagen 17. mai.
 •  
 • Ansvar for Lucia-markering i barnehage, nærmiljøet, helsetunet og biblioteket.
 
 • Markere brannvernuka
   

 

Årskalender

Måned

Aktiviteter

Januar

 • Studiedag 27 januar 

Februar

 • Markering samefolkets dag 6 februar
 • BRO: Skolestartertreff
 • Karneval. 

Mars

 • ​Vinteraktivitetsuke
 • Grønt flagg
 • BRO: Samlingstund på skolen

April

 • ​Foreldresamtaler
 • Påskesamling
 • Gul lunsj
 • Gjenbruksuke

Mai

 • ​Overgangssamtaler for skolestartere
 • Overføringssamtaler små-mellom-storbarnsgrupper
 • ​17 mai markering
 • Temauke: Miljø/ryddeaksjon
 • Forberede kjøkkenhage
 • BRO: Bli kjent dager 

Juni

 • ​Sommerfest/avslutning for skolestartere
 • ​Foreldremøte nye foresatte

Juli

 • Barnehagen stengt i 3 uker, jamfør årskalender kommunen

August

 • Oppstart nytt barnehageår
 • Oppstartssamtaler nye foresatte
 • Studiedager

September

 • ​Friluftslivets uke
 • ​BliMedansen
 • ​Brannvernuke
 • ​BRO: Skolestartertreff
 • ​Foreldremøte
 • ​Grønt flagg/ pedagogisk aktivitet

Oktober

 • Fotografering
 • FN dagen
 • Grønt flagg med tema fysisk aktivitet
 • Markering av verdensdagen for psykisk helse
 • Foreldresamtaler

November

 • Foreldresamtaler
 • Studiedag
 • Gjenbruksuke
Desember
 • ​Lucia
 • ​Nissefest
 • ​Kirkebesøk

 

4 - Vurdering og dokumentasjon

Årsplan Sandfjæra barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, der barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene (rammeplan for barnehager).

I Sandfjæra barnehage skal vi dokumentere barnehagens innhold gjennom pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon skal sette praksisen i bevegelse og skape en lærende institusjon for ansatte og barn. Pedagogisk dokumentasjon innebærer å dokumentere, observere, dele, reflektere, tolke og ta valg. Dokumentasjonsarbeidet vi driver med skaper grunnlag for refleksjon og vurdering. I Sandfjæra barnehage vurderer vi barns utvikling og trivsel gjennom observasjoner og praksisfortellinger. Det er med på å legge et godt grunnlag for refleksjon og for de valgene vi tar for barna og barnegruppen. Detter er prosesser som skjer hver dag i barnehagen.

Vi skal også systematisere vurderingsarbeidet vårt ved at vi hvert halvår skal vurdere halvårsplanene som danner grunnlaget for videre arbeid. Vi skal ved hjelp av ulike vurderingsverktøy vurdere voksenrollen, barns utvikling, trivsel og språk.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal gi informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Gjennom blant annet å bruke digitale verktøy skal vi dokumenterer og synliggjøre pedagogiske prosesser som barna er med på og skaper.

5 - Overganger

Bilde fra innsiden av Sandfjæra barnehage med utsmykning

Begynne i barnehagen

Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet og de foresatte i nært samarbeid sørge for tett oppfølgning slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Overganger innad i barnehagen

Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foresatte får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Overgangen mellom barnehage og skole - BRO

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole.

Sandfjæra barnehage har et samarbeid med indre skolekrets i Malvik som består av Korntrøberget barnehage, Muruvik barnehage, Hommelvik barneskole og PPT.  BRO har som satsning at skoler, barnehager og PPT videreutvikler en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål, og som gir gode faglige og praktiske overganger for barna.

Her kan du lese mer om Malvik kommunes bro-satsing.

 

6 - Samarbeid

Bilde fra innsiden av Sandfjæra barnehage med utsmykning

Samarbeid mellom hjem barnehage

Barnehagen gjennomfører to foreldresamtaler i løpet av et barnehageår. Dersom det er behov for samtaler ut over dette, ta kontakt med pedagogisk leder i den enkelte gruppe. Samarbeid med foreldre gjennom foreldrenes samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.

Her kan du lese mer om rammeplan på Utdanningsdirektoratets sider.

Foreldremøter gjennomføres etter behov med ulik tematikk.  

Tidlig innsats

For å sikre god utvikling for alle barn har vi tverrfaglig samarbeid med barne- og familietjenesten. Vårt samarbeid bygger på Tidlig Innsats-modellen utviklet av Øyvind Kvello, der man ser på ledelse, struktur og organisering. Målet er å gi god og riktig hjelp tidlig.

Andre instanser

Barnehagen har samarbeid med barne- og familietjenesten som består av barneverntjenesten (BVT), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), fysioterapeut, ergoterapeut og helsestasjon. Barnehagen har også samarbeid med barne- og ungdomspsykiatri. Det er også samarbeid med ressurssenteret med hensyn til minoritetsspråklige og flerkulturelle familier og barn.

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner som Dronning Mauds Minne Høgskolen, Nord Universitet, videregående skoler og ungdomsskoler. Dette betyr at vi gjennom hele året kan ha lærlinger, studenter eller skoleelever som har praksis hos oss.

Samarbeid om kompetanseutvikling (nytt fra 2020)

Malvik kommune skal samarbeide med Klæbu og Trondheim i en nasjonal satsing for barnehagebasert kometanseutvikling i alle barnehager (REKOM). Universiteter og høgskoler skal utvikle seg sammen med barnehagene og styrke utdanningen. Fylkesmannen koordinerer arbeidet i regionen. Barnehageeiere og barnehagemyndighet samarbeider i regionale kompetansenettverk.