English A A A A A
Bilde av fisker i elv

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Det er forbud mot å fiske aure i sjøen i mars og april. Dette gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntaket er Namdalen hvor du kan fiske aure i sjøen med stang og håndsnøre fra land og båt hele året.

Forbudet er begrunnet i at sjøauren er utsatt for en rekke menneskelige påvirkninger, og dens sårbarhet. På grunn av blant annet forurensing og fysiske inngrep er mange aurebekker helt eller delvis ødelagte. Gaula, Nidelva, Stjørdalselva og Verdalselva er eksempler på elver der menneskelige inngrep har truet bestanden, skriver Fylkesmannen.

Redusert vekst og økt dødelighet

I flere områder har arten blitt redusert på grunn av lakselus, og studier utført av NINA og Havforskningsinstituttet ved Agdenes viser at sjøauren har redusert vekst og økt dødelighet på grunn av lus fra oppdrettsområder.

 

Det har blitt stadig mer populært å fiske etter aure i sjøen om våren, men mange bestander er så svekket at de ikke tåler dette. Derfor er auren også fredet i flere vassdrag på tiende året.

Kartutsnitt som viser Hommelvikbukta og verneområdet
Kartutsnitt som viser Hommelvikbukta og verneområdet

Fredningssone

I Hommelvikbukta er det etablert en fredningssone (munningssone) i sjøen. Her følger fisketiden for fiske etter laks og sjøørret fisketiden for sjøørret i vassdraget Homla. Sjøørreten har vært fredet for fiske i Homla i flere år. Det innebærer at det ikke kan fiskes etter laks og sjøørret i denne sonen i Hommelvikbukta før det igjen åpnes for fiske etter sjøørret i Homlavassdraget.

Det er ikke lov å fiske sjøørret fra båt eller fra strandsonen i Malvik i mars og april. Forbudet i fredningssonen i Hommelvikbukta gjelder hele året og fram til det åpnes for fiske etter sjøørret i Homla.

Her kan du lese forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av anadrom laksefisk.

Her kan du lese regler for fiske etter sjøørret i sjøen, fra Miljødirektoratet.