English A A A A A
Lakseforvaltning

Les mer om kommunens myndighet og oppgaver

Forvaltning av Homla

Malvik kommune er både lokal fiskeforvaltningsmyndighet og rettighetshaver og medlem i Homla elveeierlag. Kommunen har fått delegert ansvar på enkelte områder i lakse- og innlandsfiskeloven .

Kommunen som lokal fiskeforvalter

Kommunens oppgaver innenfor fiskeforvaltning er å:

 • ta hensyn til fiskeinteressene i kommunal planlegging
 • arbeide for felles organisering
 • legge til rette for driftsplanlegging
 • sikre et best mulig fisketilbud for allmennheten
 • passe på at hensiktsmessige tiltak for vern og utvikling av fiskebestandene blir gjennomført
 • sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander
 • kartlegge bestandene
 • ha oversikt over laksevassdrag og fjorder
 • gi informasjon om fiskemuligheter
 • iverksette tiltak mot trusler
 • sikre forsvarlig forvaltning gjennom kultivering

Mer om kommunens myndighet og oppgaver kan du lese her.

fiske i Homla, fiskesoner

Homla elveeierlag

Sammen med de øvrige rettighetshaverne langs Homla, er Malvik kommune med i Homla elveeierlag. For å kunne åpne for fiske etter laks og sjøørret (anadrom laksefisk) er det krav om pliktig organisering og drift av laksevassdrag. Kravet gjelder for vassdrag med gytebestandsmål på mer enn 100 kg hunnfisk. Gytebestandsmålet for Homla er 250 kg hunnfisk.

gytefisktelling, laks, Homla

Gytefisktelling i Homla

På grunn av lave fangster og lite fisk, har gytefiskbestanden av laks og sjøørret blitt undersøkt hvert år siden 2014. Hensikten er å undersøke om gytebestandsmålet for elva er oppnådd, og om elva produserer et høstbart overskudd. Etter anbefaling fra Vitenskapelig råd for laksefisk ble Homla stengt for fiske i 2014-2015. Det ble gjennomført et forsiktig fiske i 2016, hvor tilsammen 13 smålaks ble fanget og 7 av dem satt ut igjen.

Gytefisktellinger utført av NINA og Skandinavisk naturovervåkning i 2014, viste at gytebestandsmålet på 250 kg hunnfisk ikke ble oppnådd. Ny undersøkelse av Skandinavisk naturovervåkning i 2015 viste 290 kg hunnfisk i elva. Det vil si at målet om gytefisk ble nådd. Men det skjedde i et år uten fiske i elva. Tallene fra undersøkelsen til Skandinavisk naturovervåkning for 2016 viser kun 86 registrerte laks og anslagsvis ca. 104 kg hunnfisk.

Les mer om gytefisktellingene:

2014 - Gytefisktelling i Homla - NINA

2015- Gytefisktelling i Homla - Skandinavisk naturovervåkning

2016 - Gytefisktelling i Homla - Skandinavisk naturovervåkning

ungfisk fra Homla
ungfisk fra Homla

Ungfiskundersøkelser i Homla

Trondheim omland fiskeadministrasjon (TOFA) undersøkte ungfisk av laks og sjøørret i Homla i 2015. Seks ulike stasjoner ble undersøkt, og som ventet ble det funnet høyere tettheter av laks enn ørret. Tettheten av ungfisk av laks ble vurdert som nær middels for årsyngel og under middels for ungfisk. Tettheten av ørretyngel og ungfisk var lav.

2015 - Ungfiskundersøkelse i Homla - TOFA