English A A A A A
På tur til Galdhøpiggen

På tur til Galdhøpiggen

Turdrag

Generelt

Friluftsliv er for mange en kilde til økt trivsel både i hverdag og i ferier. Friluftsliv har i seg ulike elementer som både hver for seg og sammen kan ha positiv virkning i forhold til livskvalitet og helse: fysisk aktivitet, naturopplevelse og miljøforandring.

Forskning viser at fysisk aktivitet i friluft har positive helsemessige effekter blant annet når det gjelder funksjonsevne for kretsløp, lunger og muskulatur. Det er også vist at fysisk aktivitet reduserer risikoen for og plagene ved en del sykdommer. Selv minimal aktivitet er positivt for helsen. Barn som har naturomgivelser som innbyr til variert aktivitet viser bedre motorisk utvikling enn barn som har mer kultiverte og funksjonsbestemte omgivelser.

Forskning viser også at mennesker reagerer emosjonelt ulikt på henholdsvis natur- og bylandskap, og at det er stor preferanse for landskaper som inneholder naturelementer. Kontakt med natur og utsikt til natur reduserer stress, påvirker immunforsvaret og påskynder tilfriskningsprosessen for syke mennesker. Forskere mener videre at naturomgivelser fyller alle kravene til omgivelser som kan gi nytt mentalt overskudd. Det er også vist at problemløsning knyttet til friluftsliv gir positive mestringsopplevelser og fører til styrket selvbilde. Friluftsliv bidrar også til reduksjon av angst og depresjoner. Nærhet til grønne områder har større effekt på folkehelsa enn utdanningsnivået har.( Grahn og Stigsdotter )

Økt friluftslivsaktivitet i befolkningen vil sannsynligvis føre til en bedring i folkehelsen. Hverdagsomgivelser som gir stadig mindre rom for stillhet, frisk luft og naturopplevelse vil derimot svekke folks egne muligheter for å bevare og fremme god helse i dagliglivet.

Av et norsk doktorgradsarbeid (I.G.Klepp) , framgår det at folk flest vektlegger og setter pris på tilstedeværelsen av historiske spor i turområdene. Det kommer også tydelig fram at brukerne ikke setter noe skille mellom natur- og kulturopplevelsene. Begge aspekter oppfattes som integrerte og verdifulle aspekter ved rekreasjonsområder som oppfattes som attraktive.                                                          

Status

I siste vedtatte kommeplanens arealdel (2011) er hensyn grønnstruktur markert på kartet med kode H540. Dette viser viktige traseer for gående/syklende frå boligområdene og ut i marka. I tillegg ble det vedtatt å satse på åtte såkalte nærturområder. For å sikre tilgangen for friluftsliv og rekreasjon i viktige deler av marka, er deler av det tidligere kjerneområdet for friluftsliv merket på kartet som hensynssoner for nærturområder og friluftsliv. Det legges ikke noen restriksjoner på den tradisjonelle jord- og skogsdrifta innenfor disse hensynssonene for grønt og friluftsliv.

Utfordringer

  • Nærturområdene er ikke tilfredsstillende skiltet

Referanser