English A A A A A
Bilde av bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Av hensyn til miljø, helse og sikkerhet er det utarbeidet lover og forskrifter om åpen brenning.

I Malvik kommune er det laget en egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall av hensyn til lokal luftkvalitet og folkehelse (luftveislidelser). Forskriften gjelder all brenning som skjer utendørs.

Det er forbud mot

  • åpen ild i perioden 15. april–15. september uten tillatelse fra brann- og redningssjefen
  • brenning av hage-, produksjons- og annen type avfall
  • bråtebrenning (gress, hageavfall, halm, hogstavfall)

Det er tillatt med

  • åpen brenning med kull og rent trevirke på grill og utepeis (ikke i nærheten av skogsmark)
  • brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke (ikke i nærheten av skogsmark)

Gjeldende forskrifter

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Malvik kommune, Sør-Trøndelag.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Trøndelag brann- og redningstjeneste er myndighet i hht. denne.

På sidene til Trøndelag- brann og redningstjenester kan du lese om forbudet mot å gjøre opp ild i skog og utmark.