English A A A A A

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en virksomhet som henviser, koordinerer og innvilger tjenester innen helse og velferd i Malvik kommune. Koordinerende enhet er delt inn i to avdelinger og ulike team.
 

Ut fra innbyggernes behov tilbyr vi bl.a. bistand, råd og veiledning om følgende tjenester:

 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Hjemmesykepleie
 • Omsorgslønn
 • Rehabilitering
 • Dagtilbud
 • Kommunal bolig
 • Heldøgns omsorgsplasser
 • Gjeldsrådgivning
 • Husbankens virkemidler
 • Gode pasientforløp
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing til hjemmeboende
 • Bosetting og oppfølging av flyktninger
 • Psykisk helsetjeneste og rus
 • Psykisk utviklingshemmede

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til ansatte i Koordinerende enhet

Skjema

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Informasjon til deg som har fått langtidsopphold ved Hommelvik helsetun

Elektronisk søknadsskjema kommunal bolig og omsorgsbolig. Kriterier for å tildeling av heldøgns omsorgsplasser finner du her.

Søknadsskjema for kommunal bolig og omsorgsplasser - papirformat.   Kriterier for tildeling av kommunale bolig finner du her.

Elektronisk søknadsskjema om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning.

Søknadskjema om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning - papirfomat


Lover og forskrifter

Nedenfor ser du lover og forskrifter som koordinerings- og utviklingsteamet jobber etter:

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m  (helse- og omsorgstjensteloven)

Lov om folkehelsearbeid

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter

Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester

Forskrift om pasientjournal

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om en verdig eldreomsorg

 

Lokale føringer:

Omsorg gjennom et livsløp