English A A A A A

Betalingssatser og økonomisk moderasjon

Bestemmelser om skolefritidsordning fremgår av opplæringsloven §13-7. Den sier at kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling fra foreldrene.

Betalingssatser

 

Betalingssatser i kroner fra 1. januar

SFO hel plass (til og med 21 timer per uke)

2 562

SFO halv plass (til og med 10 timer per uke)

1 812

SFO timekjøp

84


Oppholdstid er avtalt gjennomsnittlig timetall per uke i løpet av en måned.

 


Kostpenger kommer i tillegg.
Oppholdstid er avtalt gjennomsnittlig timetall per uke i løpet av en måned.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon i betalingssatsene med en reduksjon på 20 prosent dersom barnet har søsken i privat eller kommunal barnehage. Det gis også søskenmoderasjon dersom en familie har flere barn på 1. trinn (eksempelvis tvillinger). Det gis i tillegg søskenmoderasjon for særkulsbarn i samme husstand.

Søskenmoderasjon for SFO bortfaller for alle fra og med 2. trinn.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, det blir automatisk registrert i kommunens fakturasystem.

Moderasjon på økonomisk grunnlag

Det gis 25 prosent moderasjon på økonomisk grunnlag. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens retningslinjer for beregning av inntekter. Det må sendes ny søknad for hvert skoleår. Søknad om moderasjon har ikke tilbakevirkende kraft.

Grunnlaget for vurdering av familiens økonomi er opplysninger om de samlede inntekter. Dette gjelder også samboere (som samboer gjelder også en som bor sammen med andre enn barnets mor/far).

Som inntekt regnes blant annet inntekt som lønn, trygdeytelser inkludert barnetrygd (grunn- og hjelpestønad regnes ikke med), studielån/stipend, barnebidrag og bostøtte. For studentfamilier skal søknad om maksimalt studielån og stipend være prøvd før søknad om moderasjon behandles. Søknadene avgjøres av skoleadministrasjonen med formannskapet som klageinstans.

Søknad om barnetilsyn gis av NAV trygd til enslige i arbeid eller under utdanning og skal dekke utgifter til barnehagekontingent og andre faste tilsynsordninger. Grunn- og hjelpestønad skal dekke ekstrautgifter som familier med funksjonshemmede barn har til blant annet transport, tilsyn og pleie.

Når særlige grunner tilsier det kan sosial- og barneverntjenesten, etter en individuell behovsvurdering, beslutte å dekke utgifter til SFO og barnehage enten helt eller delvis.