English A A A A A

7. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven

Gebyrregulativet ble vedtatt 19.12.2019. Satsene gjelder fra 1.1.2020.

Gebyr for arbeid etter matrikkellovens § 32, jf. matrikkelforskriften § 16 fastsettes som følger:

7.1 Oppretting, matrikulering og oppmåling av eiendom

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom med bygning, boliger og adresser. Matrikulering er å føre en ny matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom eller jordsameie) inn i matrikkelen.

 

7.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 • Areal fra 0 – 2 000 m18 020 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning per dekar 1 800 kroner.

7.1.2 Oppretting av anleggseiendom

 • Volum fra 0 – 2 000 m³ 18 020 kroner.
 • Volum fra 2 001 m³ – økning pr. påbegynt 1 000 m³ 1 800 kroner.

7.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 • Areal fra 0 – 500 m13 840 kroner.
 • Areal fra 501 – 2 000 m2 18 020 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning per dekar 1 800 kroner.

7.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon

 • Areal fra 0 – 50 m5 450 kroner.
 • Areal fra 51 – 250 m2 9 640 kroner.
 • Areal fra 251 – 2 000 m2 13 840 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning per dekar 1 390 kroner.

7.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, 1 100 kroner per time.

7.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 7.1.1 og 7.1.2.

7.1.7 Oppretting av punktfeste

For oppretting av punktfeste betales et gebyr på 9 240 kroner.

7.2 Grensejustering

 

7.2.1 Grunneiendom

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • Areal fra 0 – 500 m² 8 640 kroner

7.2.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m³.

 • Areal fra 0 – 1 000 m² 8 640 kroner

7.3 Arealoverføring

 

7.3.1 Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Tinglysingsgebyret og dokumentavgiften vil bli fakturert i tillegg til det vanlige gebyret for arealoverføring.

NB! Dette gjelder ikke arealoverføring til offentlig veg- og jernbaneformål.

 • Areal fra 0 – 2 000 m² 18 020 kroner
 • Areal større enn 2 000 m² - økning per dekar 1 800 kroner

7.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.Arealoverføring er når en grense mellom eiendommer kan justeres, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom.

 • Volum fra 0 – 500 m³  16 900 kroner.
 • Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 1 800 kroner.

7.4 Påvisning av eiendomsgrenser der eiendommen har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev

 • For inntil 2 punkter - 3 500 kroner
 • Deretter per punkt -   930 kroner

7.5 Klarlegging av eiendomsgrenser der eiendommen ikke har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev

 • For inntil 2 punkter - 4 590 kroner
 • Deretter per punkt - 1 530 kroner
 • Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid (timepris) - 1 100 kroner

7.6 Påvisning av bygg

Påvisning av vanlig enebolig og garasje:

 • Bolighus og garasje i en påvisning - 5 010 kroner
 • Påvisning av garasje - 2 510 kroner

 

Påvisning av annen bolig og bygning:

 • Rekkehus (per enhet) - 3 410 kroner
 • Flerboligbygg (per enhet) - 2 010 kroner
 • Industribygg etc. - 14 790 kroner

Ved andre gangs påvisning betales et gebyr på 2 510 kroner.

7.7 Andre oppmålingstekniske arbeider

For måling av terrengprofil betales et gebyr etter medgått tid. Timesatsen er 1 100 kroner per time. For utearbeid er satsen 1 360 kroner. Se punkt 1.4 for timesatser.

7.8 Endringer i grunnlag

Gjør rekvirenten under sakens gang endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

7.9 Utsending av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 A4-sider:  250 kroner
 • Matrikkelbrev over 10 A4-sider:  430 kroner