Homla

Under drivtelling i Homla høsten 2017 ble det registrert 236 laks

Gytebestandsmålet for laks ble nådd i Homla i 2017

Skandinavisk Naturovervåkning har telt alle laksene som kom opp i Homla for å gyte. Resultatet viste at 236 lakser hadde kommet tilbake til elva i 2017. Totalt ble 305 kg hunnfisk registrert. Det innebærer at gytebestandsmålet på 250 kg hunnfisk i gytetiden i Homla er nådd.

Vil sikre en levedyktig laksebestand i Homla

Resultatet viste at 236 lakser hadde kommet tilbake til elva i 2017. Totalt ble 305 kg hunnfisk registrert. Det innebærer at gytebestandsmålet på 250 kg hunnfisk i gytetiden i Homla er nådd.

Den 3. oktober ble Homla undersøkt for gytefisk. Gytebestandsmålet ble oppnådd for 2017. Siden undersøkelsene startet i 2014, har gytebestandsmålet blitt oppnådd i to av fire undersøkelser. Resultatet for 2017 er positivt, men vurderes situasjonen i forhold til kvalitetsnorm for villaks, er kravet at tre av de fire siste årene skal ha oppnådd gytebestandsmålet for at tilstanden kan beskrives som god.

I tillegg skal elva produsere et høstbart overskudd som gjør at fiskerne kan fiske "normale fangster". Det høstbare overskuddet er de fiskene som kan fiskes når elva har nok gytefisk til å produsere neste årsklasse med fisk. Hovedmålet er å sikre en levedyktig laksebestand i Homla. Under tellingen ble det registrert kun to sjøørret. Dette til tross for at sjøørreten har vært fredet i Homla i flere år. Rapporten fra gytefisktellingen kan du lese her.

Grafen viser antall kilo hunnfisk i Homla i perioden 2014–2017 sett i forhold til gytebestandsmålet for Homla (250 kg hunnfisk).

Tabellen viser kvalitetskriterier som brukes i kvalitetsnorm for villaks. Både gytebestand, høstingspotensial og genetikk må oppfylle definerte krav for at tilstanden skal være god.