English A A A A A

Generell informasjon

Kommunestyret vedtok 16.12.2013 innføring av eiendomsskatt i Malvik kommune.

Hva er skattesatsen i Malvik kommune?

Eiendomsskatten skal skrives ut for alle eiendommer i 2017 med skattesats 4 promille, etter vedtak i kommunestyret gjort desember 2016.

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt av eigedomsskattelova. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

Hva brukes eiendomsskatten til?

Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatten skal gå til nye investeringer vedtatt i økonomiplan (2014 - 2017) som nytt sykehjem, omsorgsboliger på Vikhammer, barnehage "Sandfjæra", barnehage "Vikhammer", ny ungdomsskole Hommelvik og ny Vikhammer ungdomsskole med kulturbygg.

Malvik kommune vil i årsrapporten gi en oversikt over eiendomsskattens inntekter og på hvilke prosjekter den er med å finansiere. På den måten kan alle følge med på hvor store inntekter eiendomsskatten gir, og hvor mye som til enhver tid er nedbetalt på nevnte byggeprosjekter.

Hvem kan få fritak for eiendomsskatt?

Eiendommer som eies av stiftelser, lag og foreninger eller institusjoner som gagner kommunen og som driver på non profitt-basis kan søke om fritak.