Folkehelsekoordinator

Folkehelsearbeid er arbeidet for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker innbyggernes helse og trivsel.

Viktig med et bredt samfunnsrettet folkehelsearbeid

Folkehelse har tradisjonelt sett har vært knyttet til helsesektoren, men folkehelseloven påpeker hvor viktig det er med et bredt samfunnsrettet folkehelsearbeid. Lokalt vil det derfor være viktig å se på faktorer som påvirker innbyggernes levekår og helse.

Folkehelselov og samhandlingsreformen krever at alle kommunale sektorer involveres og tar ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. For kommunen vil det også kreve et tett samarbeid med fylkeskommunen og statlige virksomheter.

Systematisk arbeid for å bedre sammenhengen innenfor helse- og arealplanlegging

Lars Slettom har 50 prosentstilling som folkehelsekoordinator. Stillingen er plassert i virksomheten Areal- og samfunnsplanlegging.  Malvik kommune har jobbet systematisk for å bedre sammenhengen innenfor helse- og arealplanlegging. Slettom jobber i hovedsak med den tekniske delen av folkehelsearbeidet. Sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og turstier har vært sentralt.

I tillegg jobbes det med å sikre god vann- og badevannskvalitet samt tiltak for å fjerne forurenset grunn og forsøpling. I den senere tid har marin forsøpling vært fokus for folkehelsekoordinatoren. Tverrfaglig samarbeid i forhold til utvikling av nye arbeidsmetoder innen folkehelsearbeidet, har pågått over flere år. Blant annet med Senter for helsefremmende forskning.