Registrering av vannmåler

Registrering av vannmåler

Retningslinjer for bruk av vannmåler i Malvik kommune

Vannmåler skal installeres i alle nye boliger (bygd etter 1. januar 2010). For eldre boliger, uten vesentlige ombygninger, vil dette fortsatt være valgfritt. Malvik kommune tillater kun kommunale målere. Kunden betaler en årlig leie for måleren som vil bli fakturert i like store deler per termin. Kommunale målere oppfyller alle krav satt i sentral Forskrift om krav til vannmålere og Måleinstrumentdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014). For små og mellomstore abonnenter har våre målere en veldig lav start strømningsrate (R1).  Det betyr at en dryppende kran eller et toalett som står å renner/drypper vil bli målt. Våre målere tilfredsstiller R800, og er forbredt for fjernavlesning.

Måler utleveres av Malvik kommune - FDV-kommunalteknikk etter avtale. Du finner oss i Nessvegen 50, 7550 Hommelvik.
Ved bestilling, ta kontakt med oss på e-post: svein.bormark@malvik.kommune.no, eller rune.glorstad@malvik.kommune.no.

Ved henvendelse ønsker vi også at begge mailadressene benyttes i til-feltet, slik at vi kan svare deg så raskt vi kan. Vi ønsker at flest mulig av de opplysningene som du som kunde kan hjelpe oss med er listet opp (installasjonsted for eksempel teknisk rom, firma for utførelsen, Gårds- og bruksnummer, adresse, installasjonsdag og lignende. Se Eksempel - utfylt vannmålermelding.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt på telefon 73 97 20 90 eller 73 97 20 91.

Gjelder bestillingen vannmåler til industri/næringsbygg/større leilighetskompleks må maks sannsynlig vannmengde oppgis. Denne må være lik eller mindre enn Q3 permanent strømningsrate (den høyeste strømningsraten der vannmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale bruksforhold, dvs. under jevne eller tilbakevendende strømningsforhold) for måleren.

Vannmåler skal installeres av godkjent personell (for eksempel rørleggere med lokal eller sentral godkjenning – i henhold til ansvarsrett hjemlet i plan- og bygningsloven). Eier av eiendommen eller rørleggeren signerer for måleren på utleveringstidspunktet. For større installasjoner, bygg med mange enheter og installasjoner med spesielle krav/ønskemål bør kommunen kontaktes i forkant for avtale, da vi har begrenset lager.

Registreringsskjema vil normalt opprettes og forhånds utfylles av FDV-lommunalteknikk før henting.
Registreringsskjema skal være riktig utfylt før vannmåler leveres ut til kunde (rørlegger). Riktig utfylt og signert registreringsskjema er grunnlag for avregning og fakturering av målt vannforbruk.

Det er i tillegg et lovpålagt krav om at installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser.
For en privat husholdning vil dette medføre som et minimum installasjon av en kontrollerbar tilbakeslagsventil type EA ved innvendig hoved stoppekran (samt sikring av tappepunkt og annet i henhold til væske kategorier). Det er også et krav om at bygningseier sikrer sin innvendige installasjon mot høyt trykk ved å installere en reduksjonsventil i tilknytning til hoved inntaket.

FDV-kommunalteknikk vil også  anbefale at kyndig person går over installasjonen for å se om det er installert ekspansjonskar. Ved at man monterer en tilbakeslagsventil (gjelder også for en reduksjonsventil under gitte betingelser) vil det vannet som en varmtvannsbereder varmer opp ikke kunne ekspandere ut på kommunalt nett. (En bereder på 200 liter som varmes opp fra 4 grader til 70 grader vil ha 4,54 liter i ekspansjon.). Trykket kan komme opp i 9 kg/cm2 før sikkerhetsventilen på berederen løser ut.

En reduksjonsventil basert på fjærtrykk og membran vil ikke fungere som en tilbakestrømsikring. Dette er fordi at en slik ventil vil åpne når kraften fra membranen (les opptredende trykk i boligen) blir mindre enn det forhåndsstilte fjærtrykket (les trykk innstilt på reduksjonsventilen). Så lenge opptredende trykk i boligen er høyere enn fjærtrykket, vil en slik ventil være stengt. En reduksjonsventil vil fungere uavhengig av inngående trykk til boligen, men vil lekke vann ut på kommunalt nett når f.eks. kommunalt nett er trykkløst, og innvendig trykk i boligen er under fjærtrykket som er innstilt på reduksjonsventilen.

Her vises eksempel på hvordan en kontrollerbar tilbakeslagsventil (til venstre),  en variant av tilbakeslagsventilen som monteres sammen med reduksjonsventilen (i midten) og en reduksjonsventil (til høyre) ser ut:

Eksempel på hvordan en kontrollerbar tilbakeslagsventil (til venstre),  en variant av tilbakeslagsventilen som monteres sammen med reduksjonsventilen (i midten) og en reduksjonsventil (til høyre) ser ut:

Her kan du laste ned registreringsskjema for vannmåler.

Det er ikke anledning å få utlevert vannmåler dersom vesentlige opplysninger mangler.

Her finner du eksempel på korrekt utfylt skjema til en privat husholdning.

Gebyrsatsene for vann og avløp finner du her.

Vannmåleren skal avleses av kunden en gang i året (Malvik kommune gir beskjed i forkant av årsoppgjøret - meldekort, tekstmelding og lignende). Malvik kommune har tre terminer der du betaler en forskuddsvare for vann og avløp. Forskuddsvaren er estimert ved installasjon, og endres automatisk i fakturasystemet så lenge vi får rapportert reèl målestand en gang i året. Det vil si at en husstand med et forventet forbruk på 120m3 i året vil ligge inne med en forskuddsvare på 40m3 per termin. Hvis reèlt forbruk ved avlesning på slutten av året viser et forbruk på 150m3 vil dette avregnes og tillegges første termin. Videre vil forskuddsvaren for neste år endres til 150m3 i året. Dette gir da en forskuddsvare på 50m3 per termin.

Eksempel på avlesning vannmålere:

Type: Elster V200 til venstre og Sensus Sentinel 620 til høyre.

    AS 8iZbpCO 2GSAAAAAElFTkSuQmCC

Type: Apator - Ultrimis W

Vannmåler Apator - Ultrimis W

 

For kunder som unnlater å lese av sin måler vil det bli foretatt et estimat av forbruket. Kunder som blir estimert vil ilegges et gebyr for manglende vannmåleravlesning i henhold til gebyrregulativet.

Hvis kunden har gjentakende manglende innrapportering av målestand, vil dette utløse en kontroll av vannmålerinstallasjonen som vil medføre et kontrollgebyr i henhold til gebyrregulativet.

For kunder som har et unormalt høyt eller lavt forbruk kan det blir foretatt en kontroll av vannmålerinstallasjonen. Hvis kontrollen avdekker feil med selve installasjonen, eller at vannmåleavlesningen er underrapportert, vil kunden ilegges et kontrollgebyr.