Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

Bjørn

Rovvilt og husdyr i Malvik kommune

Ta kontakt ved observasjon av rovvilt, mistanke om- eller oppstått skade

17. juli 2017

Informasjon om kontaktpersoner i forbindelse med rovvilt i området

Dyreposisjoner - elgku i Mostadmark

Følg med på elgens bevegelser i Selbuområdet

Se hvilke elger som har vært innom Malvik kommune og hvordan de har beveget seg

06. juli 2017

Siden elgene ble merket i februar/mars har vi kunnet følge med på bevegelsene til dyrene.

Kart over Selbu-regionen

Innsamling av prøver fra hjortevilt i Malvik i 2017

Pålegger jegere å teste hjortevilt for skrantesjuke

22. juni 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta i 2017. I Malvik kommune skal det samles inn prøver fra elg, hjort og rådyr. Det skal samles inn hjerneprøver, møkkprøver og hodeprøver. Se oversikt over hvilke prøver som skal leveres og hvem som skal levere prøvene i de ulike periodene av jakta.

Foto: Tor Viken - Hjort

Mattilsynet ber kommunen om å redusere hjorteviltbestandene

Mattilsynet vil redusere risikoen for spredning av skrantesyke i Selbu-området

21. juni 2017

En reduksjon i hjorteviltbestandene vil gjøre det mindre sannsynlig at skrantesyke dyr kommer i kontakt med friske dyr. Kommunen har sammen med rettighetshaverne og jegerne ansvar for å gjøre nødvendige tiltak for å unngå videre utbredelse av sykdommen. Av den grunn vil det bli gitt flere fellingstillatelser på hjortevilt i Malvik kommune i 2017. Mattilsynet har også innført nye regler og påbud som gjelder for Malvik.

Bilde av hjort i utmark

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger testing av felte hjortevilt

22. mai 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt

Miljødirektoratets anbefaling om å vurdere bestandsreduksjon av hjortevilt

Ønsker å tilrettelegge for bestandsreduksjon i områder med påvist skrantesjuke

22. mai 2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har kommet med en risikovurdering i forbindelse med skrantesjuke. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Hjortevilt i skogen

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune

12. mai 2017

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Nye jakttider på elg og hjort i Malvik kommune, Foto: Tor Viken

Nye jakttider på elg i Malvik kommune

Ser ikke grunn til å be fylkekommunen om å innskrenke jakttiden

07. april 2017

Rettighetshaverne og jegerne må få mulighet til å vise at utvidet jakttid for elg (25.09–23.12) ikke fortrenger annen jaktutøvelse og andre brukere av utmarka i Malvik.

Bestandsutvikling og avskyting av elg i Malvik kommune 2013-2014_500x334

Bestandsutvikling og avskyting av elg i Malvik kommune 2013-2014

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) står bak rapporten

10. april 2017

Rapporten beskriver bestandsutviklingen og avskytingen av elg i Malvik kommune.

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

41 elger er merket med GPS-sender, tre av disse er nå i Mostadmarka

29. mars 2017

"Elgmerkeprosjektet" som følge av påvist skrantesyke på elg i Selbu, har nå kommet i gang. 41 elg er nå merket med GPS-sender. Tre av elgene befinner seg i Mostadmarka på grensen til Selbu. Resten av elgene befinner seg i Klæbu, Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu.