Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

settogfeltelg_NINA_rapport_2016

Bestandsutvikling og avskyting av elg i Malvik kommune 2013-2014

27. desember 2016

Rapporten er skrevet av Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og beskriver bestandsutviklingen og avskytingen av elg i Malvik kommune.

Elg i skogen

Kommunal hjorteviltforvaltning

05. juli 2016

Kommunen har i samarbeid med rettighetshaverne det lokale ansvaret for forvaltningen av rådyr, hjort og elg. Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer som trafikkpåkjørsler og skader på skog og innmark.

2016-05-01+Hjort_Øver+Vika_Mostadmark+(7)

Informasjon om skrantesjuke - Chronic Wasting Disease (CWD)

Ny sykdom påvist hos elg

05. juli 2016

Sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesjuke er påvist på to elger i Selbu og tre villrein i Lærdal. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, men er ikke tidligere blitt påvist i Europa før nå.