Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

Hjorteviltrapport 2017

Oppsummering av jakt på hjortevilt - 2017

13. februar 2018

Hjorteviltjakta for jaktsesongen 2017/2018 er oppsummert i en egen hjorteviltrapport.

Elg med gps-halsband

Ønsker å merke flere elger i Selbu-regionen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å merke 15-25 nye elger i 2018

30. januar 2018

I forbindelse med merkingen av nye elger i perioden 15.02–31.03, søker NINA om tillatelse til å lande med helikopter på de samme områdene som ble godkjent av grunneierne i 2017. Formålet er problemstillinger knyttet til skrantesjuke, vandringsmønster, vinterdødelighet og alderssammensetning utvikling hos elgbestandene i regionen.

Bever fra Mostadmark

En av de tyngste beverne jeg har hørt om!

Tungvektsbever fra Mostadmark

26. januar 2018

Per Gustav Thingstad ble overrasket da vekta til beveren ble fastslått på Vitenskapsmuseet, NTNU. Det var en hunnbever på hele 31 kilo som ble påkjørt ved Danielshaugen/Karlstad i Mostadmark i oktober 2017. Det er trolig en av de tyngste beverne som er registrert i Norge, i følge Thingstad.

Bjørn

Rovvilt og husdyr i Malvik kommune

Ta kontakt ved observasjon av rovvilt, mistanke om- eller oppstått skade

17. juli 2017

Informasjon om kontaktpersoner i forbindelse med rovvilt i området

Dyreposisjoner - elgku i Mostadmark

Følg med på elgens bevegelser i Selbuområdet

Se hvilke elger som har vært innom Malvik kommune og hvordan de har beveget seg

06. juli 2017

Siden elgene ble merket i februar/mars har vi kunnet følge med på bevegelsene til dyrene.

Kart over Selbu-regionen

Innsamling av prøver fra hjortevilt i Malvik i 2017

Pålegger jegere å teste hjortevilt for skrantesjuke

22. juni 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta i 2017. I Malvik kommune skal det samles inn prøver fra elg, hjort og rådyr. Det skal samles inn hjerneprøver, møkkprøver og hodeprøver. Se oversikt over hvilke prøver som skal leveres og hvem som skal levere prøvene i de ulike periodene av jakta.

Foto: Tor Viken - Hjort

Mattilsynet ber kommunen om å redusere hjorteviltbestandene

Mattilsynet vil redusere risikoen for spredning av skrantesyke i Selbu-området

21. juni 2017

En reduksjon i hjorteviltbestandene vil gjøre det mindre sannsynlig at skrantesyke dyr kommer i kontakt med friske dyr. Kommunen har sammen med rettighetshaverne og jegerne ansvar for å gjøre nødvendige tiltak for å unngå videre utbredelse av sykdommen. Av den grunn vil det bli gitt flere fellingstillatelser på hjortevilt i Malvik kommune i 2017. Mattilsynet har også innført nye regler og påbud som gjelder for Malvik.

Bilde av hjort i utmark

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger testing av felte hjortevilt

22. mai 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt

Miljødirektoratets anbefaling om å vurdere bestandsreduksjon av hjortevilt

Ønsker å tilrettelegge for bestandsreduksjon i områder med påvist skrantesjuke

22. mai 2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har kommet med en risikovurdering i forbindelse med skrantesjuke. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Hjortevilt i skogen

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune

12. mai 2017

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.