Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan.

Oppdatert 17. september 2018.

Hvor jobber vi nå?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.

På grunn av arbeidet i området og redusert fremkommelighet, ber vi alle vise forsiktighet for alle trafikanters sikkerhet.

Det pågår arbeid i fjellgrøft ved Dalabakkan 13. Det vil bli behov for forsiktig sprengning de nærmeste dagene, oppstart tirsdag 18. september. Vi vil varsle med sirene før sprengning. Entreprenøren vil plassere ut vakt.

Det pågår arbeid med støttemur i Dalabakkan mellom Harrangflata og Nypevegen. Etter dette blir det arbeid med omlegging av stikkledninger, kabelgrøft, kantsteinsetting og asfaltering. Det fører til redusert framkommelighet.

Det pågår arbeid med kabelgrøft, drensgrøft og oppbygging av gang- og sykkelveg i terrengområdet mellom Dalabakkan 26 og Snurruvegen.

På vegen til Sparkjøp er det arbeid med overbygging veg.

Informasjon om videre arbeid

På grunn av uforutsette utfordringer i anleggsprosessen, er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastsette dato for ferdigstilling av prosjektet.

 

Utvidelse av gravearbeider mellom Dalabakkan 11 og 18

På grunn av flere store lekkasjer på avløpsledningen mellom Dalabakkan 11 og Dalabakkan 17 de siste månedene ble det i forrige uke besluttet at anleggsarbeidet i Dalabakkan utvides. Det er prosjektert nytt ledningsnett fra Dalabakkan 11 til Dalabakkan 18. Dette anleggsarbeidet vil starte ved Dalabakkan 11 og fortsette videre opp bakken. Vegen vil være stengt i perioden. Beboere som blir berørt av gravearbeidet ved egen innkjørsel får informasjon direkte fra entreprenør angående parkering når dette blir aktuelt.

Vi vil levere informasjonsbrev i postkassene til beboere som vil bli direkte berørt i forbindelse med stikkledningsarbeid og redusert adkomst til innkjørsel. Dette gjelder Dalabakkan 12,13,14, 16, 17, 18, 19.

Dersom huseiere har informasjon om beliggenhet til sine private stikkledninger ønsker vi å få dette tilsendt (tanja.bakken@malvik.kommune.no). Huseiere som ikke har separert sitt avløpsnett med ett rør for kloakk og ett for overflatevann, vil få et tilbud fra entreprenør på utførelse av jobben. Huseier står fritt til å velge en annen entreprenør, men arbeidet skal være utført innen rimelig tid (ca. 1 år fra anleggsslutt).

Harrangflata:

Til høsten er det planlagt rehabilitering av vann og avløp på Harrangflata.

Generell informasjon om veg- og vannavstenginger

Vegstenging

Berørte beboere blir varslet på SMS minst en dag i forvegen. I tillegg vil stengingen bli skiltet. Områdene som er stengt for ferdsel blir sikret med anleggsgjerder.

Omkjøring er skiltet via E6-Sveberg – Snurruvegen. Alternativ omkjøring; FV 950 – Storsand – Vuluvegen.

Nederste del av Dalabakkan er tilgjengelig fra FV950.

Vi ser at det kan være store ulemper for mange at vegen blir stengt. Vi vil derfor tilstrebe å etablere midlertidig omkjøringsveg der det er mulig.

Innkjøringene til husene langs gravetraséen vil bli utilgjengelig for biltrafikk i korte perioder mens gravearbeidet pågår.

Entreprenør vil informere beboerne fortløpende når gravetraséen nærmer seg den enkelte innkjøring. Det vil da bli avtalt løsning for midlertidig parkering og tilgang for gående inn til eiendommen.

Vannavstenging

Berørte beboere blir varslet på SMS minst en dag i forvegen.

Beskrivelse av prosjektet

Viser til tidligere planarbeid som er gjort i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg, Detaljregulering for deler av Dalabakkan og Snurruvegen. Gravearbeidet inkluderer rehabilitering av vann- og avløpsanlegg.

Kartutsnitt over Dalabakkan vegstengning mai til juni 2018

Her kan du se større kart over vegstengningen i mai og juni.

I anleggsperioden har vegvesenet flere planlagte stenginger av Stavsjøfjelltunnelen på grunn av vedlikehold. Omkjøring via Storsand - Vuluvegen.

For oppdatert informasjon om Vegvesenet sine stenginger se: www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon.

Velg «Trafikkinfo i kart.»

Skolebarn

Det er etablert kontakt med rektor Jørn Indergård på Sveberg skole. Han får kopi av alle informasjonsbrev som sendes ut og vil informere videre til berørte skolebarn/foresatte.

Entreprenør har blitt varslet om hvilke tidspunkt de må være spesielt oppmerksom på skolebarn i anleggsområdet. Vi oppfordrer skolebarna til å bruke refleks når det blir mørkt på morgenen og ettermiddagen

Midlertidig vannforsyning

I forbindelse med at hovedvannledningen i området skal skiftes ut vil det bli nødvendig å opprettholde vannforsyningen med midlertidige løsninger.

Når entreprenør legger provisorisk vannforsyning for hovedledningen vil vannet for mange av beboerne stenges en dag. Vannstengingen vil varsles på SMS minst en dag i forvegen.

Beboere langs gravetraséen vil i tillegg få lagt ut midlertidig vann fram til sin stoppekran.

Korte vannstopp vil forekomme i denne fasen. I forbindelse med inn- og utkobling av midlertidig vann anbefales det at man tapper vann fra det tappepunkt som er nærmest vanninntaket for å få spylt ut ledningen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.  

Byggeleder, Mathias Åkervik

Mobil

992 87 833

E-post

mathias.akervik@sge.no

Byggeleder Bernt Opheim, OPAK

Mobil

905 47 359

E-post

bernt-olav.opheim@opak.no

Byggherre, Malvik kommune

       

Entreprenør, SG Entreprenør

       

Prosjektleder Tanja Bakken

Telefon

73 97 20 82

E-post

tanja.bakken@malvik.kommune.no

Teknisk vakt, Malvik kommune

Mobil

916 13 813

   
Tips en venn Skriv ut