English A A A A A
201903 Dronefoto sett nordover

Varsel om planoppstart av Vollan steinbrudd og deponi

Pro Invenia AS varsler oppstart av planarbeid for reguleringsplan Vollan steinbrudd og deponi i Malvik kommune. Varslingen gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14. Frist for merknader til planoppstart er 4. november 2019.

Berørte eiendommer: gnr/bnr 24/1, 24/2, 24/3 og 25/1.

Tiltakshaver er Tverås Maskin og Transport AS. 

Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Hensikt med reguleringsplanen

Varslet planområde er ca. 474 dekar og både masseuttaket og deponiet er avsatt i kommuneplanens arealdel. Hovedformålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for steinbrudd og deponering av masser før det skal tilbakeføres til forbedret LNFR. Innenfor deler av deponiområdet skal det legges til rette for sortering og gjenvinning av masser. De massene som etter sortering kan benyttes, kjøres ut i markedet eller gjenbrukes som stedegne masser ved blant annet istandsetting. PlanID 201903.

Aktuelle dokumenter

Kunngjøring planoppstart 24.09.19

Varselbrev reguleringsplanarbeid offentlige instanser.

Kart med inntegnet varselgrense

Dronefoto av området

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til: Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller til e-post: post@proinvenia.no, ev. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Malvik kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 4. november 2019

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen er gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til Malvik kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/Anders Lund for nærmere informasjon om planarbeidet

Tips en venn Skriv ut