Ramnåsbekken_prøvepunkt

Vannforvaltning

Vann er viktig med tanke på drikkevann, fiske, bading og rekreasjon, mangfoldig natur og god folkehelse. Det er en målsetning at alt vann skal ha en god kjemisk og økologisk tilstand. Dette gjelder bekker, elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. I kommunens arbeid med vannforvaltning er det dermed nødvendig med prøvetaking i utvalgte vannforekomsterm for å kunne fastslå miljøtilstanden.

I arbeidet med vannforvaltning og oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen i Norge (vannforskriften), er kommunene organisert i ulike vannområder.

Malvik kommune inngår sammen med Selbu, Tydal, Trondheim, Klæbu og Melhus i Nea-Nidelva vannområde. Sentralt i arbeidet er å karakterisere og klassifisere vannforekomstene i kommunene i forhold til miljøtilstand. De vannforekomstene som er i risiko for ikke å oppnå miljømålene, må undersøkes med tanke på gjennomføring av tiltak.

Mer informasjon om arbeidet finner du her:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446

Relevante rapporter om vannforvaltning i Malvik kommune finner du her:


 

Tips en venn Skriv ut