Aktuelt

Vann og Avløp

31. januar 2011

Produksjon av vann
Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale vannverk
Drift av kommunalt vannverk i Mostadmark.
Omfatter også kjøp av vann fra Trondheim Kommune.

Distribusjon av vann
Distribusjon av kommunal vannforsyning.
Administrasjon og drift/vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner, høydebassenger, ledningskartlegging. Driftsovervåkning. Saksbehandling innenfor tjenesteområdet. Administrasjon gebyrregulativet.

Avløpsrensing
Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale avløpsrenseanlegg.
Drift og vedlikehold av renseanlegg.

Avløpsnett, innsamling av avløp
Administrasjon og drift/vedlikehold av kommunens avløpsnett.
Administrasjon og drift og vedlikehold av ledningsnett og kummer, pumpestasjoner. Saksbehandling innenfor tjenesteområdet. Separering. Ledningskartlegging. Administrasjon gebyrregulativet.

Tømming slam/septik
Innsamling av slam og septik.
Omfatter leverandørtjenester i forbindelse med innsamling av slam og septik samt administrasjon.