Oversiktskart og informasjon

Utbygningsfelt B23a-b

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se Planinnsyn for tilgjengelige dokumenter og fullstendig informasjon vedrørende det aktuelle utbyggingsfeltet  (Planid: 201503) 

Utbyggingsfelt B23 består av B23a-b

Utbyggingsfelt B23 ligger lengst mot nord i utkanten av planområdet  og strekker seg fra vest til øst.

Perspektiver etappe 3 B23 a-b.jpgIllustrasjon over utbygningsfeltene i Etappe 3 sett mot sør-vest. Utbyggingsfelt B23a-b er markert med rødt

Bebyggelsen og type boenheter

Bebyggelsen i dette feltet vil bestå av 14 boenheter som er fordelt på en terrassert bebyggelse og frittlstående eneboliger med  sekundær boenhet/tomannsboliger med småhuskarakter. 8 av disse boenhetene har mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B23a vil bestå av 8 boenheter i en terrassert bebyggelse og selges til utbyggere.

B23b vil bestå av 6 boenheter fordelt på 3  frittlstående eneboliger med  sekundær boenhet/tomannsboliger, T1-3, som selges til selvbyggere.

B23 Etappe 3. Plankart.jpg

Terrengforhold og adkomst for B23

Det legges vekt på god terrengtilpassning i Etappe 3 og ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terreng, terrenget gir føringer for blant annet type bebyggelse og antall. Terrenget tilsier at B23a skal ha terrassert bebyggelse og at boenhetene i B23b vil ha enkel sokkel. Se illustrasjonene under for mer informasjon.

B23a er det bratteste byggefeltet i planområdet og det er derfor valgt terrassert bebyggelse. Det legges opp til to slanke blokker med en leilighet i bredden og alle leilighetene vil derfor ha svært gode utsiktsforhold. Parkering og felles lekeplass legges i nivå med adkomstvegen og de to boenhetene som er på samme nivå som dette vil å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet), de øvrige vil få adkomst via trapper og/eller ramper i terrenget.

B23b er det minste byggefeltet i planområdet og har svært god beliggenhet i utkanten av byggeområdet. Det legges her opp til 3 frittlstående eneboliger med  sekundær boenhet eller 3 tomannsboliger.

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil. Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av atkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B23a består av terrassert bebyggelse med 8 boenheter

Det legges opp til to slanke blokker med en leilighet i bredden der to boenheter vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet), de øvrige vil få adkomst via trapper og/eller ramper i terrenget.

illustrasjon B23a.JPG

Illustrasjon B23a

B23b består av T1-3

T1-3 vil være 3 frittstående eneboliger med  sekundær boenhet/tomannsboliger og de vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

illustrasjon B23b.JPG

Illustrasjon B23b

Parkeringsløsning for B23

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass. Terrassert bebyggelse skal ha etablert felles parkeringsanlegg hvor det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering

Eneboliger/tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet. For rekkehusene er det likevel stilt krav til etablering av totalt tre felles gjesteparkeringerplasser siden det er tettere mellom boenhetene.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

Parkering B21 snitt D.JPG

Illustrasjon parkering/snitt for B23

Utbygging av fellesareal for B23

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

Friområdene for planområdet er o_GF4, o_GF5 og o_GF7, disse er offentlige rekreasjonsområder og sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser. Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/strøkslekeplass der det vil være mulig å få etablert enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur for B23

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Planlagt oppstart -  Informasjon kommer...

Avsluttes - Informasjon kommer...

Renovasjonspunkt

B21,22 og 23 vil ha felles renovasjonsløsning som er offentlig og de er benevnet på illustrasjoner/oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3. Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene/feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

DSC_0277.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt

Tips en venn Skriv ut