Oversiktskart og informasjon

Utbyggingsfelt B13

Alle tomtene i B13 er nå solgt. Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se Planinnsyn for tilgjengelige dokumenter og fullstendig informasjon vedrørende det aktuelle utbyggingsfeltet  (Planid: 201502).

Utbyggingsfelt B13 

Utbyggingsfelt B13 består av B13a-c og ligger i tilknytning til B12 fra etappe 2

B13 Perspektiver tegn_3 26062015.JPGIllustrasjon over utbyggingsfelt B13 sett mot vest. I bakgrunnen er B12 fra etappe 2 og utbygging fra etappe 1

Bebyggelsen og type boenheter

Bebyggelsen i dette feltet skal oppføres med småhuskarakter og vil bestå av totalt 12 boenheter med mulighet for sekundær boenhet. Alle de 12 boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B13a vil bestå av 4 frittstående eneboliger, E1-4, som selges til private. Alle tomtene er nå solgt.

B13b-c vil bestå av 8 eneboliger i kjede og er solgt til utbyggere.

Utdrag fra detaljreguleringsplanen til B12 til venstre og illustrasjonbilde av B13 til høyre.

 

Beskjært Detaljregulering B12.jpgNærbilde B13 boenheter plankart.jpg

Terrengforhold og adkomst for B13

Det legges vekt på god terrengtilpassning i Etappe 3 og ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terreng, terrenget gir føringer for blant annet type bebyggelse og antall. Terrengforholdene tilsier at boligene må ha sokkeletasje med unntak av E2 som ikke trenger dette da det ligger på enn liten høyde, se illustrasjonene under for mer informasjon.

B13 ligger i et terreng som heller i nord- og østligretning, der B13a ligger høyest opp og i den sørligstedelen og B13b-c ligger i nordenden av feltet.

Kjøre- og gangadkomst til B13 er via Svebergvegen og inn Sveabakken, Sveabakken er felles for B12 og B13. 

Alle de planlagte boenhetene vil ha adkomst til hovedplanet fra Sveabakken.

B13a består av hus nr. E1-4

E1 og E3-4 vil ha sokkel (S1),  inngangspartiet vil være plassert i første etasje. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

E2 vil ikke ha sokkel (S0),  inngangspartiet vil være plassert i første etasje. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B13b-c består av kjedede eneboliger

De kjedede eneboligene vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

Illustrasjon B13A KORRIGERT.JPG

Illustrasjon B13

B13 utsnitt VA_plan.JPG

Ledningskart B13

Malvik kommune opparbeider ledningsanlegget for vann og avløp. Ledningsanlegget blir privat fellesanlegg for eiendommene Sveabakken 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 og 23. Det tinglyses nødvendig erklæring som sikrer den enkelte eiers rettigheter og plikter til dette anlegget.

 

Privat parkering og gjesteparkering for B13

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass. 

Kjede/rekke: 2 parkeringsplasser pr. boenhet. + 1 pr. utleiedel på egen grunn

Gjesteparkering er beregnet til 0,25 pr. boenhet og kan løses ved offentlig parkeringsplass i enden av Sveabakken med 11 plasser.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

 

snitt B13.JPG

Illustrasjon parkering/snitt for B13

Utbygging av fellesareal for B13

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass. 

Friområdet o_GF1 ligger i umiddelbarnærhet til B13 og er et offentlig rekreasjonsområde som sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser.

Opparbeidet ballplass finnes i friområdet rett nord for B12 og kan enkelt nås via opparbeidede snarveier gjennom felt B12.

 

Renovasjonspunkt

B13 skal ha felles offentlig renovasjonsløsning med B12. Det er to punkter for renovasjon og de ligger langs Sveabakken, den ene ved innkjøringa til Sveabakken fra Svebergvegen (o_RA3) og et i nedre del av Svebakken (o_RA2).

DSC_0277.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt

Tips en venn Skriv ut