2016-05-01+Hjort_Øver+Vika_Mostadmark+(7)

Ny sykdom påvist hos elg

Informasjon om skrantesjuke - Chronic Wasting Disease (CWD)

Sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesjuke er påvist på to elger i Selbu og tre villrein i Lærdal. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, men er ikke tidligere blitt påvist i Europa før nå.

Merker elg i Malvik for å følge opp skrantesjuke

I vinter skal 50 elger merkes med GPS-sendere i Trøndelag, skriver hjortevilt.no. Hensikten er å få økt kunnskap om forekomst og spredningspotensiale for skrantesjuke i Norge. Etter de to første forekomstene har over 4100 elger i Norge blitt testet for den dødelige sykdommen, men dyrene fra Selbu er de eneste elgene som har blitt påvist sykdommen i sykdommen. Nå skal også elg i Malvik kommune merkes for å følge opp utviklingen av sykdommen.

Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker. Det er dermed ikke knyttet noen helsefare til CWD. CWD har eksistert i mange år i USA. Ut i fra rapporten fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, og den kunnskapen som finnes om CWD, mener Mattilsynet at det er svært liten mulighet for smitte til mennesker fra dyr eller kjøtt.

Det er ikke kjent at CWD smitter til husdyr

Det er ikke kjent at sykdommen smitter fra hjortevilt til husdyr. Likevel ønsker Mattilsynet at situasjonen overvåkes.

Varsling ved funn av dødt hjortevilt eller ved mistanke om syke dyr av hjortevilt

Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og kommunen ønsker mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen CWD. Ta derfor kontakt med kommunen dersom døde dyr av elg, hjort eller rådyr (eldre enn 1 år) blir funnet i Malvik kommune. Ta også kontakt ved mistanke om syke dyr som ut i fra avvikende adferd/avmagring kan antas å være smittet av CWD. Bilder og video av det syke dyret vil kunne gi nyttig informasjon. Falck Redning vil bistå Malvik kommune med oppfølging og innsamling av prøver i tiden framover.

Mer informasjon om sykdommen og symptomer på syke dyr, står på sidene til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Innsamling av prøver fra syke, skadede eller trafikkdrepte hjortevilt

For å få mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen, vil det framover bli tatt prøver av hjortevilt (eldre enn 1 år) som er påkjørt i trafikken. Veterinærinstituttet vil undersøke prøvene som blir levert inn fra Malvik. I forbindelse med jakta til høsten vil det også bli organisert innsamling av materiale fra skutte hjortevilt i første periode av jakta. Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil være involvert i undersøkelsene.

Foring og utsetting av saltsteiner kan øke smittepresset og bidra til å spre sykdommen

Mattilsynet har for tiden en egen forskrift på høring om CWD. Et av tiltakene som nevnes er at det er uheldig med foring og utsetting av saltsteiner, siden dette fører til at flere dyr samler seg og smittepresset øker.

Dødt hjortevilt må ikke legges ut til åte

Hjortevilt må ikke legges ut til åte i forbindelse med jakt, uten at smittestatus for hjorteviltet er avklart. Det krever analyse av hjerneprøve fra dyret utført av Veterinærinstituttet.

Midlertidige tiltak fra Landbruks- og matdepartementet

Les Landbruks- og matdepartementets regler for å begrense spredningen av CWD 

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic wasting disease (CWD) - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913

Mer info:

NINA - http://www.nina.no/cwd/

Veterinærinstituttet - http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Mattilsynet - http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/chronic_wasting_disease/

Miljødirektoratet - http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Mai-2016/CWD-funnet-pa-elg-i-Norge/

Spørsmål og svar om CWD - http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Sporsmal-og-svar/Sporsmal-og-svar-om-chronic-wasting-disease-CWD-og-jakt/

Miljøkommune.no - http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Akutte-situasjoner/Veiledning-til-kommunene-om-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD/

Faktaark:

Informasjon til jegere - Miljødirektoratet - http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M595/M595.pdf

Informasjon til jegere - Mattilsynet - http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/chronic_wasting_disease/informasjon_til_jegere_om_cwd.23402/binary/Informasjon%20til%20jegere%20om%20CWD

Tips en venn Skriv ut