Skjema A-Å


A
Arbeidsvarsling for arbeid i veg - loggbok.pdf
Arbeidsvarsling for arbeid i veg - varslingsplan.xls
Arbeidsvarsling for arbeid i veg - vedtaksblankett.xls

B
Barnehage - 20 timers gratis kjernetid
Barnehage - erklæring om helsetilstand
Barnehage - inntektsgradert foreldrebetaling
Barnehage - ny plass og overføring
Barnehage - Ny plass og overføring (KF-374)
Barnehage - Permisjon, endring og oppsigelse (KF-474)
Bekymringsmelding til barneverntjenesten.doc (DOC) (PDF)
Boligtilpasning (Husbanken)
Bostøtte (Husbanken)
Byggesaksblanketter
Byggsøk

D
Drosjekort-reiserett for bevegelseshemmede.pdf

E
eDialog
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (SLF-360)
Eiendomsskatt - søknadsskjema om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt.pdf

F
Forsikring skademelding barn.pdf
Forsikring tannlegeerklæring barn.pdf
Frivillighetspris - forslag til kandidater (KF-498A)

G
Gravemeldingsskjema med veiledning.doc (DOC) (PDF)

H
Helse- og omsorgstjenester.pdf
Høringsuttalelse - Malvik kommune

I
Idrettshall - booking av strøtimer
Individuell plan - melding om behov.doc (DOC) (PDF)
Innmelding skole (KF-455)

K
Kart - 2D (Web)
Kommunal bolig
Konsesjon på erverv av fast eiendom mv.pdf
Kulturmidler - lokale lag/organisasjoner
Kulturmidler - lokale lag/organisasjoner (KF-803-1663)
Kulturpris - forslag til kandidater (KF-498B)
Kulturskole - innmelding

L
Landbruk - Avløsning ved ferie og fritid
Landbruk - Avløsning ved sykdom og fødsel mv
Landbruk - Jordleieavtale - forslag.pdf
Landbruk - Søknad om bygging av landbruksvei (SLF 902)
Landbruk - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking (SLF-0160)
Landbruk - Søknad om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, BU-midler
Landbruk - Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket (SLF-051)
Landbruk - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL (SLF 430)
Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Ledsagerbevis

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Naboliste - bestillingsskjema
Nabovarsel
Nabovarsel - kvittering for nabovarsel

O
Omsetningsoppgave for alkohol - Malvik kommune

P
Parkeringstillatelser for bevegelseshemmede.pdf
Planinnsyn - arealplaner (Web)
PMTO - Foreldreveiledning henvisningsskjema.doc (DOC) (PDF)
PPT henvisningsskjema.doc (DOC) (PDF)

R
Rekvisisjon fradeling og oppmålingsforretning.pdf

S
Salgsbevilling for alkohol - Malvik kommune
Sammenslåing - krav om
Seksjonering - begjæring om eierseksjoner eller reseksjonering 703034e.pdf
Seksjonering - oppløsning av sameie - hjemmelserklæring.pdf
Serverings- og skjenkebevilling - Malvik kommune
SFO - Innmelding og endring
SFO - Ny plass og endring (KF-403)
SFO - oppsigelse
Skatteattest - melding om
Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Skjøte
Skog - Skogfondssystemet
Skog - Søknad om tilskudd til tynning (SLF 917)
Skog - Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (SLF 909)
Skole - Innmelding
Skole - pedagogisk rapport.doc (DOC) (PDF)
Skolefritidsordning (SFO) - oppsigelse (KF-357)
Skoleskyss - søknadsskjema.pdf
Startlån
Startlån (KF-205)
Støttekontakt - Registreringsskjema.docx (DOC) (PDF)
Søknad om hjelpeverge.doc (DOC) (PDF)
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (SLF-359)
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Malvik kommune
Søknad på stilling (KF-405D)

T
Timeliste - Støttekontakt, omsørgslønn, støtteperson, besøkshjem, tilsyn, tilsynsfører.doc (DOC) (PDF)
Trefelling kommunalt grøntområde - egenerklæringsskjema.docx (DOC) (PDF)
Trefelling kommunalt grøntområde - søknadsskjema.docx (DOC) (PDF)

V
Vannmålere - registreringsskjema.pdf

Ø
Økonomisk moderasjon søknad barnehage og sfo.xls
Tips en venn Skriv ut