Bilde av en typisk husvannmåler

Registrering av vannmåler

Det har blitt avdekket mulig feil med kuleventil med integrert sil. Svakheten i produktets konstruksjon og/eller produksjon kan medføre at mutteren med innvendig gjenge kan sprekke. Vannmålere med tilhørende kuleventil er utlevert mellom 05.05.17 –22.09.17. Alle berørte blir varslet.

Her kan du lese mer informasjon fra leverandøren.

Retningslinjer for bruk av vannmåler i Malvik kommune

Vannmåler skal installeres i alle nye boliger (etter 01.01.2010). Måler utleveres av Malvik kommune - FDV-Kommunalteknikk etter avtale. For eldre boliger, uten vesentlige ombygninger, vil dette fortsatt være valgfritt.

Vannmåler skal installeres av godkjent personell (f.eks rørleggere med lokal eller sentral godkjenning – i henhold til ansvarsrett hjemlet i plan- og bygningsloven). Eier av eiendommen eller rørleggeren signerer for måleren på utleveringstidspunktet. For større installasjoner, bygg med mange enheter og installasjoner med spesielle krav/ønskemål bør kommunen kontaktes i forkant for avtale, da vi har begrenset lager.

Registreringsskjema skal være riktig utfylt før vannmåler leveres ut til kunde (rørlegger). Riktig utfylt og signert registreringsskjema er grunnlag for avregning og fakturering av målt vannforbruk.

Registreringsskjema vil normalt opprettes og forhånds utfylles av FDV Kommunalteknikk før henting.

Det er i tillegg krav om at installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. For en privat husholdning vil dette medføre som et minimum installasjon av en kontrollerbar tilbakeslagsventil type EA ved innvendig hoved stoppekran (samt sikring av tappepunkt og annet i henhold til væske kategorier). Det er også et krav om at bygningseier sikrer sin innvendige installasjon mot høyt trykk ved å installere en reduksjonsventil i tilknytning til hoved inntaket.

FDV Kommunalteknikk vil også  anbefale at kyndig person går over installasjonen for å se om det er installert ekspansjonskar. Ved at man monterer en tilbakeslagsventil (gjelder også for en reduksjonsventil under gitte betingelser) vil det vannet som en varmtvannsbereder varmer opp ikke kunne ekspandere ut på kommunalt nett (En bereder på 200 liter som varmes opp ifra 4 grader til 70 grader vil ha 4,54 liter i ekspansjon.). Trykket kan komme opp i 9 kg/cm2 før sikkerhetsventilen på berederen løser ut.

En reduksjonsventil basert på fjærtrykk og membran vil ikke fungere som en tilbakestrømsikring. Dette er fordi at en slik ventil vil åpne når kraften fra membranen (les opptredende trykk i boligen) blir mindre enn det forhåndsstilte fjærtrykket (les trykk innstilt på reduksjonsventilen). Så lenge opptredende trykk i boligen er høyere enn fjærtrykket, vil en slik ventil være stengt. En reduksjonsventil vil fungere uavhengig av inngående trykk til boligen, men vil lekke vann ut på kommunalt nett når f.eks. kommunalt nett er trykkløst, og innvendig trykk i boligen er under fjærtrykket som er innstilt på reduksjonsventilen.

Her vises eksempel på hvordan en kontrollerbar tilbakeslagsventil (til venstre),  en variant av tilbakeslagsventilen som monteres sammen med reduksjonsventilen (i midten) og en reduksjonsventil (til høyre) ser ut:

Eksempel på hvordan en kontrollerbar tilbakeslagsventil (til venstre),  en variant av tilbakeslagsventilen som monteres sammen med reduksjonsventilen (i midten) og en reduksjonsventil (til høyre) ser ut:

Du kan laste ned registreringsskjema for vannmåler her:
Vannmålere - registreringsskjema.pdf 

Det er ikke anledning å få utlevert vannmåler dersom vesentlige opplysninger mangler.

Eksempel på korrekt utfylt skjema til en privat husholdning finner du her:
Eksempel - utfylt vannmålermelding

Gebyrsatser for vann og avløp

Vannmåleren skal avleses av kunden en gang i året (Malvik Kommune gir beskjed i forkant av årsoppgjøret).

Eksempel på avlesning vannmålere:

Type: Elster V200 til venstre og Sensus Sentinel 620 til høyre.

Elster V200 (KVM-T) - Volumetrisk måler - Ringstempel - DN20.jpg       Sensus Sentinel 620 - Volumetrisk måler - Ringstempel - DN20.jpg

Type: Apator - Ultrimis W

Vannmåler Apator - Ultrimis W

 

For kunder som unnlater å lese av sin måler vil det bli foretatt et estimat av forbruket. Kunder som blir estimert vil ilegges et straffegebyr for manglende vannmåleravlesning i henhold til gebyrregulativet.

Hvis kunden har gjentakende manglende innrapportering av målestand, vil dette utløse en kontroll av vannmålerinstallasjonen som vil medføre et kontrollgebyr i henhold til gebyrregulativet.

For kunder som har et unormalt høyt eller lavt forbruk kan det blir foretatt en kontroll av vannmålerinstallasjonen. Hvis kontrollen avdekker feil med selve installasjonen, eller at vannmåleavlesningen er underrapportert, vil kunden ilegges et kontrollgebyr.

Tips en venn Skriv ut