Innsyn i postliste

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all arkivverdig korrespondanse til og fra kommunen registreres. Malvik kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, brev, e-post og lignende i samsvar med lover og regler. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Innsynsløsningen gir deg tilgang til:

  • Postliste med mulighet for bestilling av dokumenter.
  • Sakspapirer og protokoller før og etter politiske møter.
  • Oversikt over utvalg med møtekalender og medlemmer for hvert utvalg.
  • Oversikt over politikere med funksjoner, verv og kontaktinformasjon.

Når du bestiller innsyn vil du få innsyn i både hoveddokument og vedlegg.

Innsynsløsningen - dokumenter etter 19.05.14

For innsyn i andre dokumenter ta kontakt med innsyn@malvik.kommune.no

 

Dette bør du tenke på før du sender brev eller e-post til oss

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet grunnet andre forhold. All post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. E-post er ingen trygg forsendelse, så send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post.

NB! Postlistene våre kan inneholde gamle registreringer, fortrinnsvis av utgående brev. Dette har med ferdigstilling og journalføring av dokumentene, som styres av den enkelte saksbehandler og sak-/arkivsystemet.

I følge offentlighetsloven har allmennheten rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter i forvaltningen. Innsynsretten gjelder også journaler, registre, møteinnkallinger og saksprotokoller. Alle dokumenter regnes som offentlige så fremt det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om dokumentet er unntatt fra offentligheten skal det likevel gjøres en vurdering om hele, eller deler av dokumentet, skal gjøres kjent (meroffentlighet).

Begjæring om innsyn skal avgjøres senest inen 5 dager, men uten ugrunnet opphold. Dersom forvaltningsorganet avslår innsyn skal organet vise til hjemmelen som er grunnlag for avslaget samt klageadgangen. Avslaget kan påklages til fylkesmannen.

Viser til offentleglova §32 2.avsnitt: Dersom den som har krevd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.


Nyttig informasjon vedrørende innsyn og rettigheter

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova

 

Tips en venn Skriv ut