Slik styres Malvik

Kommunestyret er en kommunes høyeste styringsorgan. Kommunestyret har myndighet til å avgjøre hvilke oppgaver kommunen skal ivareta. Kommunen har også ansvaret for en rekke oppgaver som er pålagt av staten, dette gjelder innenfor velferdsområder som skole, eldreomsorg, helsetjenester og sosiale stønader.

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen. Formannskapet er et folkevalgt organ for styring i kommunen. I formannskapet behandles blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Les mer om formannskapsmodellen i kommuneloven

Kommunestyret bestemmer hvilken utvalgsstruktur vi skal ha i Malvik kommune. De siste årene har Malvik kommune hatt politiske utvalg innenfor de ulike fagområdene. Utvalgene kan fatte vedtak ved mindre saker, hvilken myndighet de ulike utvalgene har er nedfelt i delegasjonsreglementet. Utvalgene kan ses på som kommunestyrets forlengede arm på ulike fagområder.

Sammensetning i kommunestyret
Kontaktinformasjon kommunestyret

Tips en venn Skriv ut