3. Plansaker

Gebyrregulativet ble vedtatt 18.12.2017. Satsene gjelder fra 1.1.2018.

For alle plansaker som fremmes som private planer, herunder forslag til mindre reguleringsendringer og planinitiativ, skal det betales gebyr.

Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret. Vanligvis er det tiltakshaver. Eventuelt fritak fra eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold må avklares i oppstartsmøtet.

Gebyr for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved første gangs behandling og skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyr være betalt før endelig vedtak. Hvis ikke annet er avtalt, beregnes gebyret fra det året oppstart er kunngjort.

3.1 Private planer

Det framgår av kommentarene til § 12-4 i plan- og bygningsloven at et reguleringsforslag ikke anses å være et privat forslag når forslagsstiller har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket skal finansieres med bevilgninger fra stat eller kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti.

3.2 Fritak for gebyr

Følgende formål er fritatt for gebyr: Spesialområde bevaring, grav- og urnelunder, friluftsområder, friområder som skal være til offentlig formål (unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges), naturvernområder og fareområder, vern av kulturmiljø eller kulturminner eller andre formål som skal ivareta offentlige interesser eller funksjoner.

3.3 Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlag for gebyr er summen av planområdets areal og bebyggelsens areal. Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett plan legges til grunn for beregningen.

Dersom kommunen på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyret

3.4 Kvalitetskrav

For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være entydige (være i samsvar med hverandre) og av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

3.5 Merarbeid

Når det kreves merarbeid på grunn av ufullstendig dokumentasjon eller gjentatte bearbeidelser og endringer, belastes timepris. Tiltakshaver skal varsles når timepris beregnes. Timepris er 1 040 kroner pluss mva. Minstepris er 3 630 kroner pluss mva.

3.6 Detaljregulering

Gebyret er todelt og består av et grunngebyr og et arealgebyr.

Detaljreguleringer som er helt i tråd med gjeldende reguleringsplan belastes 75% av gjeldende satser.

 

Grunngebyr for planområdets areal:

  • For areal under 2 000 m² betales 40 000 kroner.

  • For arealer fra 2 000 m² - 5 000 m2 økes gebyret for hvert påbegynte daa* med 12 240 kroner.

  • For arealer fra 5 000 m² - 20 000 m2, økes gebyret for hvert påbegynt daa med 3 340 kroner.

  • For arealer over 20 000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 2 340 kroner.

 

Tilleggsgebyr for bebyggelse:

Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal det betales tilleggsgebyr. Dette beregnes ut ifra maksimal utnyttelse og høyde.

For hver påbegynte 100 m² bruksareal (BRA) betales 1 010 kroner.

Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 90 000 kroner.

3.7 Planprogram

For behandling av planprogram, skal det betales for planprogrammet som tilsvarer 30 % av samlet arealgebyr for reguleringsplanen, jf. punkt 3.6.

3.8 Planinitiativ

For behandling av planinitiativ i henhold til delegasjonsreglement og prinsippvedtak skal det betales 6 680 kroner for plan behandlet administrativt og 11 130 kroner for plan behandlet politisk.

3.9 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning

For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av samlet gebyr for reguleringsplanen, jf. punkt 3.6.

3.10 Endring av eksisterende plan innenfor regulert område

  • For mindre endring i reguleringsplaner (pbl. § 12-14), skal det betales 50% gebyr oppgitt i 3.6.
  • For reguleringsendringer betales vanlig sats i henhold til punkt 3.6.

3.11 Avvisning av planforslaget

Dersom utvalg for areal og samfunnsplanlegging eller kommunestyret avviser planforslaget, vil tiltakshaver få redusert gebyret.

Avvisningen ved:

  • 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, reduksjon 50%

  • 2. gangs behandling, reduksjon 25%

Kreves saken lagt fram for kommunestyret og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales.

Dersom planen blir endret og lagt fram til ny behandling, vil nytt gebyr beregnes og komme i tillegg til avvisningsgebyret.

3.12 Saker som trekkes

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 1.gangs behandling betales 75% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 2.gangs behandling betales 100% av gebyrene.

3.13 Annonseutgifter

For alle planer belastes tiltakshaver alle annonseutgifter.

 

 

 


(*) 1 daa = 1 dekar eller 1 000 m2

Tips en venn Skriv ut