Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. Alle arealplaner kan sees i kommunens karttjeneste Planinnsyn eller GISLINE WebInnsyn.

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Aktuelt

Forside på forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030

Ønsker du å gi innspill til kommuneplanens samfunnsdel?

Offentlig ettersyn

20. juni 2017

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 31.08.2017. Alle kan komme med innspill.