Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

Bilde off ettersyn 201505

Har du innspill til områdeplanen for Vikhammer sentrum?

09. august 2018

Planforslaget for Vikhammer sentrum er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Framside planbeskrivelse

Nå kan du uttale deg om kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

04. juli 2018

Planforslaget til kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser er 16.september 2018.

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

23. mai 2018

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) 30. mai og er nå sendt ut på høring. Du finner forslag til plan og andre saksdokumenter her.

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

20. april 2018

Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her.