Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. Alle arealplaner kan sees i kommunens karttjeneste Planinnsyn eller GISLINE WebInnsyn.

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Aktuelt

E6 utvidelse planområde

Reguleringsendring for utvidelse av E6 i Malvik kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

19. september 2017

Nye Veier AS varsler oppstart av arbeidet med reguleringsendringer for ny E6 i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

201602_Planoppstart

Reguleringsplan for Lassvebergvegen 8 og 10

Varsel om oppstart av planarbeid

12. september 2017

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt regulering av Lassvebergvegen 8 og 10 (gnr./bnr. 1/9,1/25,1/29), vegareal 1/1 og 2/481 samt tilgrensende boligeiendommer i Malvik.  Se planavgrensning og liste over berørte eiendommer på Asplan Viak sin nettside. PlanID 201602.