English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

201702 ingress

Detaljreguleringsplan for Del av Sveberg sør er vedtatt

Detaljreguleringsplan for Del av Sveberg sør ble vedtatt i kommunestyremøtet 2. september 2019. Planområdet ligger på Sveberg sør, øst for Abrahallen. Området er regulert til næringsareal, som en utvidelse av eksisterende næringsområde. På grunn av en feil i de kunngjorte dokumentene, kunngjøres planen på nytt.

201803 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik?

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019