Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. Alle arealplaner kan sees i kommunens karttjeneste Planinnsyn eller GISLINE WebInnsyn.

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Aktuelt

Kartutsnitt over Vikhammer

Er du opptatt av hvordan Vikhammer skal utvikle seg i framtiden?

Idédugnaden holdes på Malvik videregående skole 2. mai kl. 18.00–21.00

18. april 2017

Det skal utarbeides en sentrumsplan for Vikhammer, og Malvik kommune inviterer derfor til en idédugnad for å drøfte muligheter og utfordringer på Vikhammer. Innledning ved ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak og idédugnad med grupperabeid.

Folkemøte

Nå planlegges framtidens Malvik - er du med på idédugnaden?

Kommuneplanen i Malvik skal revideres, og frist for innspill er 30.04.2017

17. mars 2017

Er du opptatt av hvordan Malvik skal utvikle seg i framtiden? Vil du være med å påvirke hvilken retning vi går i? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen som deltaker på våre folkemøter, og kom gjerne med skriftlige innspill til kommuneplanen.

Høring Norges Vassdrags- og energidirektorat

Forespørsel om høring fra Norges Vassdrags- og energidirektorat

Søker tillatelse til å bygge minikraftverk

15. mars 2017

Aktieselskapet Meraker Brug søker om tillatelse til å bygge Verksfossen minikraftverk, og om tillatelse til nedlegging av reguleringsanlegget dam Foldsjøen i Malvik kommune.

Illustrasjonsfoto av hender

Varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan i Malvik kommune

31. januar 2017

Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 15.03.2017. Du har også mulighet til å gi innspill til kommuneplanen som har frist 30.04.2017.

Kartutsnitt over Vikhammer

Er du opptatt av hvordan Vikhammer skal utvikle seg i framtiden?

Idédugnaden holdes på Malvik videregående skole 2. mai kl. 18–21

24. april 2017

Det skal utarbeides en sentrumsplan for Vikhammer, og Malvik kommune inviterer derfor til en idédugnad for å drøfte muligheter og utfordringer på Vikhammer. Innledning ved ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak og idédugnad med grupperabeid.