Bilde av to barn som sitter med ryggen til, og holder hender

Opptak til barnehage

Søknad om ny barnehageplass, endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage skal leveres elektronisk.

Søknadsfristen er 1. mars

Elektronisk søknad innsendt etter fristen gjelder suppleringsopptak.

Utfylling av søknad

Behandling av søknadene er avhengig av nøyaktige opplysninger på søknadsskjema, ett søknadsskjema per barn det søkes for. Elektronisk søknadsskjema: Barnehage – ny plass og overføring.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen. Samordnet opptak blir foretatt hver vår. Plass i de kommunale barnehagene kan bare gis til barn bosatt i Malvik, eller til de som flytter til Malvik innen 1. august opptaksåret. Ny adresse i Malvik må opplyses i søknaden. 

Alle kommunale barnehager har felles vedtekter. Private barnehager har egne vedtekter og ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.

Alle søkere får bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt.

Felles opptakskriterier

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten
 • Barn som har foreldre med varig sykdom, varig funksjonshemming eller andre forhold

For disse punktene skal det foreligge dokumentasjon fra PP-tjenesten, barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

 • Barn av innvandrere som skal delta i introduksjonsprogram jfr. Introduksjonsloven § 3 skal tilbys plass snarest og innen 3 måneder
 • Barn av flyktninger / minoritetsspråklige barn
 • Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning
 • Barn av forsørgere der begge er under utdanning
 • Barn av foreldre der begge er i arbeid

Dersom det ikke foreligger søkere med prioritet, har barn som skal begynne på skolen neste år fortrinnsrett til plass.

Gruppesammensetningen ved opptak av barn i barnehage skal også hensynstas, slik at gruppen gis rimelige pedagogiske muligheter.

Private barnehager kan ha egne kriterier i tillegg til disse.

Endring av plass

Søknad om endring av plass sendes på elektronisk søknadsskjema: Barnehage – ny plass og overføring. Søknad sendes innen den 1. i hver måned, og minst 1 måned hør ønsket endring. Endring av plass kan bare innvilges hvis det er ledig kapasitet eller andre barn ønsker økning av plass.

Overflytting

Søknad om overføring til annen barnehage sendes på elektronisk søknadsskjema: Barnehage – ny plass og overføring.

Søknad om overføring kan kun skje etter oppstart i barnehage. Vedtektene har ikke bestemmelser som tilsier at overføring til annen barnehage skal prioriteres fremfor opptakskriteriene nedfelt i vedtektene. Overføringssøknader blir vurdert utenfor hovedopptaket og gir ingen rett til klager.

Tildeling av plass

 • Malvik kommune tildeler plasser i alle barnehagene.
 • Som hovedregel blir opptak først foretatt blant de som har barnehagen som første ønske. Deretter de som har barnehagen som andre ønske og deretter tredje ønske.
 • Malvik kommune tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig fordi etterspørselen i noen deler av kommunen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i annen barnehage enn de tre som er prioritert.
 • I siste halvdel av april får alle søkere brev med svar på søknaden(e).
 • De som får tilbud må sende inn svarslippen innen fristen.
 • Hvis fristen for svar overskrides, vil plassen bli gitt til et annet barn. Da må det sendes inn ny søknad som vil bli en del av suppleringsopptaket.
 • Hvis du takker nei til den tildelte plassen, vil plassen bli gitt til et annet barn. Du kan velge å stå på venteliste, og du vil da bli overført til suppleringsopptaket.
 • Hvis du ønsker å endre prioriteringsrekkefølge på barnehagene, må du søke på nytt.

Klage

Vedtak kan påklages til klagenemnda hvis det har forekommet feil ved saksbehandlingen. Ved eventuelle nye opplysninger har søkeren krav på ny behandling.

Suppleringsopptak

Her er det ingen søknadsfrist. Det kan søkes hele året.

Plass kan kun tildeles hvis det er ledig kapasitet i barnehagene. Ved suppleringsopptak gjelder samme opptakskriterier som ved hovedopptaket. Barnehagene tilbyr plass til barn i samme aldersgruppe som de barna som har sluttet og derved frigjort plass.

 • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket
 • Gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket
 • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret
 • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de tre som er prioritert i søknaden

Sletting av søknader

Søknaden gjelder kun for det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2017, så gjelder søknaden kun for året 2017.
Søknaden slettes ved årsskiftet.

Tips en venn Skriv ut