English A A A A A

7. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven

Gebyrregulativet ble vedtatt 10.12.2018. Satsene gjelder fra 1.1.2019.

Gebyr for arbeid etter matrikkellovens § 32, jf. matrikkelforskriften § 16 fastsettes som følger:

7.1 Oppretting, matrikulering og oppmåling av eiendom

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom med bygning, boliger og adresser. Matrikulering er å føre en ny matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom eller jordsameie) inn i matrikkelen.

 

7.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 • Areal fra 0 – 500 m13 420 kroner.
 • Areal fra 501 – 2 000 m2 17 480 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning pr. 5.daa[1] 1 750 kroner.

7.1.2 Oppretting av anleggseiendom

 • Volum fra 0 – 2 000 m³ 17 480 kroner.
 • Volum fra 2 001 m³ – økning pr. påbegynt 1 000 m³ 4 060 kroner.

7.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 • Areal fra 0 – 500 m13 420 kroner.
 • Areal fra 501 – 2 000 m2 17 480 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning pr. 5.daa 1 750 kroner.

7.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon

 • Areal fra 0 – 50 m5 290 kroner.
 • Areal fra 51 – 250 m2 9 350 kroner.
 • Areal fra 251 – 2 000 m2 13 420 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning pr. 5.daa 1 350 kroner.

7.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, 1 070 kroner per time.

7.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 7.1.1 og 7.1.2.

7.1.7 Oppretting av punktfeste

For oppretting av punktfeste betales et gebyr på 8 960 kroner.

7.2 Grensejustering

 

7.2.1 Grunneiendom

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • Areal fra 0 – 250 m² 5 580 kroner
 • Areal fra 251 – 500 m² 8 380 kroner

7.2.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m³.

 • Areal fra 0 – 250 m² 5 580 kroner
 • Areal fra 251 – 500 m² 8 380 kroner

7.3 Arealoverføring

 

7.3.1 Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Tinglysingsgebyret og dokumentavgiften vil bli fakturert i tillegg til det vanlige gebyret for arealoverføring.

NB! Dette gjelder ikke arealoverføring til offentlig veg- og jernbaneformål.

 • Areal fra 0 – 500 m² 12 960 kroner
 • Areal fra 501 – 2 000 m² 16 900 kroner
 • Areal større enn 2 000 m² - økning per 5 daa. 1 690 kroner

7.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.Arealoverføring er når en grense mellom eiendommer kan justeres, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom.

 • Volum fra 0 – 250 m³  5 580 kroner.
 • Volum fra 251 – 500 m³  8 380 kroner.
 • Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 4 060 kroner.

7.4 Påvisning av eiendomsgrenser der eiendommen har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev

 • For inntil 2 punkter - 2 690 kroner
 • Deretter per punkt -   900 kroner

7.5 Klarlegging av eiendomsgrenser der eiendommen ikke har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev

 • For inntil 2 punkter - 4 450 kroner
 • Deretter per punkt - 1 480 kroner
 • Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid (timepris) - 1 070 kroner

7.6 Privat grenseavtale

 • Alternativ 1 - For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde - 4 450 kroner
 • Alternativ 2 - For hvert punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde - 1 480 kroner
 • Alternativ 3 - Gebyr fastsettes etter medgått tid (timepris) - 1 070 kroner

Billigste alternativ for rekvirent velges.

7.7 Påvisning av bygg

Påvisning av vanlig enebolig og garasje:

 • Bolighus og garasje i en påvisning - 4 860 kroner
 • Påvisning av garasje - 2 430 kroner

 

Påvisning av annen bolig og bygning:

 • Rekkehus (per enhet) - 3 310 kroner
 • Flerboligbygg (per enhet) - 1 950 kroner
 • Industribygg etc. - 14 350 kroner

Ved andre gangs påvisning betales et gebyr på 2 430 kroner.

7.8 Andre oppmålingstekniske arbeider

For måling av terrengprofil betales et gebyr etter medgått tid. Se punkt 1.4 for timesatser.

7.9 Endringer i grunnlag

Gjør rekvirenten under sakens gang endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

7.10 Utsending av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 A4-sider:  240 kroner
 • Matrikkelbrev over 10 A4-sider:  420 kroner
Tips en venn Skriv ut