7. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven

Gebyrregulativet ble vedtatt 18.12.2017. Satsene gjelder fra 1.1.2018.

Gebyr for arbeid etter matrikkellovens § 32, jf. matrikkelforskriften § 16 fastsettes som følger:

7.1 Oppretting, matrikulering og oppmåling av eiendom

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom med bygning, boliger og adresser. Matrikulering er å føre en ny matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom eller jordsameie) inn i matrikkelen.

 

7.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 • Areal fra 0 – 500 m13 050 kroner.
 • Areal fra 501 – 2 000 m2 17 000 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning pr. 5.daa[1] 1 700 kroner.

7.1.2 Oppretting av anleggseiendom

 • Volum fra 0 – 2 000 m³ 17 000 kroner.
 • Volum fra 2 001 m³ – økning pr. påbegynt 1 000 m³. 3 950 kroner.

7.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 • Areal fra 0 – 500 m13 050 kroner.
 • Areal fra 501 – 2 000 m2 17 000 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning pr. 5.daa 1 700 kroner.

7.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, pr. eierseksjon

 • Areal fra 0 – 50 m5 150 kroner.
 • Areal fra 51 – 250 m2 9 100 kroner.
 • Areal fra 251 – 2 000 m2 13 050 kroner.
 • Arealer større enn 2 000 - økning pr. 5.daa 1 310 kroner.

7.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, 1 040 kroner pr. time.

7.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 7.1.1 og 7.1.2.

7.1.7 Oppretting av punktfeste

For oppretting av punktfeste betales et gebyr på 8 720 kroner.

7.2 Grensejustering

 

7.2.1 Grunneiendom

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • Areal fra 0 – 250 m² 5 430 kroner
 • Areal fra 251 – 500 m² 8 150 kroner

7.2.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m³.

 • Areal fra 0 – 250 m² 5 430 kroner
 • Areal fra 251 – 500 m² 8 150 kroner

7.3 Arealoverføring

 

7.3.1 Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Tinglysingsgebyret og dokumentavgiften vil bli fakturert i tillegg til det vanlige gebyret for arealoverføring.

NB! Dette gjelder ikke arealoverføring til offentlig veg- og jernbaneformål.

 • Areal fra 0 – 500 m² 12 610kroner
 • Areal fra 501 – 2 000 m² 16 440kroner
 • Areal større enn 2 000 m² - økning pr. 5 daa. 1 640 kroner

7.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.Arealoverføring er når en grense mellom eiendommer kan justeres, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom.

 • Volum fra 0 – 250 m³  5 430 kroner.
 • Volum fra 251 – 500 m³  8 150 kroner.
 • Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 3 950 kroner.

7.4 Påvisning av eiendomsgrenser der eiendommen har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev

 • For inntil 2 punkter - 2 620 kroner
 • Deretter per punkt -   880 kroner

7.5 Klarlegging av eiendomsgrenser der eiendommen ikke har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev

 • For inntil 2 punkter - 4 330 kroner
 • Deretter per punkt - 1 440 kroner
 • Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid (timepris) - 1 040 kroner

7.6 Privat grenseavtale

 • Alternativ 1 - For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde - 4 330 kroner
 • Alternativ 2 - For hvert punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde - 1 440 kroner
 • Alternativ 3 - Gebyr fastsettes etter medgått tid (timepris) - 1 040 kroner

Billigste alternativ for rekvirent velges.

7.7 Påvisning av bygg

Påvisning av vanlig enebolig og garasje:

 • Bolighus og garasje i en påvisning - 4 730 kroner
 • Påvisning av garasje - 2 360 kroner

 

Påvisning av annen bolig og bygning:

 • Rekkehus (per enhet) - 3 220 kroner
 • Flerboligbygg (per enhet) - 1 900 kroner
 • Industribygg etc. - 13 960 kroner

Ved andre gangs påvisning betales et gebyr på 2 360 kroner.

7.8 Måling av terrengprofiler

For måling av terrengprofil betales et gebyr etter anvendt tid (timepris).

7.9 Endringer i grunnlag

Gjør rekvirenten under sakens gang endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

7.10 Utsending av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 A4-sider:  230 kroner
 • Matrikkelbrev over 10 A4-sider:  410 kroner
Tips en venn Skriv ut