English A A A A A
E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen til første gangs politisk behandling

Nye veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803. Planen ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)  19. september 2019

Hensikten med planen

Planen er en endring av reguleringsplan 201307 E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Væretunnelen - Helltunnelen (vedtatt 20. juni 2016). Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utbygging av E6 med en linjeføring som er dimensjonert for fart opp til fartsgrense 110 km/t på strekningen Væretunnelen - Helltunnelen. I gjeldende reguleringsplan er linjeføringen dimensjonert etter fartsgrense 90 km/t. Økning av fartsgrenser krever justering av kurvatur og tverrsnittet for å ivareta trafikksikkerhet ved høyere fart. Dette påvirker sidearealer, terrengtilpasninger og behov for stabiliserende tiltak. Rigg- og anleggsområder tilpasses de øvrige endringer. (Utdrag fra planbeskrivelsen).

Se her for vedtak etter førstegangsbehandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 19. september 2019.

Se her for møteinnkalling og saksdokumenter til første gangs politisk behandling.

Se her for kartløsning med forslag til nye E6.

Tips en venn Skriv ut