Illustrasjonsbilde - fugl i treet

Naturens mangfold omfatter variasjonen av både naturtyper, arter, arveanlegg og samspillet mellom disse. Den største trussel mot naturmangfold i dag, er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av arters leveområder.

Malvik vektlegger spesielt viktige funksjonsområder for ulike arter, og lokaliteter med forekomster av trua og sjeldne arter. Eksempler på viktige funksjonsområder er en arts beiteområde, yngle- og hekkeområde, rasteplasser på vår og høsttrekk, spillplasser og trekkveier for vilt. Viktige funksjonsområder skal ilegges spesielt stor vekt i arealsaker som kommer i berøring med slike.

Bærekraftig forvaltning

For at Malvik skal kunne forvalte sitt naturmangfold på en bærekraftig måte, er det en forutsetning at kommunen har oversikt over viktige lokaliteter. Malvik kommune har derfor gjennomført kartlegging av blant annet biologisk mangfold, viltkartlegging og er i gang med naturtypekartlegging. Det er også foretatt kartlegging av viktig kulturmark i Mostadmark.

Aktuelt

Områder med kalkskog og rikmyr i Gammelåsdalen

Kalkskog og rikmyr i området Gammelåsdalen

20. juli 2017

I 2015 ble kalkskog kartlagt i Sør-Trøndelag. Et av områdene som ble undersøkt var Gammelåsdalen i Hommelvik. Det ble registrert flere lokaliteter med kalkskog og rikmyr med verdifulle naturtyper og rødlistearter. Kjerneområdet ble vurdert og verdsatt til å ha regional til nasjonal verdi.

Røy

Kan du hjelpe oss å finne hønsefuglreir (skogsfulg og rype)?

20. mai 2014

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og ikke minst i godt samarbeid med en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera