Illustrasjonsfoto, vann og myrområde

Naturens mangfold omfatter variasjonen av både naturtyper, arter, arveanlegg og samspillet mellom disse. Den største trusselen mot naturmangfold i dag er arealdisponering, forstyrrelser og ødeleggelse av artenes leveområder.

Malvik vektlegger spesielt viktige funksjonsområder for ulike arter, og lokaliteter med forekomster av truede og sjeldne arter. Eksempler på viktige funksjonsområder er en arts beiteområde, yngle- og hekkeområde, rasteplasser på vår og høsttrekk, spillplasser og trekkveier for vilt. Viktige funksjonsområder skal ilegges spesielt stor vekt i arealsaker som kommer i berøring med slike.

For at Malvik skal kunne forvalte sitt naturmangfold på en bærekraftig måte, er det en forutsetning at kommunen har oversikt over viktige lokaliteter. Malvik kommune har derfor gjennomført kartlegging av blant annet biologisk mangfold, viltkartlegging og er i gang med naturtypekartlegging. Det er også foretatt kartlegging av viktig kulturmark i Mostadmark.

Aktuelt

Abbor

Ulovlig utsetting av abbor i Stavsjøen

06. juli 2018

I begynnelsen av juni fikk Malvik kommune melding om at det var fanget abbor ved stangfiske i Stavsjøen. Abbor er en fremmed art i Stavsjøen og Malvik kommune. Utsetting av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet, og kommunen meldte dette videre. Fylkesmannen i Trøndelag har nå politianmeldt utsettingen og Politiet ønsker tips i saken.

Bilde av fisker i elv

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

06. mars 2018

Det er forbud mot å fiske aure i sjøen i mars og april. Dette gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntaket er Namdalen hvor du kan fiske aure i sjøen med stang og håndsnøre fra land og båt hele året.

Homla

Gytebestandsmålet for laks ble nådd i Homla i 2017

Under drivtelling i Homla høsten 2017 ble det registrert 236 laks

17. januar 2018

Skandinavisk Naturovervåkning har telt alle laksene som kom opp i Homla for å gyte. Resultatet viste at 236 lakser hadde kommet tilbake til elva i 2017. Totalt ble 305 kg hunnfisk registrert. Det innebærer at gytebestandsmålet på 250 kg hunnfisk i gytetiden i Homla er nådd.

Bilde av Homla

Forvaltningsplan for Homla naturreservat

Planen beskriver tilstanden og målene for Homla

05. oktober 2017

Utarbeidet forvaltningsplan, bakgrunn og historikken rundt verneområdet.