Miljørapporter

Illustrasjonsbilde av fugler som flyr opp fra jorde

Her finner du miljørapporter som omhandler fisk-, vann- og viltmangfoldet i Malvik kommune. I tillegg finner du forurensningsrapporter for både salt- og ferskvannsområdene i kommunen.

Fisk

Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning,  2017

Gytefiskregistrering av laks og sjøørret i Homla 2014, Norsk institutt for naturforskning , 2014

Tilstandsundersøkelse for ungfisk i Homla 2015, Trondheim Omland Fiskeadministrasjon, 2015.

Gytefiskregistrering av laks og sjøørret i Homla, Skandinavisk naturovervåkning AS, 2015.

Gytefiskregistrering av laks og sjøørret i Homla 2016 - Skandinavisk naturovervåkning AS.pdf

Forurensning

Muruvik:

Delrapport A039511-2 - Sedimentundersøkelse, Cowi, februar 2014.

Homla:

Delrapport A039511-3 - Miljøteknisk undersøkelse, Cowi, februar 2014.

Hommelvikbukta:

Delrapport A039511-1 - Tiltaksrettet sedimentundersøkelse og kildeevaluering, Cowi, april 2014.

Delrapport A039511-5 - Risikovurdering av 3 delområder i indre Hommelvikbukta, risikovurdering trinn 1 og 2,   Vedlegg A, Vedlegg B, Vedlegg C, Vedlegg D

Resipientvurdering Hommelvikbukta, Cowi, 14.02.2017

Kostholdsråd Hommelvikbukta:

Miljøgifter i blåskjell fra Hommelvikbukta, Cowi, 2013

Vurdering av eksisterende advarsel/kostholdsråd i Hommelvik, Mattilsynet, 2014

Illustrasjon kostholdsråd Hommelvik 2014

Nygården, Hommelvik:

Sluttrapport for håndtering av forurenset grunn, kreosotforurensning under båthallen, Multiconsult 2016

Vannforvaltning

Sjøørretbekker i Malvik kommune, Berger FeltBIO, 2007.

Vannøkologiske undersøkerlser i Sør-Trøndelag, Sweco, 2011.

Vannøkologiske undersøkelser i vannområdet Nea, NIVA, 2014.

Vannøkologiske undersøkelser i vannområdet Nea, NIVA, 2016

Viltforvaltning

Hjortevilt i Malvik - informasjonsbrosjyre. Malvik kommune 2016

Viltområdekartlegging i Malvik kommune, NTNU, 2010.

Forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune_2013, Malvik kommune, 2013.

Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune 2013-2014, NINA, kortrapport, 2016. 

Elgdata fra Malvik kommune 1998 - 2012

Presentasjon elgdata fra Malvik kommune 1998 - 2012, Naturdata AS

Elgbeitetaksering i Malvik kommune, Gundersen (2002), rapport.

Naturtyper og arter

Biologisk mangfold del1 , Direktoratet for Naturforvaltning, 2003.

Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 2005.

Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka, Malvik, NTNU 2007.

Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune. Bangjord, S. & Bangjord, G., 2016

Naturtypekartlegging i Malvik kommune, Miljøfaglig utredning AS, 2009.

Naturtypekart Malvik kommune, Miljøfaglig utredning AS, 2011

Kartlegging av kalkskog og rikmyr i området Gammelåsdalen_Hommelvik.pdf BioFokus, Kalkskog i Sør-Trøndelag 2015

Verneområder