English A A A A A

Kontrollutvalget 2015–2019

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.

Mål for kontrollutvalgets arbeid:

Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Malvik kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Malvik på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Malvik kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Kontrollutvalget skal jobbe for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Malvik kommune følges opp.

Se oversikt over innkallinger, protokoller og annen informasjon på nettsiden til Kontrollutvalgssekreteriatet Midt-Norge IKS 

Kontrollutvalgets sammensetning i valgperioden 2015 - 2019

Medlemmer:                                      Personlige varamedlemmer:

Leder
Nestleder 

Randi Eikevik (FM)
Jahn Harry Kristiansen (AP)
Erling Foss (H)
Torkel Ystgaard (SP)
Kerstin Leistad (V)

 

Geir Roar Larsen (FM)
Bente Lise Brandtzæg (SV)
Halvard Dahle (H) 
Anita Furuvik (AP)
Even Ytterhus (V)

Kontaktinformasjon kontrollutvalget

Her finner du retningslinjer for kontrollutvalget.

Tips en venn Skriv ut