Kommuneplaner

Hva er en kommuneplan?

Plan og bygningslovens §11-1 heter det at "kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel". Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommunestyret vedtar planen og har sammen med rådmannen ansvar for at den gjennomføres. Samtidig er dette et dokument der den enkelte innbygger skal se muligheten til å bidra i utviklingen av lokalsamfunnet. Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen for å se om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen gir mål og delmål for utviklingen av Malvik kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 er blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess. Håpet er at mange involverte kjenner igjen sine bidrag, og at planen blir et levende dokument både for innbyggere, politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere i Malvik kommune. Gjeldende samfunnsdel ble sist godkjent i kommunestyret 02.10.2017. Les Kommuneplanens samfunnsdel her.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel  er en oppfølging av samfunnsdelens mål og veivalg. Den gir rammer, betingelser og tydeliggjør hvilke hensyn som må tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles, blant annet gjennom utarbeiding av reguleringsplaner. Gjeldene areadel ble godkjent i kommunestyret 20. juni 2011.

Arealdelen består av tre juridiske dokumenter:
 - Del 1: Planbeskrivelsen
 - Del 2: Planbestemmelser og retningslinjer
 - Del 3: Arealplankartet   (utskriftsversjon A3)

Arealplanen kan sees i sin helhet i karttjenesten Planinnsyn. Bakgrunnsdokumenter til arealdelen kan du se her.
Kommunedelplanen for Hommelvik sentrum, Sentrumsplanen, kan du se her.

Grøntanalyse for Hommelvik
Gjennom arealdelen er det vedtatt at sentrumsplanen for Hommelvik skal revideres. Som en del av forarbeidet til dette arbeidet, har kommuen fått laget en grøntanalyse for Hommelvik. Denne rapporten er en vurdering av  fellesgoder i Hommelvik som møteplasser, grøntområder, ulike arenaer for lek, idrett og rekreasjon.
Rapporten kan du laste ned og se her (filen er stor, ca 43Mb). 

Budsjett og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 2018–2021 (rådmannens forslag)

Vedtak i kommunestyret 18.12.2017

Tips en venn Skriv ut