Homla_Storfossen[1]

Nytt naturreservat i Malvik kommune

Homla naturreservat

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 66 skogområder, blant disse har Homla i Malvik kommune fått status som naturreservat.

Områdene er vernet for å sikre  viktige leveområder for truede og nær truede arter. Det inngår også flere truede og nær truede naturtyper i området. Verneverdiene i Homla naturreservat er knyttet til biologisk mangfold og geologisk mangfold. Storfossen er en av trøndelags høyeste urørte fossefall (ca 40 m), og miljøet som oppstår som følge av fossesprut gir livsgrunnlag for rødlistede lav- og mosearter. En del av de registrerte artene er «kystregnskogsarter». Gammelskogen i bekkekløften på begge sider av elva Homla representerer en verdifull naturtype. Elvelandskapet er variert og har også stor verdi som kulturlandskap, for friluftsliv, folkehelse og opplevelse av kulturminner knyttet til blant annet tømmerfløting.

Sikrer leveområder for truede arter

Vernevedtaket vil bidra til l at et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner. Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklinga til truede arter og naturtyper skal forbedres. I tillegg bidrar vernevedtaket til oppfyllelse av internasjonale mål. Norge har i denne sammenheng et internasjonalt ansvar for kystgranskog og kontinentale skogsbekkekløfter.

Frivillig vern

Malvik kommune vil berømme de 9 skogeierne som har tilbudt sin skog for frivillig vern. Dette har vært et samarbeid mellom skogeiere og miljømyndigheter. Prosessen som nå har ført til vern har dermed foregått på en bedre og mer smidig måte, enn tidligere tiders vernemetoder. Området som er vernet strekker seg fra E6 og forbi Storfossen og er på ca. 1270 daa dette tilscarer ca. 178 fotballbaner.

Se dronefilm fra Storfossen

Ønsker du mer informasjon om naturverdiene kan du lese her

Forskrift om vern av Homla naturreservat

Les fakta-ark og se bilder fra Homla naturreservat

kart over området

Tips en venn Skriv ut